Hitta på sidan

Samverkan, roller och ansvar

Havsplaneringsprocessen är utformad för samverkan mellan olika aktörer och möjliggör för berörda att delta på olika sätt. I havsplaneringsförordningen framgår vilka roller och ansvar olika aktörer har.

Regeringen

Beslutar om havsplaner och eventuella tillhörande föreskrifter.

Havs- och vattenmyndigheten

Ansvarar för den nationella havsplaneringen och har uppdraget att ta fram förslag till tre havsplaner, med tillhörande föreskrifter vid behov. HaV är samtidigt riksintressemyndighet för yrkesfiske, och tillsammans med Naturvårdsverket för naturvård och friluftsliv.

Länsstyrelsen

Kustlänsstyrelserna tar fram regionalt underlag åt Havs- och vattenmyndigheten. De ska också hjälpa Havs- och vattenmyndigheten så att kommuner, regioner med flera kan medverka i havsplaneringen.

Samarbetet mellan länsstyrelserna samordnas av en länsstyrelse per havsplaneområde, nämligen länsstyrelserna i Västernorrland, Kalmar och Västra Götaland.

Länsstyrelserna ansvarar enligt ordinarie uppdrag för att lämna underlag för kommunernas fysiska planering och för uppsikten över hushållningen med mark och vatten inom sitt län.

Boverket

Boverket samordnar riksintressemyndigheternas arbete med att ta fram underlag för tillämpningen av riksintressebestämmelserna. Boverket har också ansvar för allmän uppsikt över hushållningen med mark och vatten. Boverket är förvaltningsmyndighet för fysisk planering.

Riksintressemyndigheter

De 12 riksintressemyndigheterna har ansvar för att lämna uppgifter om sådana områden som de bedömer vara av riksintresse inom respektive myndighets ansvarsområde. Ansvaret omfattar både land och hav.

Kommuner

Kommunerna ansvarar för den fysiska planeringen av land men också av vattenområden inom territorialhavet. Kommunerna medverkar i den nationella havsplaneringen. Kommunernas fysiska planering och dialog med medborgare och berörda är grunden för Sveriges tillämpning av integrerad kustzonsplanering.

Se Boverkets webbplats för information om Kommunens ansvar för fysisk planering i havet.

KOMPIS - kommunal planering i statlig samverkan

Regioner

Regionerna ansvarar för regional utveckling och leder och utvecklar arbetet med regional tillväxt. De ges möjlighet att medverka i arbetet med förslag till havsplaner. Vissa regioner har också ett planeringsansvar.

Branscher, intresseorganisationer, forskning, allmänhet

Berörda intressenter ges möjlighet att ta del av havsplanerna och ge synpunkter på förslagen. Forskningen kan också särskilt bidra till en metod- och kunskapsutveckling inom havsplanering.

Grannländer

Grannländer har rätt enligt lag och konventioner att bli underrättade och att lämna synpunkter. De har ibland intressen i svenska vatten, särskilt fiske och sjöfart.

Havs- och vattenmyndigheten ska verka för samarbete med andra EU-länder i frågor som rör havsplanering och verka för att förslagen till havsplaner samordnas med den havsplanering av angränsande områden som genomförs av andra EU-länder. Havs- och vattenmyndigheten ska också, när det är lämpligt, verka för samarbete med länder utanför EU i frågor som rör havsplanering. Läs mer om arbetet på sidan Internationellt.

Publicerad: 2016-12-01
Uppdaterad: 2019-03-25
Sidansvarig: Webbredaktion