Syntesrapport för tre förstudier

Förbättrade planeringsunderlag för kust- och havsplanering avseende kulturvärden och rekreationsvärden.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Förstudierna föreslår ett flertal konkreta insatser med lite olika fokus.

Det framträdande i Förstudie kulturmiljö i havsplaneringen, är ett flertal förslag
för staten att ta fram förbättrade underlag samt pekar på behovet av en analys av
hur vissa av de nya planeringsunderlagen ska placeras i en lagmässig kontext.

Förstudie friluftsliv i havsplaneringen, ser behov av dels nya statliga
planeringsunderlag men även behovet av en vägledning kring de marina
perspektiven för den kommunala friluftslivsplaneringen och ett ekonomiskt stöd
för att stimulera genomförandet av kommunal friluftslivsplanering.

Förstudie turism i havsplaneringen, föreslår att det fortsatta arbetet som
huvudaktivitet består i att ta fram en vägledning som ska kunna användas av alla
aktörer som på något sätt arbetar med frågor som berör turismen, kustkommuner,
regioner med planeringsansvar, Havs- och vattenmyndigheten och
riksintressemyndigheter.

Publicerad: 2021-09-22
Sidansvarig: Webbredaktion