Makrofyter i sjöar

Syftet med undersökningstypen är att registrera förekomst av makrofyter och övervaka växtsamhällen i sjöar.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 3:0, uppdaterad 2015-06-26
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Delprogram: Trendstationer sjöar
  • Kategori: Vegetation

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Registrering av växtarter ger bland annat en bild av sjöns näringsstatus då olika arter har olika miljökrav. Hotbilder kan vara artförändring på grund av näringsberikning, förändrat siktdjup, fysiska ingrepp inklusive vattenståndsreglering med mera.

Statusklassningen ger värdefullt underlag för beslut om lämpliga åtgärder för att uppnå eller bibehålla god ekologisk status för den aktuella sjön. Metoden för övervakning tillgodoser även krav från EU på kvantitativa makrofytdata och på uppgifter om makrofyternas maximala växtdjup.

Undersökningstypen lämpar sig också för bestämning och uppföljning av naturtyp enligt EU:s habitatdirektiv och uppföljning av miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Makrofyter i sjöar Pdf, 916.4 kB.

Version 2:0, 2010-04-08

Makrofyter i sjöar Pdf, 230.4 kB.

Version 1:2, 2003-12-04

Makrofyter i sjöar Pdf, 146.7 kB.

Version 1:1, 2002-04-08

 

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-12-07
Sidansvarig: Webbredaktion