Yttranden 5 maj 2023

Hitta på sidan

Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om netto-nollindustrin

Havs- och vattenmyndigheten har av regeringen beretts tillfälle att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om netto-nollindustrin - Net-Zero industry Act.

Havs- och vattenmyndighetens inställning

Generella synpunkter

Havs- och vattenmyndigheten anser att det är relevant för den gröna omställningen att stärka tillverkningen av netto-nollteknik inom Unionen. Det är emellertid också angeläget att kommande förordning tillgodoser det behov av skydd som unionens vatten- och naturmiljöer har och att detta kommer till uttryck genom tydliga och konsekvensanalyserade regleringar.
Havs- och vattenmyndigheten anser att det är angeläget att åstadkomma effektiva och ändamålsenliga prövningsprocesser som skyddar värdefulla vatten- och naturmiljöer men också möjliggör ett hållbart nyttjande av resurser. Ett system med en enda kontaktpunkt (One Stop Shop) kan medföra koordineringsfördelar för såväl verksamhetsutövare som prövningsmyndigheter. Havs- och vattenmyndigheten anser dock att det också är viktigt att svenska statliga myndigheters ansvar som remissinstans i miljöprövningen kvarstår.
Med anledning av den relativt korta svarstiden har ingen djupare analys av förordningsförslaget eller dess konsekvenser varit möjlig att göra. Myndigheten vill dock uppmärksamma vad som följer nedan under detaljerade synpunkter.

Dokument

Läs hela yttrandet dnr.1269-2023. Pdf, 94.7 kB.

Publicerad: 2023-05-05
Sidansvarig: Webbredaktion