SwAM Ocean

Hitta på sidan

SwAM Ocean är Havs- och vattenmyndighetens program för internationellt utvecklingssamarbete åren 2019-2023. Arbetet ska öka möjligheterna för människor att ta sig ur fattigdom tack vare hållbar användning av havet.

Bidrar till globala mål

Programmets fokus är att bidra till det globala hållbarhetsmålet 14.7, som är att öka den ekonomiska nyttan för de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling av ett hållbart nyttjande av marina resurser.

Fyra teman

Vi arbetar inom fyra olika teman:

  1. Havsplanering som är ekosystembaserad
  2. Bevarande, med fokus på skyddade områden
  3. Nyttjande, rättighetsbaserad hållbar fiskförvaltning med fokus på småskaligt fiske
  4. Samverkan och samordnad förvaltning

Våra insatser bidrar till att öka möjligheterna för människor att ta sig ur fattigdom och ska samtidigt bidra till en positiv utveckling av havsmiljön, på flera geografiska skalor.

Illustration.

Våra insatser bidrar till utvecklingsmöjligheter för människor att ta sig ur fattigdom.

Så skapar vi förändring

Förändringsteorin vi använder bygger på att planering är en nyckelåtgärd för att balansera nyttjande och bevarande av resurser från havet för att skapa förutsättningar för en hållbar blå ekonomi. Och att samverkan, transparens och kompetens samtidigt är nödvändigt för att nå resultat inom de processerna, och bidrar till fattigdomsbekämpning. Som fattigdom räknas inte bara brist på pengar, utan även brist på frihet och inflytande.

Fyra saker vi alltid har med oss i arbetet är mänskliga rättigheter, konfliktmedvetenhet, gender och klimathänsyn. Skälet är att det ökar hållbarheten.

Våra samarbetsländer – önationer och minst utvecklade länder

Regionalt och nationellt jobbar vi främst med små önationer och minst utvecklade länder. På engelska förkortas dessa två grupper SIDS, Small Island Developing States, och LDC, Least Developed Countries.

Några exempel på samarbetsländer:

  • Madagaskar
  • Mocambique
  • Somalia
  • Tanzania

Vi kommer även att fortsätta bedriva påverkansarbete på policyutvecklingen på en global skala. En viktig del och ansats i SwAM Ocean är länken mellan de olika geografiska insatsnivåerna.

Vår kompetens och roll

HaV kan erbjuda ett unikt stöd eftersom vår roll, mandat och kompetens spänner från källa till hav, från sött till salt, över bevarande och användning till förhandlingar, fiske och havsplanering.

Tillsammans med våra samarbetsländer kan vi förbättra miljön i havet och möjligheterna för människor i fattigdom, utifrån deras behov och Sveriges prioriteringar internationellt.

En del av svenskt utvecklingssamarbete

Programmet SwAM Ocean är en del av Sveriges utvecklingssamarbete. SwAM Ocean har fått 43 miljoner kronor från Sida, fördelade på fyra år. För de pengarna utbildar vi, utbyter expertis, stöttar i att skriva färdplaner, anpassar svenska digitala verktyg till andra länders behov och ökar öppenheten kring data om fiske. Vi stärker personalen på myndigheter i våra samarbetsländer genom att utbilda och jobba tillsammans med dem.

SwAM Ocean – minskar fattigdom genom hållbar användning av havet

Mer information

Publicerad: 2019-05-08
Sidansvarig: Webbredaktion