Hitta på sidan

Yttrande angående förnyelsen av Untra vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen angående förnyelsen av Untra vattenkraftverk i nedre Dalälven.

Vi anser att det ska ske en samlad prövning av verksamheten i samband med förnyelsen. I första hand yrkas att ansökan avvisas på grund av brister i underlag som visar hur miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.

I andra hand yrkas avslag då förslag till miljöåtgärder saknas vilket leder till att miljökvalitetsnormerna inte kommer att kunna följas.

I tredje hand yrkas att skyddsvillkor för god konnektivitet (fri fiskvandring), god ekologisk status i berörda vattenförekomster och gynnsam bevarandestatus i Båtfors Natura 2000-område fastställs i domen.

Läs hela yttrandet

Publicerad: 2017-08-21
Uppdaterad: 2018-06-26
Sidansvarig: Webbredaktion