Värdekartläggning

Ett vattensystem med sjöar, vattendrag och våtmarker har många viktiga värden och funktioner för vår överlevnad och hälsa. Dessa kallas ofta ekosystemtjänster.

Exempel på dessa är vattenrening, flödesutjämning, dricksvatten, biologisk mångfald och rekreation. Genom en kartläggning av ekosystemtjänster i ett vattensystem ökar förståelsen och möjligheterna att ta vara på dessa värden. Det är ett viktigt underlag för att långsiktigt öka hänsynen i den kommunala samhällsplaneringen.

illustration av verktyget värdekartläggning och ekosystemtjänster

Foto: Peter Nolbrant

Tid

40-60 timmar.

Antal

1-5 personer.

Hur

  1. Vattenrådet eller en vattendragsgrupp kan ta initiativ till att utforska och göra en enkel kartläggning av ekosystemtjänster på egen hand.
  2. Nedan finns ett förslag på en enkel kategorisering av tjänsterna som kan användas för detta.
  3. Vattenrådet kan börja med att titta på kartor över avrinningsområdet och andra underlag för natur- och kulturvärden som finns gjorda.
  4. Utifrån detta kan olika platser i systemet sedan besökas och ekosystemtjänster beskrivas och markeras på karta.
  5. En möjlighet är att göra beskrivningarna av ekosystemtjänsterna i digitala kartor som kan tillgängliggöras för kommuner i avrinningsområdet.
  6. Kommunen kan också informeras om att det finns underlag för att jobba med ekosystemtjänster i den fysiska planeringen, se under rubriken Läs mer nedan.
  7. Det går också att ta hjälp av en konsult för en kartläggning och beskrivning av ekosystemtjänster i området.

Vad behövs?

  • Miljökonsult.

Att tänka på

  • Underlaget kan även användas av vattenrådet vid träffar med kommuner för att lyfta vattnets värde.

Läs mer

Publicerad: 2019-11-08
Sidansvarig: Webbredaktion