Verktyg för åtgärder och uppföljning

Syftet med verktygen är att stödja och inspirera vattengrupper, föreningar, organisationer och myndigheter. Verktygen ska ge förutsättningar för ökat deltagande och samverkan och genom det bidra till mer handling.

Verktyg

Verktygslista
NamnBeskrivningNummer
D1. Lokal synoptisk provtagning Ofta finns samordnad recipientkontroll (vattenprovtagning) som kommuner och större företag inom avrinningsområden deltar i. Detta är ett ganska grovmaskigt nät av provpunkter.D1
D2. Blå målklassning Detta är en välprövad metod att bedöma tillståndet hos mindre vattendrag i skog utan att ni behöver vara biolog. Metoden kan användas av markägare och vattengrupper och på så sätt öka det lokala intresset och kunskapen om hänsyn och åtgärder längs vattendragen.D2
D3. Greppa näringen Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedelD3
D4. Lokal åtgärdsplan En lokal åtgärdsplan är ett verktyg som beskriver vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra vattnen inom ett mindre geografiskt område, exempelvis inom ett avrinningsområde eller del avrinningsområde.D4
D5. Uppföljning och förbättring Utvärdering och förbättring av projekt, där alla deltar och bidrar med tankar.D5
D6. Lokal åtgärdsidentifiering Markägare har själva mycket kunskaper om problem och åtgärder. Genom vattendragsvandringar och kartmaterial ritar markägare själva in på kartor var de tycker det finns behov av åtgärder och var de vill göra åtgärder som anläggning av våtmarker, fosfordammar, reglerbara dräneringsbrunnar, skyddszoner med mera.D6
D7. Sammanställning av bidragsmöjligheter En sammanställning av olika bidrag för åtgärder eller åtgärdsunderlag som planeras underlättar för de som ska göra ansökningar.D7
D8. Att göra åtgärder Det finns många olika typer av åtgärder att göra allt från mycket enkla vardagliga utan större ansträngning till betydligt mer komplicerade. Många åtgärder kan ni som privatpersoner, markägare och företagare göra direkt.D8
Publicerad: 2019-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion