Förstudie friluftsliv

En förstudie för att förbereda framtagandet av nya planeringsunderlag för marint friluftsliv.

Sammanfattning

Att Länsvisa GIS-analyser genomförs med syfte att kartlägga områden med goda geografiska förutsättningar till friluftslivsmässiga upplevelser. Modelleringen bör utgå från en nationellt samordnad metodik med standardiserade parametrar men med viss möjlighet att lägga till lokala värden för att fånga upp variationer i geografin (ex. isjakt i norra Sverige). Planeringsunderlagen kan öka möjligheten för den statliga havsplaneringen att förhålla sig till lokala och regionala värden. Och kan ligga som stöd för kommunal översiktsplanering.

Att Utveckla ett metodstöd för kommunal marin friluftslivsplanering med syfte att höja kompetensen på kommunal nivå, där merparten av marint friluftsliv sker och har sin utgångspunkt. Metodstödet kan utgå från Naturvårdsverkets vägledning om kommunal friluftslivsplanering, men bör explicit behandla marint friluftsliv, metoder för hur det faktiska friluftslivet kan kartläggas samt innehålla vägledning kring förhållandet land-hav. Underlaget kan ligga som grund till kommunal översiktsplanering och i förlängningen förstärka kopplingen mellan det statliga och kommunala havsplaneområdet.

Att införa ekonomiskt stöd för kommunal marin friluftslivsplanering som startmotor för kommuner att börja arbeta med marina friluftslivsfrågor i enlighet med ovan föreslagna metodstöd.

Publicerad: 2021-09-22
Sidansvarig: Webbredaktion