Riksintresse yrkesfisket

Hitta på sidan

Områden av riksintresse för yrkesfisket finns utpekade i havsområden och inlandsvatten, samt i hamnar.

Havs- och vattenmyndigheten lämnar uppgifter om de områden som bedöms vara av riksintresse för yrkesfisket, enligt Miljöbalkens bestämmelser om riksintresse.

Tillämpning av hushållningsbestämmelserna i MB 3 kap. 5 §, innebär att planeringen för användning av mark- och vattenområden ska säkerställa fiskesektorns tillgång till fångstområden. Det är också avgörande att planeringen säkrar viktiga lek- och uppväxtområden för betydande arter, samt nödvändig infrastruktur i form av hamnar som möjliggör exempelvis landning, samt underhåll och service av fiskefartyg.

Boverket anger i sin vägledning till riksintressemyndigheterna tre generella kriterier för riksintresseområden, där de områden som pekats ut som riksintressen för yrkesfisket bedömts uppfylla ett eller fler av dessa:

  • området hyser värden av stor nationell vikt
  • området behövs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden
  • området behövs för att genomföra eller upprätthålla nationellt viktiga strukturer.

Karttjänst

Områden av riksintresse för yrkesfiske

Fiskesektorn

För att förtydliga riksintresseanspråken placeras dessa i sektorsammanhang, sektorsbeskrivningen ger här en översiktlig och sammanfattande beskrivning av fiskesektorn. Den ger också en bakgrund till hur Miljöbalkens bestämmelser i 3 kap. 5 § om yrkesfisket tillämpas.

Beskrivningen motsvarar Boverkets anvisningar till riskintressemyndigheterna och förklarar vilka kriterier som ligger till grund för de områden som bedöms vara av riksintresse för yrkesfisket. Beskrivningen ger även en översikt av näringens anspråk och lämnar referenser till planer och program för sektorn.

Sammanfattande beskrivning av fiskesektorn. Pdf, 709.4 kB.

Publicerad: 2015-02-24
Uppdaterad: 2024-03-05
Sidansvarig: Webbredaktion