Avstämning i tidigt skede genom dialog

December 2016 presenterade vi de första skisserna eller utkasten till det som ska bli statliga havsplaner. Vi tog fram utkasten för att stämma av i tidigt skede. Vi hade dialog med över 150 organisationer, kommuner och myndigheter som berörs från december till april 2017 och fick mängder med frågor och förbättringsförslag. Tack alla som har bidragit.

Hitta på sidan

Dialogen december till maj

December till maj ordnade vi dialog om de första utkasten till havsplaner. Det gjorde vi för att visa vart havsplanerna är på väg och för att be om era förbättringsförslag. Tanken var att det blir bättre att få in förbättringsförslag tidigt i arbetet, i god tid före samrådet, istället för senare.

Utkasten är ett diskussionsunderlag

De är alltså ingenting färdigt, utan de är istället en skiss. Vissa val är ogjorda och många linjer är inte 100 procent säkra. Men det är ändå viktigt att tycka till om dem nu tidigt, för det ger bättre slutresultat och en effektivare process.

Så gjorde vi avstämningen

Bransch- och intresseorganisationer

Vi träffade branscherna och intresseorganisationer i mindre arbetsmöten. Totalt har vi haft ett 40-tal möten med olika teman, till exempel tema fiske eller tema vindkraft. På mötena gick vi igenom utkasten till havsplaner. Vi fick mer användbara förslag tack vare att vi kunde resonera om för- och nackdelar med våra förslag och berätta varför vi hittills gjort de val vi gjort.

Kommuner och länsstyrelser

Kommuner, regioner och planorgan hade dialog med sin länsstyrelse, som stöttade HaV. Länsstyrelserna valde själva upplägg utifrån de mål HaV satt för arbetet. Dialogen var menad som en hjälp för kommuner att förbereda sig för kommande steg, men också som en möjlighet att lämna synpunkter tidigt. Det var alltid med två personer från HaV på de första mötena med kommuner och regionala organ.

Länsstyrelse har också lämnat egna synpunkter på planutkasten.

Centrala myndigheter

Vi träffade centrala myndigheter i våra upparbetade forum för havsplanering, som i referensgruppen, arbetsmöten och genom deras kontaktpersoner för havsplanering.

Vi hade riktade möten med svenska universitet både för att inhämta synpunkter och för att få in kunskapsunderlag.

Grannländer

För att diskutera gränsöverskridande frågor bjöd vi in Sveriges grannländer till ett möte. Deltog gjorde Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland och Åland.

Allmänheten

Allmänheten påverkas sällan direkt av havsplaner eftersom havsplanerna på de flesta platser börjar en bit ut från kusten. Därför riktade vi oss inte till allmänheten i detta skede. I det kommande samrådet kommer allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter.

Om havsplaner

En havsplan är en strategisk plan, med stora drag och få detaljer. Sveriges havsplaner ska visa statens samlade syn på användning av havet. Havsplanerna ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Planering handlar om att styra mot den framtid vi vill ha.

Dialog i tre steg

Dialogen pågick till december 2019 då vi lämnade ett förslag på havsplaner till regeringen. Innan dess skedde:

  • avstämning i tidigt skede
  • formellt samråd
  • granskning
Publicerad: 2016-12-01
Uppdaterad: 2019-06-17
Sidansvarig: Webbredaktion