Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Publikation Rapport

Rapporter och dokument om havsplanering

Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.

Effekter av omdirigering av sjöfart på alfågel och tumlare vid Hoburgs bank och Midsjöbankarna Midsjöbankarna och Hoburgs bank söder om Gotland är viktiga områden för de hotade populationerna av alfågel och tumlare. Under det senaste årtiondet har en potentiell effekt av sjöfarten på dessa populationer, i närheten av bankarna, diskuterats. En möjlig omdirigering av sjöfarten har föreslagits, men tills vidare har inga åtgärder vidtagits.Hållbarhetsbedömningar av förslag till havsplaner – samlingsdokument och metodbeskrivning Denna rapport är ett samlingsdokument inklusive metodbeskrivning för de hållbarhetsbedömningar som genomförts av förslagen till havsplaner 2018.Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats Rapporten beskriver metoden som används inom planeringsstödet Symphony som används inom statlig havsplanering.
Hållbarhetsbedömning – Östersjön Hållbarhetsbedömning. Förslag till havsplan – Östersjön.Finngrunden och Storgrundet Underlagsrapport till havsplanering avseende energiproduktion samt miljökonsekvenser för lokala naturvärdenHållbarhetsbedömning – Bottniska viken Hållbarhetsbedömning. Förslag till havsplan – Bottniska viken.Miljökonsekvensbeskrivning – Bottniska viken Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Havsplan Bottniska viken.Miljökonsekvensbeskrivning – Västerhavet Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Havsplan Västerhavet.Miljökonsekvensbeskrivning – Östersjön Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Havsplan Östersjön.Hållbarhetsbedömning – Västerhavet Hållbarhetsbedömning. Förslag till havsplan – Västerhavet.Underlag per område – Havsplan Västerhavet Här sammanställs det underlag som hanterats i arbetet med förslag till havsplan Västerhavet på samråd.
Underlag per område – Havsplan Östersjön Här sammanställs det underlag som hanterats i arbetet med förslag till havsplan Östersjön på samråd.
Underlag per område – Havsplan Bottniska viken Här sammanställs det underlag som hanterats i arbetet med förslag till havsplan Bottniska viken på samråd.
Sjöfartsanalyser i havsplaneringen Konsekvenser av möjlig omdirigering av fartygstrafik kring tre planerade vindbruksområden: Södra Skåne, Långgrund utanför Norrköping/Oxelösund och Campsgrund i Gävlebukten.
Underlag för klimatrefugier i havsplaneringen 2017 Möjliga klimatrefugier i Östersjön baserat på två olika scenarier
Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering HaV:s föreslagna, förhållandevis rumsligt breda, användningsområde för sjöfart i Kattegatt utvärderas i den här rapporten utifrån både sjöfartens behov och utifrån naturhänsyn.
Sjötrafikbelastning på Salvorev, norr om Gotland I rapporten utreds de prognosticerade trafikförändringarna i Salvorevsområdet, samt sjöfartens konsekvenser för naturvärdena vid Salvorev, norr om Gotland. Utredningen avser specifikt de förändringar som förväntas då rutten mellan Hoburgs bank och Gotland inte längre används.
Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar En teoretisk utvärdering av praktiska valmöjligheter för att ta hänsyn till klimatförändringar när det gäller svensk havsplanering.
Towards Coherent Cross-Border Maritime Spatial Planning in the Central Baltic Sea Estland, Lettland och Sverige har arbetat tillsammans med ambitionen att nå samsyn vad gäller havsplanering i centrala Östersjön och hur området ska används. Rapporten redogör för arbetets gång, utmaningar och slutsatser.The Ecosystem Approach in Maritime Spatial Planning – A Checklist Toolbox För att göra det lättare att använda ekosystemansatsen i havsplanering har vi tagit fram denna ”verktygslåda” med checklistor.Recommendations on Maritime Spatial Planning across Borders Baltic SCOPE var ett samarbete mellan myndigheter för havsplanering i sex länder runt Östersjön. För att få ett bra samarbete mellan länderna runt Östersjön i arbetet med havsplaneringen har projektet Baltic SCOPE tagit fram ett antal rekommendationer. Rekommendationer har tagits fram av de organisationer som deltog, utifrån de problem och behov som uppstod i arbetet.Mapping Maritime Activities within the Baltic Sea Detta är en guide till hur du steg för steg skapar densitetskartor över sjöfartens rörelser i Östersjön från rådata.Lessons Learned – Experiences from Baltic SCOPE Rapporten ger dig ett antal lärdomar och beskriver vad som fungerat bra och mindre bra i det internationella havsplaneringsarbetet i Baltic SCOPE.Evaluation and Monitoring of Transboundary Aspects of Maritime Spatial Planning – a Methodological Guidance Detta är en guide baserad på erfarenheter inom projektet Baltic SCOPE som ska underlätta utvärderingen av gränsöverskridande havsplaneringssamarbete.Development of a Maritime Spatial Plan – The Latvian Recipe Rapporten beskriver den metoden som Lettland använde för att ta fram sin havsplan. Det kan fungera som stöd och inspiration i arbetet med att planera våra hav.Coherent Cross-border Maritime Spatial Planning for the Southwest Baltic Sea Results from Baltic SCOPE Det är en utmanande uppgift att planera sydvästra Östersjön. Med hjälp av en fallstudie presenterar rapporten ett antal internationella planeringsproblem i området, och verktyg som man kan lösa dessa med.Baltic SCOPE – Better Together Broschyren sammanfattar projektet Baltic SCOPE och de lärdomar, rapporter, checklistor och resultat som projektet tagit fram.Detta är havsplanering En presentation om havsplanering – vad havsplanering är, varför vi gör det och hur vi arbetar med det.Hållbarhetsbedömning av havsplaner - bedömning av planutkastet för Östersjön För att bedöma de sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenserna av havsplanerna ska en hållbarhetsbedömning genomföras. Nu har vi tagit det första steget i metodutveckling och tillämpning. Den här rapporten redovisar bedömningen av konsekvenser av planutkastet för Östersjön.Omdirigeringsanalys av sjöfart kring Hoburgs bank och Midsjöbankarna Denna rapport analyserar konsekvenserna av en omdirigering av fartygstrafik kring de känsliga Midsjöbankarna och Hoburgs bank. Bland annat undersöks om en omdirigering kan minska oljeskador på alfågeln.
Miljökonsekvensbeskrivning Havsplan Östersjön Vi har fått i uppdrag av regeringen att ta fram havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Första utkast till havsplaner publicerades den 1 december 2016. Till varje havsplan görs även en miljökonsekvensbeskrivning. Den här rapporten är miljökonse­kvensbeskrivningen för utkastet till havsplan för Östersjön.Miljökonsekvensbeskrivning Havsplan Västerhavet Vi har fått i uppdrag av regeringen att ta fram havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Första utkast till havsplaner publicerades den 1 december 2016. Till varje havsplan görs även en miljökonsekvensbeskrivning. Den här rapporten är miljökonse­kvensbeskrivningen för utkastet till havsplan för Västerhavet.Miljökonsekvensbeskrivning Havsplan Bottniska viken Vi har fått i uppdrag av regeringen att ta fram havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Första utkast till havsplaner publicerades den 1 december 2016. Till varje havsplan görs även en miljökonsekvensbeskrivning. Den här rapporten är miljökonse­kvensbeskrivningen för utkastet till havsplan för Bottniska viken.Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön Rapporten beskriver effekter av sjöfart på naturvärden i havsområdet vid de tre stora utsjöbankarna Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Södra Midsjöbanken. I rapporten diskuteras hur konflikter mellan sjöfart och naturvärden kan reduceras, bland annat genom ändring av fartygsrutter.Färdplan havsplanering Färdplanen visar havsplaneringens mål och hur samhället ska samarbeta i planeringen.Naturvård – rapport från havsplaneringens tematiska arbete Rapport från havsplaneringens tematiska arbete från oktober 2015 till mars 2016Sjöfart – rapport från havsplaneringens tematiska arbete Experter från myndigheter har tagit fram planeringsunderlag för sjöfart. Rapporten redovisar resultaten. Vi använder resultaten när vi arbetar fram förslag till havsplaner.Regional tillväxt – rapport från havsplaneringens tematiska arbete Experter från myndigheter har tagit fram planeringsunderlag för regional tillväxt. Rapporten redovisar resultaten. Vi använder resultaten när vi arbetar fram förslag till havsplaner.Försvar och säkerhet – rapport från havsplaneringens tematiska arbete Experter från myndigheter har tagit fram planeringsunderlag för försvar och säkerhet. Rapporten redovisar resultaten. Vi använder resultaten när vi arbetar fram förslag till havsplaner.Fiske – rapport från havsplaneringens tematiska arbete Experter från myndigheter har tagit fram planeringsunderlag för fiske. Rapporten redovisar resultaten. Vi använder resultaten när vi arbetar fram förslag till havsplaner.Energi – rapport från havsplaneringens tematiska arbete Experter från myndigheter har tagit fram planeringsunderlag för energi. Rapporten redovisar resultaten. Vi använder resultaten när vi arbetar fram förslag till havsplaner.Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen Detta är den version som gick ut på samråd.Långsiktig strategi för Havs- och vattenmyndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2014-2020 I rapporten redovisas Havs- och vattenmyndighetens långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2014-2020.
Havsplanering – nulägesbeskrivning för 2014 I den slutliga nulägesbeskrivningen har vi sammanställt information om hur havets resurser nyttjas, vilka de framtida anspråken är och hur förutsättningarna ser ut.
Inför kommande havsplanering I den här rapporten gör vi en bedömning av vilka havsplaneringsrelaterade projekt som är mest relevanta för svensk havsplanring.
Havsplanering – dialog med våra grannländer Under 2014 besökte vi samtliga grannländer som ett led i förberedelserna för införandet av havsplanering i Sverige. Rapporten presenterar slutsatserna från vårt arbete.
God havsmiljö 2020 – Del 3 Den tredje delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. I delrapporten har vi tagit fram övervakningsprogram som ska ge underlag för bedömning av miljöstatus.
Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark Lillgrunds vindkraftpark togs i drift under år 2008, och är den idag största fullföljda satsningen på havsbaserad vindkraft i Sverige.
Havsplaneringsprojekt Havsplanering över nationsgränserna är en utmaning. Vi har sammanställt erfarenheter från två projekt som har behandlat den frågan.
Konsekvensbedömningar vid framtagande av havsplaner Sverige står inför införande av statlig fysisk planering av havet. En viktig del av planeringen handlar om att bedöma planernas konsekvenser för samhället och havsmiljön.
Staten och havet mot en hållbar framtid Fysisk planering av havet är ingen ny tanke. Rapporten Staten och havet mot en hållbara framtid belyser viktiga hållpunkter ur historien, för att visa på hur havsplanering varit på agendan sedan länge.
Havsplanering ger levande hav - till glädje och nytta för alla En liten folder om syftet med att införa svensk havsplanering. Hur ska det gå till och vem berörs?Tillämpning av ekosystemansatsen i havsplaneringen I rapporten anger vi hur vi tolkar ekosystemansatsen i förhållande till havsplaneringen och hur den kan komma till uttryck i arbetet. Förhoppningsvis kan den ge alla aktörer, som ska bidra i havsplaneringen, en gemensam bild av vad som ingår och hur arbetet kan bedrivas.
Havsplanering ger levande hav Den här foldern sammanfattar havsplanering, den framtida användningen av våra gemensamma hav.Vårt framtida hav - en rapport om framtida möjligheter och utmaningar i svensk havsplanering Ökad produktion av havsbaserad energi, växande sjöfart och större miljöpåfrestning. Det är några av trenderna som pekas ut i konsultrapporten ”Vårt framtida hav”.


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Publikation Rapport

Publicerad: 2014-05-02
Uppdaterad: 2018-07-10

Sidansvarig: Webbredaktionen