Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss

Äldre remisser från Havs- och vattenmyndigheten

Här presenteras de förslag som Havs- och vattenmyndigheten haft ute på remiss och där sista svarsdatum har passerats. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Remisser publicerade 2017

Remiss gällande förordnande av ledamot i fiskeskyddsnämnd

Vi önskar ta del av synpunkter om förordnande av ledamöter i fiskeskyddsnämnd för Vättern.

Remiss gällande ändrade regler om fångstbegränsningar för makrill på kustkvoten

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter angående förslaget om att fångstbegränsningar per tvåveckorsperiod för makrill inte ska gälla i Skagerrak och Kattegatt för sig utan gemensamt. 

Remiss gällande föreskrift om kartläggning och analys av ytvatten

Remissen pågick 23 maj 2017 till 15 juli 2017. Föreskrifterna ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2006:1.

Förslag till fiskereglering i de marina skyddade områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen

Vi vill ta del av era synpunkter om det remitterade förslaget till fiskereglering i marina skyddade områden.

Remiss gällande föreskrifter om fiskefartygs tillträde till hamnar

Vi önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget angående våra föreskrifter om fiskefartygs tillträde till hamnar.

Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske efter hummer

Vi föreslår nya regler för hummerfisket i höst. Det gör vi för att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt. Beståndet behöver få möjlighet att växa till sig, både i antal och i storlek.

Förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö – Mosaic

Vi vill ha era synpunkter på förslaget till ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö (Mosaic). Till remissen följer även ett PM som speglar hur vi ser på ramverket och dess fortsatta utveckling.

Remiss om landningsskyldigheten i pelagiskt fiske

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att vissa principer som ska underlätta genomförandet av landningsskyldigheten för medlemsstaten, i vissa fall även ska kunna tillämpas på fartygsnivå i pelagiskt fiske.

Information om regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten och inbjudan till att lämna synpunkter

Vi vill informera om att Helcoms och Ospars bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten nu finns tillgängliga och att ni som är intresserade kan lämna synpunkter till Havs- och vattenmyndigheten.

Remiss om anpassningar inför år 2018 vad gäller regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske

Vi vill ta del av era synpunkter på det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Remiss gällande nya föreskrifter om fisketillsynsmän

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på detta förslag till föreskrifter.

Remiss av rapporten Samråd om inledande bedömning 2018

Samråd om förslaget till inledande bedömning 2018 pågick mellan 30 november 2017 och 13 april 2018. I samrådet efterfrågades särskilt synpunkter på metoder, data, faktafel och slutsatser i bedömningen.

Remisser publicerade 2018

Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.

Remiss om vägledning för beskrivning och dokumentering av mänsklig verksamhets betydande påverkan samt riskbedömning - Vägledning för tillämpning av 8 och 9 §§ HVMFS 2017:20

Havs- och vattenmyndigheten planerar att, i sin roll som vägledande och samordnande inom vattenförvaltningsarbetet, ta fram en ny vägledning till vattenmyndigheterna. Ni ges nu möjlighet att komma in med kommentarer på denna. Kommentarer önskas inkomma senast den 15 februari 2018.

Remiss om förslag till havsplaner

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner för Sverige. Mellan den 15 februari och den 15 augusti 2018 höll HaV samråd för att ta emot synpunkter på förslagen.

Remiss om bestämmelser för yrkesfiske efter lax i Östersjön under 2018

Havs- och vattenmyndigheten föreslår bestämmelser för yrkesfiske efter lax i Östersjön mot bakgrund av den för svenskt yrkesfiske tillgängliga laxkvoten och behovet att stärka skyddet för bestånden av lax.

Remiss om befälhavares skyldighet att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet

Vi önskar ta del av era synpunkter om det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Remiss om redovisning och rapportering av makrill i elektronisk kustfiskejournal

Förlaget gäller att befälhavare som för kustfiskejournal ska registrera och rapportera sina fångster av makrill elektroniskt inom två dagar efter att redskapen vittjades.

Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Vi önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster klassificeras och normsätts.

Remiss om ändring av föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön

Förslaget om att ändra i föreskrifter (HVMFS 2012:18) remitterades under 2018. Sista svarsdatum var den 7 september 2018.

Förslag om enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens

HaV föreslår enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens.

Remiss gällande vägledningar för statusklassificering av ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram nya vägledningar för vattenmyndigheternas arbete med klassificering av ekologisk status.

Remiss om förbud för visst trålfiske i Skagerrak och Kattegatt

Detta ska gälla under perioden 1 januari till 31 oktober varje år.

Remiss gällande mindre anpassningar inför år 2019 gällande regelverket för de demersala fiskemöjligheterna

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på detta förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss