Natur i havsplaneringen - underlag till regeringen

Detta PM ger en fördjupning om utgångspunkter och underlag för natur och klimat i havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Sammanfattning

I samband med att förslaget till statliga havsplaner lämnas över till regeringen har Havs- och vattenmyndigheten valt att ta fram detta underlag som ger en fördjupad förståelse kring hur planeringsarbetet har hanterat och utvecklat underlag kring marina naturvärden i planeringen. Detta underlag har till syfte att redovisa de utgångspunkter och underlag som har använts för att planera för god miljöstatus i havet och förstärkta förutsättningar hos ekosystemen att leverera ekosystemtjänster i framtiden, med mer fördjupning än vad som ryms i plandokumentet.

I planförslaget hanteras naturvårdens anspråk genom användning Natur (N). Områden där ett behov av att bevara och förstärka ekosystemtjänster och god miljöstatus i havsmiljön har identifierats betecknas med särskild hänsyn till höga naturvärden (n).

Detta dokument går igenom de underlag som ligger till grund för områden med användning Natur och områden där särskild hänsyn till höga naturvärden ska beaktas. Fokus ligger på hur underlagen hanterats och värderats utifrån ett
antal kriterier.

Publicerad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion