Att ta fram planförslag

Hitta på sidan

Att ta fram och värdera kunskapsunderlag, analysera alternativ och konsekvenser och att föra dialog med olika aktörer är några viktiga delar i arbetet med att ta fram planförslag.

Tillvägagångssättet vid planeringen är framtidsinriktat och görs utifrån en helhetsbedömning. Övergripande planeringsmål, anspråk, förutsättningar och förväntade konsekvenser av företeelser och verksamheter bedöms övergripande och för specifika geografiska områden. Tillvägagångssättet kan beskrivas som en process med olika steg som alla inkluderar dialog och samverkan med berörda aktörer. Omtag görs mellan de olika stegen; kartlägga, analysera, prioritera och sammanställa. En stor mängd underlag tas fram och sammanställs under arbetets gång, bland annat genom analyser och separata rapporter.

Illustrationen visar stegen i planeringsprocessen vilka är att kartlägga, analysera miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv och konsekvenser, prioritera och sedan att sammanställa detta som planförslag. Illustrationen visar också att omtag görs mellan de olika stegen.

Tillvägagångssätt i planeringsarbetet.

De första planförslagen togs fram under flera år och lämnades till regeringen i december 2019. Nu pågår arbetet med att ändra havsplanerna med syftet att skapa utrymme för mer energiutvinning i havet.

Dialog i flera steg

Förslag till havsplaner och tillhörande miljökonsekvensbedömningar ska samrådas genom att de görs tillgängliga för allmänheten och de kommuner och myndigheter som kan antas bli berörda så att de har möjlighet att lämna synpunkter. Samråd ska också hållas med andra länder om planernas kan antas medföra en betydande och gränsöverskridande miljöpåverkan. Läs mer på sidorna om internationell havsplanering.

När planhandlingarna har omarbetats efter samrådet ska de hållas tillgängliga för granskning så att den som vill kan yttra sig.

I den första planeringscykeln gjordes även avstämningar i den förberedande fasen och om tidiga utkast. Du kan läsa mer om den förberedande fasen lite längre ned. Här finns en redogörelse för dialogen.

.

Dialogstegen under den första planeringscykeln. De blå cirklarna visar dialogsteg i den förberedande fasen. De gula cirklarna visar dialogstegen under processen med att ta fram planförslag. Den gröna cirkeln visar beredning och beslut av regeringen.

Konsekvensbedömningar

Arbete med konsekvensbedömningar sker som en integrerad del av planeringsprocessen under flera år. I havsplaneringsförordningen och miljöbalken finns krav på att göra en strategisk miljöbedömning i havsplaneringen och att man tar fram miljökonsekvensbeskrivningar som samråds. Enligt samma förordning ska förslaget till havsplan även redovisa innebörden och konsekvenserna av användningen av havsområdet enligt planerna. Eftersom syftet med havsplanerna är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, finns dessutom behov av att bedöma havsplanernas hållbarhet. Därför behöver man ta fram såväl miljö- och hållbarhetsbeskrivningar som samhällsekonomiska analyser av havsplanerna.

Syftet med miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning är att de tillsammans ska ge en god helhetsbild av havsplanernas sannolika effekter. De ska också ge en bild av hur havsplanerna kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och utgöra underlag för det fortsatta utarbetandet av planförslagen.

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett planeringsstöd som används i arbetet med att ta fram och konsekvensbedöma havsplaner. Här går det att läsa om Symphony – en metod för ekosystembaserad havsplanering.

Förberedande fas

Den första planeringscykeln inleddes med en förberedande fas.

En Nulägesbeskrivning togs fram som beskriver planeringsförutsättningar och förmedlar ett tvärsektoriellt perspektiv som utgångspunkt för den första cykeln av nationell havsplanering.

Havsplaneringens färdplan innehåller planeringsmål och planeringsstrategier, liksom väsentliga frågor att hantera inom respektive planområde. Den redovisar stegen i arbetet, alltså processen för utarbetande av havsplaner, inklusive arbetet med konsekvensbedömningar. Den innehåller också en avgränsning för miljökonsekvensbeskrivningen som togs fram i samband med de första planförslagen.

I rapporten Tillämpning av ekosystemansatsen i havsplaneringen beskrivs hur en ekosystemansats kan tillämpas i havsplaneringen. Tillämpningen ställer krav på vad vi ska uppnå och hur planeringsprocessen ska genomföras. En viktig del är att integrera miljöbedömning och samhällsekonomisk analys i planeringen.

Experter från centrala myndigheter, kustlänsstyrelser, kommuner och regioner har arbetat i sex tematiska arbetsgrupper för att samlat kunna diskutera sektorperspektiv och arbeta fram planeringsunderlag för olika intressen. Arbetet resulterade i tematiska fördjupningar.

Publicerad: 2016-12-01
Uppdaterad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion