Verktyg för delaktighet och kunskap

Syftet med verktygen är att stödja och inspirera vattengrupper, föreningar, organisationer och myndigheter. Verktygen ska ge förutsättningar för ökat deltagande och samverkan och genom det bidra till mer handling.

Verktyg

Verktygslista
NamnBeskrivningNummer
B1. Smultronmetoden Med hjälp av en karta sammanställer ni tillsammans vackra, värdefulla, intressanta eller pedagogiska platser i avrinningsområdet.B1
B2. Dagens art eller kulturhistoriska miljö Detta är ett sätt att öka kunskapen om typiska eller särskilt intressanta arter, ekosystem och kulturhistoriska miljöer inom avrinningsområdet.B2
B3. Dialogmöte Ett dialogmöte kan användas för att utveckla arbete med vatten i ett avrinningsområde.B3
B4. Lokalt nätverkande och perspektivbreddning Genom lokala nätverk som redan finns nås många och ny kunskap samlas.B4
B5. Kulturhistoria och natur vid vatten Att inkludera kulturhistoria i vattenarbetet är ett sätt att bredda deltagandet och att göra arbetet än mer intressant.B5
B6. Studiebesök Genom att tillsammans besöka en plats för att studera någon viss miljö eller ett ämne kan ni få ny kunskap, nya perspektiv och idéer. Dessutom får ni en gemensam upplevelse som ni kan återkomma till.B6
B7. Faddervattendrag Faddervattendrag innebär att ta ansvar för och utforska det “egna” vattendraget. Detta kan göras som markägare, i en vattengrupp eller av en skola.B7
B8. Vattendragsvandring och busstur Vid en vattendragsvandring går ni längs ett vattendrag för att utforska och lära er om området tillsammans med andra. Ni kan även göra en busstur för att se fler platser i avrinningsområdet.B8
B9. Information utmed leder Det finns många leder genom natur längs med sjöar och vattendrag. Ofta har de gjorts och underhålls av lokala krafter som hembygdsföreningar eller byalag och ibland av kommunen.B9
B10. Vatten och kreativitet Vatten och natur är en fantastisk källa till inspiration och kreativitet. Genom detta kan vi koppla samman kultur och vattenarbetet.B10
B11. Vattnet i skolan Vatten, avrinningsområden och kuster är en fantastisk utgångspunkt i skolornas undervisning inom många skolämnen och passar mycket bra för lärande om hållbar utveckling. Vattnet i skolan kan ge samverkan och vinn-vinn mellan vattenrådet och skolor i avrinningsområdet.B11
B12. Naturguideutbildning Naturguideutbildning används för att inspirera, utbilda och sänka tröskeln så att fler personer ska våga hålla i egna lokala naturguidningar eller vattendragsvandringar.B12
B13. Vattendag Under en vattendag visar ni upp ert vattensystem eller ett vattendrag för en bredare allmänhet.B13
B14. Vänfloder eller vänkuster Vänfloder, vänsjöar eller vänkuster kan vara ett inspirerade sätt att knyta kontakter med människor, skolor och samhällen vid andra floder i världen för att byta erfarenheter, få nya kunskaper och skapa ett globalt perspektiv.B14
B15. Kunskapsbibliotek Ofta finns mycket kunskap från ett område som tidigare inventeringar och provtagningar.B15
B16. Vattenrådspresentation Syftet är att presentera, väcka nyfikenhet och informera om vattenrådets arbete och syfte. Detta ger möjlighet att uppmärksamma vattensystemet och dess ekosystemtjänster.B16
B17. Vattensystemspresentation Syftet är att presentera och ge en helhetsbild av vattensystemet vad gäller natur, vatten, geologi, samhälle, kulturhistoria, ekosystemtjänster och problem samt kanske även förslag till åtgärder.B17
B18. Avrinningsområdet som idé och karta En bra och tillräckligt detaljerad karta över avrinningsområdet är ett av de mest pedagogiska verktygen ni kan använda för att förstå hur vattnet länkar samman landskapet.B18
B19. GIS-analyser och temakartor Pedagogiska kartor med olika teman som exempelvis visar jordarter, erosionsrisker, våthet, naturvärden, historia, grundvatten och översvämningsområden är värdefullt för förståelsen av avrinningsområdet.B19
B20. Filmning med drönare och undervattenskamera Att se vattenmiljöer ovanifrån eller under vattenytan skapar intresse och engagemang. Ni får också bättre förståelse för hur miljöerna ser ut.B20
B21. Värdekartläggning Ett vattensystem med sjöar, vattendrag och våtmarker har många viktiga värden och funktioner för vår överlevnad och hälsa. Dessa kallas ofta ekosystemtjänster.B21
B22. Dikningsföretagssamverkan Genom samverkan med dikningsföretag kan metoder utvecklas som både ger mindre kostnader för dikesunderhåll samtidigt som vattenmiljön kan förbättras i jordbruksområden.B22
B23. Lokal vattengrupp En lokal vattengrupp är en grupp med personer som är intresserade av sitt lokala vattendrag, sjö eller kust och som vill jobba tillsammans för att lära mer, utforska miljöerna. Det kan handla om allt från vattenkvalitet och biologi till kulturhistorien i området.B23
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion