Förstudie turism

En förstudie för att förbereda framtagandet av nya planeringsunderlag för kustturism.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Arbetsgruppen föreslår att en vägledning för integrering av turismens frågor
i den fysiska planeringen av kust och hav tas fram. En sådan vägledning ska
kunna användas av den som bedriver fysisk planering av kust och
havsområden, främst Havs- och vattenmyndigheten och landets drygt 80
kustkommuner. Den bör samtidigt kunna vara en begreppsnyckel för att tala
om turismens markanvändningsfrågor i mer generella sammanhang.

Som ansvarig för att ta fram denna vägledning föreslår arbetsgruppen Boverket. Som primära medverkande i processen föreslår vi Tillväxtverket,
Havs- och vattenmyndigheten, samt tre länsstyrelser och tre kommuner i
dessa, som tillsammans representerar de tre havsplaneområdena.

Arbetsgruppen föreslår inte att några enskilda planeringsunderlag tas fram.
Eventuella behov av enskilda planeringsunderlag som identifieras under
arbetet med vägledningen får hanteras i en senare och separat process, där
ändamål och lämpliga aktörer kan urskiljas.

Med enskilda planeringsunderlag avser vi inom rapporten en karta eller
annan datasammanställning som är relativt starkt avgränsad. Riksintresse för
friluftsliv är ett sådant exempel, en kartläggning av dykmål och hamnar för
dykfartyg skulle kunna vara ett annat.

Publicerad: 2021-09-22
Sidansvarig: Webbredaktion