Hållbarhetsbeskrivning av havsplaner - underlag till regeringen

Detta dokument innehåller en hållbarhetsbeskrivning av havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Sammanfattning

Detta underlag redovisar resultaten av den hållbarhetsbedömning som gjorts av planförslagen för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. I underlaget diskuteras planens effekter i de tre dimensionerna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Bedömningen utgår från en jämförelse med ett så kallat nollalternativ där Sverige år 2030 inte tillämpar några havsplaner. Bedömningen fångar upp potentiella ekonomiska effekter med avseende på förädlingsvärden och påverkan på ekosystemtjänster, potentiella effekter på havsmiljön och klimatet, samt sociala aspekter som sysselsättning, tillgänglighet, hälsa och kulturmiljö. Beskrivningen redogör även för hur planförslagen bedöms bidra till att uppfylla planeringsmålen, de globala hållbarhetsmålen samt Sveriges maritima strategi.

Publicerad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion