Svensk havsplanering

Havsplaner ger vägledning kring vad som är den mest lämpliga användningen av havet ur ett helhetsperspektiv. Vägledningen ska användas av myndigheter, kommuner och regioner vid planläggning och prövning av anspråk.

Syftet med havsplanerna är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. De förenar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål.

Havsplanerna ska bidra till att

  • god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls
  • havets resurser används hållbart så att havsanknutna näringar kan utvecklas
  • samexistens främjas mellan olika verksamheter och användningsområden

I arbetet med att ta fram förslag till havsplaner ska en ekosystemansats tillämpas.

I Sverige regleras den nationella havsplaneringen i miljöbalken (1988:808) 4 kap 10 § och havsplaneringsförordningen (2015:400). Sverige har på så sätt införlivat EU:s ramdirektiv om havsplanering (2014/89/EU) i den nationella lagstiftningen.

Sverige har tre havsplaner:

  • en för Bottniska viken
  • en för Östersjön
  • en för Västerhavet

Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav från en nautisk mil utanför den baslinje som avses i lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Karta över Sverige där de tre havsplanerområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet är markerade.

Sveriges tre havsplaneområden.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram planförslag som beslutas av regeringen. Regeringen får även meddela föreskrifter om sådana förbud eller begränsningar av verksamheter och åtgärder inom ett havsplanerat område som behövs för att uppnå syftet med planen.

Kommuner och vissa regioner har enligt plan- och bygglagen (2010:900) planeringsansvar för Sveriges territorium, vilket även innefattar inre vatten och territorialhav. Det innebär att det finns ett överlapp mellan den nationella havsplaneringen och planeringen enligt plan- och bygglagen inom delar av territorialhavet.

Läs mer om översiktsplanering vid kust och hav på Boverkets kunskapsbank.

Havet och dess användning förvaltas genom olika typer av regleringar och åtgärder där havsplanering är ett av flera verktyg.

I territorialhavet delar staten planeringsansvar med kommunerna. I den ekonomiska zonen har staten ensamt planeringsansvar. Havet och dess användning förvaltas också genom exempelvis vattenförvaltningen och havsförvaltningen.

Begrepp, gränser och planeringsansvar.