Hitta på sidan

Yttrande över ansökan om tillstånd till åtgärder på och vid Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun

Fortum ansöker om tillstånd till dammsäkerhetshöjande åtgärder, utförande av biokanal och förnyelse av Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun. Ärendet, M 3055-15, prövas av Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker att tillstånd medges för de damsäkerhetshöjande åtgärderna inom delprojekt 1, under förutsättning att det inte innebär torrläggningar av vattenmiljöer eller att läckaget till flottningsrännan minskar.

Havs- och vattenmyndigheten yrkar att övriga delar av ansökan i första hand ska avvisas och i andra hand avslås.

För det fall domstolen anser att tillstånd till övriga delar kan medges yrkar myndigheten i tredje hand att domstolen förordnar om sakkunniga, inom områdena fiskpassager och ekologiskt anpassad vattenreglering, att utföra utredningar och avge utlåtanden i målet.

Untra vattenkraftverk utgör ett av de viktigaste kraftverken att genomföra miljöåtgärder vid i Dalälven. Kraftverket omges av Untrafjärdens och Båtfors Natura 2000-områden. Gynnsam bevarandestatus för utpekade habitat och arter ska uppnås här. På det sätt sökanden valt att utforma sin ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och förslag på skadeförebyggande åtgärder, har endast liten hänsyn tagits till de beaktanden som Havs- och vattenmyndigheten lyft fram som viktiga i samrådsyttrandet (bilaga 1).

Havs- och vattenmyndighetens yttrande Pdf, 4.5 MB.

Publicerad: 2015-10-06
Uppdaterad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion