Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - tidsserier

Bottenfauna är väl lämpad för att beskriva ett vattens kemiska och fysikaliska tillstånd eftersom skilda arter av bottenfauna har olika känslighet för olika typer av kemiska och fysikaliska faktorer. Till skillnad från vattenkemin ger bottenfaunan ett integrerat mått på tillståndet bakåt i tiden.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:2, uppdaterad 2016-11-01
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Delprogram: Trendstationer sjöar, Trendstationer vattendrag
  • Kategori: Bottenfauna

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökning av bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral, det vill säga strandområdet, syftar till:

  1. att beskriva bottenfaunasamhället och dess status
  2. att visa på förändringar i bottenfaunasamhällets artsammansättning
  3. att bedöma vattendrag/sjöekosystemets påverkan av luftföroreningar, utsläpp, markanvändning och andra ingrepp eller åtgärder inom avrinningsområdet
  4. att ta fram underlag för arbetet med de nationella miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, och Ett rikt växt- och djurliv samt Europeiska miljömålen, till exempel EU:s ramdirektiv för vatten och Habitatdirektiv (Natura 2000).
Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Bottenfauna, litoral, vattendrag, tidsserier Pdf, 126.5 kB.

Arbetsmaterial 1996-2010

 

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-12-07
Sidansvarig: Webbredaktion