Riksintresse yrkesfisket

Hitta på sidan

Områden som är av riksintresse för yrkesfisket är utpekade inom havsområde, sjöar och vattendrag samt för fiskehamnar.

Havs- och vattenmyndigheten lämnar uppgifter om områden som är av riksintresse för yrkesfiske enligt Miljöbalkens bestämmelser om riksintresse, MB 3 kap. 5§.

Tillämpning av hushållningsbestämmelserna i MB 3 kap. 5 § innebär att planeringen för användning av mark- och vattenområden ska säkerställa fiskesektorns tillgång till fångstområden i både havet och inlandsvatten. Det är också avgörande att planeringen säkerställer nödvändig infrastruktur av hamnar med service för fiskefartygen och som erbjuder lämpliga möjligheter för landning av fångsten.

Boverket anger i sin vägledning till riksintressemyndigheterna tre generella kriterier. De områden som anges som riksintresse för yrkesfiske uppfyller sammantaget dessa kriterier:

  • området hyser värden av stor nationell vikt
  • området behövs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden eller
  • området behövs för att genomföra eller upprätthålla nationellt viktiga strukturer.

Områden och beslutsdokument

Fiskesektorn

Sektorsbeskrivningen ger en översiktlig och sammanfattande beskrivning av ”Fiskesektorn”. Den ger också en bakgrund till hur Miljöbalkens bestämmelser i 3 kap. 5 § om yrkesfisket tillämpas. Beskrivningen motsvarar Boverkets anvisningar till riksintressemyndigheterna och förklarar vilka kriterier som ligger till grund för områden som bedöms vara av riksintresse. Beskrivningen ger en översikt av näringens areella anspråk och lämnar referenser till planer och program för sektorn.

Läs mer: Sammanfattande beskrivning av fiskesektorn Pdf, 684.6 kB.

Riksintresse för yrkesfiske i Havsplanerna

Havsplaneringen är ett exempel på hur bestämmelserna om riksintresse tillämpas. I de förslag till Havsplaner som lämnats till regeringen finns följande avsnitt som belyser riksintresse för yrkesfiske:

Läshänvisning

  • Generellt om riksintresset sid. 42-43
  • Riksintresse för yrkesfiske i havsplanerna sid. 54-55
  • Samexistens och synergier med andra intressen sid. 56-61
  • Riksintresse yrkesfiske, lek- och uppväxtområden inom höga Naturvärden
  • Redovisade planeringsförutsättningar sid. 227-236
Publicerad: 2015-02-24
Uppdaterad: 2023-06-15
Sidansvarig: Webbredaktion