Lokal åtgärdsidentifiering

Markägare har själva mycket kunskaper om problem och åtgärder. Genom vattendragsvandringar och kartmaterial ritar markägare själva in på kartor var de tycker det finns behov av åtgärder och var de vill göra åtgärder som anläggning av våtmarker, fosfordammar, reglerbara dräneringsbrunnar, skyddszoner med mera.

Koppla även till ett helhetstänk kring ekosystemtjänster som livsmedelsproduktion, vattenhushållning, grön infrastruktur, biologisk mångfald, rekreation samt kulturhistoria.

illustration för verktyget lokal åtgärdsidentifiering

Foto: Peter Nolbrant

Tid

Obestämd

Antal

En till många personer.

Hur

 1. Arbetet kan göras enskilt eller tillsammans i en Lokal vattengrupp (Verktyg nr. B23) som ett steg i lokal åtgärdssamverkan.
 2. Det är lämpligt att börja med Vattendragsvandring (Verktyg nr. 29) tillsammans eller med enskilda markägare för att se miljöerna och kunna diskutera olika åtgärder.
 3. Arbetet görs med fördel tillsammans med Greppa näringen och med deras metod för vattendragsgrupper.
 4. På kartor kan markägare antingen enskilt eller tillsammans i en vattengrupp rita ut förslag till platser som ni själva ser som lämpliga för åtgärder.
 5. Till hjälp i jordbruksområden kan ni även använda kartor för erosionsrisk, jordarter, vattendragsprofiler om sådana finns framtagna.
 6. Lyft även fram vilka andra nyttor arbetet ger för till exempel biologisk mångfald, rekreation, grön infrastruktur, pollinerare, ekosystemtjänster med mera.
 7. Arbetet använder kunskaperna hos såväl markägare som hela vattengruppen.
 8. Ansökan görs tillsammans så att man får en helhetssyn på hela området och effektivare åtgärder. Det underlättar även för markägarna att var och en inte behöver göra ansökningar.
 9. Även åtgärderna görs bäst i samarbete mellan markägarna i området. Bra åtgärder som höjer den ekologiska statusen kommer hela området med alla markägare till godo.
 10. Vid genomförandet behöver ni vara medvetna om de tillstånd som behövs exempelvis om det gäller vattenverksamhet, rör biotopskyddade miljöer, strandskydd eller är ett dikningsföretag.
 11. Ni behöver handla upp konsulter och entreprenörer som hjälper till med tillstånd och utför arbetet.
 12. Glöm inte att dokumentera arbetet.

Vad behövs?

 • Samordnare antingen genom vattenrådet eller någon anlitad konsult.
 • Person som har kunskap om agronomi och biologi, som har ett helhetstänk och som är van att samarbeta med markägare.

Att tänka på

 • Kommunikationen är som alltid avgörande. Det är viktigt att samordnare och personer som gör fältarbete har kunskap om jordbruk och vana att arbeta tillsammans med jord- och skogsbrukare och markägare.

Läs mer

Publicerad: 2019-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion