Litteraturförteckning

Referenser i vägledningen.

Lista över rapporter
Referens Författare
Antal och andel personer och hushåll efter boendeform den 31 december 2018 Statistiska Centralbyrån. (den 18 september 2019).
Attefallshus Boverket. (den 8 11 2018).
Bonus Opitreat BONUS Optitreat. (den 17 07 2019).
Desinfeksjon av utløpsvann fra minirenseanlegg, rapport nr 10-021 Rawcliffe, M., & Paulsrud, B. (2010).
Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier Ejhed, H. e. (2012).
E-post, underlag grundvattenrör SGU. (den 22 11 2017).
Estimation of Ground-Water Mounding Beneath Septic Drain Fields Finnemore, E. (1993).
Faecal contamination of greywater and associated microbial risks Ottoson, J., & Stenström, T.-A. (2003).
Faktablad 8147, Små avloppsanläggningar, hushållsspillvatten från högst 5 hushåll Naturvårdsverket. (2003).
Fosforfällor- Fosforfiltermaterial ett hushållsavfall U2012:03 Avfall Sverige. (2012).
Funktionskrav för Små Avlopp –Underlag för beslut om krav på reduktions- och utsläppsnivåer av fekala mikroorganismer från små avloppsanläggningar Ottoson, J. (2013).
GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp Länsstyrelsen. (den 19 08 2019).
Growth and decay of groundwater-mounds in response to uniform percolation Hantush, M. S. (1967).
Grundvattennivåer fördjupat underlag SGU. (den 05 04 2018).
Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier, SGU -rapport 2015:19 Vikberg, E., Thunholm, B., Thorsbrink, M., & Dahné, J. (2015).
Handbok för avfallsutrymmen Avfall Sverige. (2018).
Handbok om vattenskyddsområde, rapport 2010:5 Naturvårdsverket. (2010).
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten HVMFS 2016:17 Havs- och vattenmyndigheten. (den 18 maj 2016).
Horisontellt skyddsavstånd fördjupat underlag SGU. (den 19 10 2018).
Höjning av grundvattennivå till följd av infiltration samt risken för ytlig uppträngning - fördjupat underlag SGU. (den 19 10 2018).
Infiltration av avloppsvatten - Förutsättningar, funktion, miljökonsekvenser en nordisk samrapport Naturvårdsverket. (1985).
Juridiken kring vatten och avlopp, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:15 Christensen, J. (2015).
Klimatförändringarna märks redan idag SMHI. (den 09 01 2019).
Klimatförändringar orsakade av människan SMHI. (den 09 01 2019).
Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar Ulinder m.fl. (2019 ).
Miljöbalken, en kommentar del II Bengtsson, B., Bjällås, U., Rubenson, S., & Strömberg, R. (2012).
Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6, Små avloppsanläggningar - Hushållsspillvatten från högst 5 hushåll Naturvårdsverket. (1987).
Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse NFS 2016:6 Naturvårdsverket. (den 29 september 2016).
Provgropar - underlag till handbok SGU. (den 19 10 2018).
Rapportering av regeringsuppdrag: kunskapsunderlag om grundvattenbildning Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige RR 2017:09 SGU. (2017).
Redmic- populärvetenskaplig sammanfattning 2017-12-06 RedMic. (den 17 07 2019).
Rening av hushållsspillvatten Naturvårdsverket. (1991).
Retention and removal of pathogenic bacteria in wastewater percolating through porous media: a review Stevik, T., Aa, K., Ausland, G., & Hanssen, J. (2004).
Setback Distances between Small Biological Wastewater Treatment Systems and Drinking Water Wells against Virus Contamination in Alluvial Aquifers Blaschke, A. P., Derx, J., Zessner, M., Kirnbauer, R., Kavka, G., Strelec, H., . . . and Pang, L. (2016).
Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat SMI, S. S. (2011).
Små avloppsanläggningar- handbok till allmänna råd, NV:s Rapport 2008:3 Naturvårdsverket. (2008).
Synpunkter från Håkan Jönsson, SLU, på text om eget omhändertagande av avfall från små avloppsanläggningar Jönsson, H. (den 20 juni 2019).
Ultraviolet (UV) disinfection of grey water: Particle size effects Winward, G., Avery, L., Stephenson, T., & Jefferson, B. (2008 ).
Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter, rapport 2017:1 Avfall Sverige. (2017).
Uppdaterad kartvisare för grundvattennivåer nu med aktuella nivåer och grafer SGU. (den 15 02 2019).
Uppdatering av kunskapsläget och statistik för små avloppsanläggningar SMED-rapport nr 166 2015 SMED. (2015).
Wastewater engineering and design for unsewered areas Laak, R. (1986).
Wastewater Treatment in Filter Beds Hellström, D. &. (2005).
Vägledning för att borra brunn, Normbrunn -16 SGU. (2016).
Åtgärdsprogram för vatten beslutade för 2016-2021 Vattenmyndigheterna. (den 21 12 2016).
Publicerad: 2019-10-02
Granskad: 2019-02-08
Sidansvarig: Webbredaktion