Riksintresse naturvård och friluftsliv

Hitta på sidan

Områden av nationell betydelse kan pekas ut som områden av riksintresse för olika ändamål. Områden av riksintresse för friluftsliv är ett viktigt underlag för den kommunala planeringen samt vid miljöprövningar Besluten om utpekande av riksintressanta områden fattas i omgångar. I några län pågår fortfarande arbete och ytterligare beslut kommer framöver.

HaV gör tillsammans med Naturvårdsverket bedömningen att nedanstående områden är av riksintresse för friluftslivet samt uppfyller de kriterier som ställs i riktlinjerna. De övriga riksintresseområdenas värdebeskrivningar och avgränsningar kommer att revideras framöver.

Områdesbeskrivningar och kartunderlag finns på skyddadnatur.se

Riktlinjerna med kriterier för områden av riksintresse för friluftsliv har tagits fram av Naturvårdsverket och HaV och innehåller en mall för dokumentation av dem. Länsstyrelserna ska använda riktlinjerna för att ge förslag på uppdatering och revidering av områden av riksintresse för friluftsliv.

Riktlinjer för översyn av riksintressen för friluftsliv Pdf, 136.2 kB.

De uppdaterade beskrivningarna av riksintressen för friluftsliv ger ett förbättrat underlag för kommunal samhällsplanering. Det är en del i ett pågående arbete att se över riksintressanta områden för friluftsliv.

De uppdaterade underlagen med tydligare beskrivningar av värden och mer genomarbetade avgränsningar är framtagna av länsstyrelserna i ett regeringsuppdrag från 2014.

Dokument

Fastställande av områden av riksintresse för friluftslivet

Riksintressen för friluftsliv är framtagna på 70- och 80-talet och behöver uppdateras. Underlagen och avgränsningar av riksintresseområden behöver tydliggöras och utvecklas.

Naturvårdsverket, HaV och länsstyrelserna fick under 2012 ett regeringsuppdrag att uppdatera och revidera områden som bedöms vara av riksintresse för friluftsliv utifrån ny kunskap, vilket innebär att befintliga områden kan ändras eller tas bort samt att nya områden kan tillkomma.

Vad är riksintressen för friluftsliv?

Områden av nationell betydelse kan pekas ut som områden av riksintresse för olika ändamål.

Riksintressen är ett verktyg för kommunal samhällsplanering och områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller möjligheterna att använda områdena för avsett ändamål.

Syften med satsningen

Genom att göra en översyn av riksintressena för friluftsliv vill vi och Naturvårdsverket:

 • Stärka friluftslivets intressen i samhällsplaneringen för en långsiktig tillgång till mark och vatten för friluftsliv.
 • Se över sättet att värdera och peka ut områden intressanta ur friluftslivsperspektiv eftersom friluftslivet har förändrats de senaste åren.
 • Utgöra underlag för miljöprövningar och för mark-och miljödomstolar.

Arbetsprocessen

 1. Miljöbedömning av de reviderade och nya riksintresseområdena (hösten 2015).
 2. Värdering och kvalitetssäkring av underlagen och vid behov be länsstyrelserna om kompletteringar. (hösten 2015 och 2016).
 3. Löpande beslut om nya och reviderade riksintresseområden (under 2016 - 2017).
 4. Kommunicering och bevakning av beslutade riksintressen tillsammans med länsstyrelserna kontinuerligt.

Arbetet med översyn och beslut av riksintressanta friluftsområden kommer att löpa under en längre tid på grund av att:

 • Vi jobbar systematiskt och noggrant, vilket tar tid
 • Vi vill öka betydelsen av riksintressena för friluftsliv
 • Vi vill skapa ett bra, användbart och modernt underlag för samhällsplanering
 • Vi vill att riksintresseområdena ska vara väl förankrade.

Arbetet med översynen sker i samråd med länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter.

Länsstyrelserna för dialog med kommuner, organisationer och allmänhet under processen.

Publicerad: 2014-09-25
Uppdaterad: 2023-12-12
Sidansvarig: Webbredaktion