Hitta på sidan

Symphony – en metod för ekosystembaserad havsplanering

Symphony beräknar hur belastningar från mänskliga aktiviteter till havs påverkar naturvärden på varje plats i Sveriges hav. Metoden och det tillhörande verktyget togs fram av HaV och används främst i havsplaneringen.

Filmen är framtagen av HaV, med delfinansiering från ClimeMarine.

Rapport

Omslag till rapport. Illustration.

I rapporten Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats finns mer information om arbetet med Symphony, både metod och resultat beskrivs utförligt. Som bilaga till rapporten finns även den geodata som använts.

Vad är Symphony?

Symphony är en metod framtagen av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att kvantitativt väga samman ekosystem med miljöbelastningar. Med Symphony kan den kumulativa miljöpåverkan från olika havsplaneringsalternativ bedömas objektivt och jämföras. Med kumulativ miljöpåverkan menas den sammanlagda belastningen från olika mänskliga verksamheter på växt- och djurlivet i havet. Denna påverkan indikerar hur stora konsekvenserna blir för miljön. På detta sätt tas havsplaner fram utifrån en ekosystemansats.

Symphony har använts inom Sveriges nationella havsplanering från hösten 2017 under planerings-, dialog- och utvärderingsfaserna. Denna vetenskapliga metod är transparent, lättförståelig och lättolkat. Symphony är även namnet på den applikation som HaV tagit fram för att göra dessa beräkningar.

Varför behövs Symphony?

När förslag till havsplaner tas fram behövs en konkret metod för att ta reda på hur den kumulativa miljöpåverkan i havet ser ut. På detta sätt kan man planera ekosystembaserat för att undvika hög miljöpåverkan i känsliga områden och miljöpåverkan från olika planalternativ kan jämföras. Denna information ska även ingå i den miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som görs för varje havsplan. Till hjälp både för havsplanering och MKB har HaV utvecklat Symphony. De analyser som görs med hjälp av Symphony blir ett underlag för planeringen, ett sätt att jämföra olika alternativ, ett material som kan användas i dialogen med olika sektorer och aktörer och ett sätt att utvärdera havsplaneringen.

Hur fungerar Symphony?

Symphony beräknar hur belastningar från mänskliga aktiviteter till havs påverkar naturvärden på varje plats i Sveriges hav, uppdelat i ett rutnät med rutor på 250 x 250 meter. Resultatet kan översättas till färgkartor, som gör det enkelt att se områden med hög respektive låg påverkan.

Processen kan sammanfattas i fem steg

1. . Naturvärden

Kartor som beskriver utbredningen av naturvärden (ekosystemkomponenter) i Sveriges hav har tagits fram. Dessa baseras på befintliga data som sammanställts av experter. Symphony inkluderar 32 ekosystemkomponenter, till exempel torsk, lekområden och musselrev (se figur 1).

Cirkeldiagram som visa de naturvärden (ekosystemkomponenter) som finns i Symphony.

Figur 1: De naturvärden (ekosystemkomponenter) som finns i Symphony.

2. Belastningar

Kartor som beskriver utbredningen av miljöbelastningar från olika mänskliga aktiviteter har tagits fram. Även dessa baseras på befintliga data som sammanställts av experter. Symphony inkluderar 41 miljöbelastningar, till exempel undervattensbuller, fiskfångst och grumling (se figur 2).

Cirkeldiagram över de belastningarna från mänskliga aktiviteter som ingår i Symphony.

Figur 2: De belastningarna från mänskliga aktiviteter som ingår i Symphony.

3. Känslighetsmatris

En matris har tagits fram som beskriver hur känslig varje ekosystemkomponent är för varje belastning. Denna matris baseras på utlåtanden från ett stort antal externa ämnesexperter. Till exempel ger grumling en betydligt större skada på lekande fisk än hur den påverkar tumlare.

4. Resultat nuläge

Den kumulativa miljöpåverkan beräknas för varje område i havet genom att summera alla miljöbelastningars påverkan på alla ekosystemvärden.

5. Resultat för havsplaner

Resultatet tolkas genom färgkartor som visar den kumulativa miljöpåverkan och genom att beräkna hur stor andel som orsakas av enskilda sektorer eller verksamheter i alla områden. Resultatet vävs in i planering och dialog och beräkningar görs för att jämföra olika planeringsalternativ och finna lösningar med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Metod och utveckling

Metoden bakom Symphony baseras på vetenskapliga studier relaterade till en global analys av kumulativ miljöpåverkan i havet som 2008 publicerades i tidskriften Science. Symphony konkretiserar denna metod, genom att integrering med ekosystembaserad havsplanering.

Ekvation Symphony.

Kumulativ påverkan (P) beräknas som summan eller medelvärdet av produkterna av belastningars (B) effekt på olika ekosystemkomponenter (E), givet hur känslig (K) varje ekosystemkomponent är för exponering mot varje belastning.

Symphony bygger på rumsligt beskrivna data, alltså kartor. De flesta kartorna grundar sig på modeller och antaganden. Detta gör att man måste vara väl medveten om och kommunicera begränsningar i metod och data när man tolkar resultatet. Symphony används därför inte enskilt, utan som en av många olika planeringsunderlag. Den metod som använts beskrivs noggrant i Symphony-rapporten. Rapportens första bilaga, Metadata, beskriver vad alla kartor är baserade på och dess osäkerhet beskrivs både per karta och aggregerat. Symphony och kartorna har sammanställts i samarbete experter från universitet, miljökonsulter och andra statliga myndigheter från bland annat:

Analyserna har utförts i programmen EcoImpactMapper, SeaSketch och i SyM (från Medins Havs och Vattenkonsulter AB).

I rapporten Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats finns mer information om arbetet med Symphony, både metod och resultat beskrivs utförligt. Som bilaga till rapporten finns även den geodata som använts. För att säkerställa transparens och vetenskaplig granskning av arbetet, har även arbetet publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Science of the Total Environment:

Cumulative impact assessment for ecosystem-based marine spatial planning

Samarbete

Symphony har använts i ett flertal internationella samarbetsprojekt, till exempel:

SwAM Ocean pågår just nu och är vårt internationella samarbete med länder i Västra Indiska Oceanen. Tillsammans bygger vi WIO Symphony.

Parallelt med utvecklingen av Symphony i Sverige, använde HELCOM en liknande metod för att utvärdera miljöstatus i Östersjön (HOLAS). Grundprinciperna hos Symphony har använts för beräkning av kumulativ miljöpåverkan i andra delar av världen. Den huvudsakliga skillnaden mellan Symphony och de flesta andra liknande verktyg är att Symphony är utvecklat och anpassat för havsplanering.

Framtiden

Symphony har visat sig vara ett värdefullt planeringsverktyg. Kartorna över naturvärden och belastningar att kommer att uppdateras och verktyget kommer kontinuerligt att utvecklas

Publicerad: 2017-02-24
Uppdaterad: 2020-09-02
Sidansvarig: Webbredaktion