Lokal vattengrupp

En lokal vattengrupp är en grupp med personer som är intresserade av sitt lokala vattendrag, sjö eller kust och som vill jobba tillsammans för att lära mer, utforska miljöerna. Det kan handla om allt från vattenkvalitet och biologi till kulturhistorien i området.

Gruppen kan även hjälpas åt med att söka pengar och göra åtgärder. Genom att exempelvis markägare hjälps åt med ansökan, planering och åtgärder kan ni gemensamt förbättra vattenmiljön i området. Det är effektivare att hjälpas åt med åtgärder på de platser där de gör bäst effekt och som alla har nytta av. Greppa Näringen (verktyg Nr. D3) har tagit fram en metodbeskrivning för arbete med vattendragsgrupper för lantbrukare (se länk under Läs mer).

Den lokala vattenruppen kan, genom att ha kontakt med vattenrådet i avrinningsområdet, finnas med i en större helhet.

illustration för verktyget lokal vattengrupp

Foto: Peter Nolbrant

Tid

Obestämd

Antal

2-30 personer

Hur

 1. Lokala vattengrupper kan bildas genom att exempelvis en privatperson, markägare, verksamhetsutövare eller en förening tar initiativet. Ett dikningsföretag kan vara också starten för en sådan grupp samtidigt som dikningsföretaget blir mer aktivt. Initiativet kan även komma från ett vattenråd som bjuder in till möte.
 2. Ett vattenråd kan eventuellt hjälpa gruppen att få till ett startmöte och komma igång med de aktiviteter, skapa en plan och söka pengar för det som det finns intresse för.
 3. Greppa Näringen (verktyg Nr. D3) kan hjälpa till vid start av vattendragsgrupper samt bidra med rådgivning och möjligheter att söka pengar.
 4. Lokala naturföreningar och hembygdsföreningar är värdefulla att ha med eftersom de bidrar med lokal kunskap om natur och kulturhistoria.
 5. Studiecirkel kan vara ett sätt för gruppen att lära tillsammans. Kanske ett studieförbund kan hjälpa.
 6. I arbetet kan sedan allt efter behov flera verktyg användas som tankeinventering, lokal provtagning, vattendragsvandring, lokal åtgärdsidentifiering och blå målklassning användas.
 7. Vid behov kan projektmedelsansökan göras tillsammans. Genom helhetssyn på området kan man hjälpas åt att föra åtgärder där de gör bäst nytta. Sökande kan vara ett dikningsföretag, vattenrådet, en kommun eller enskild företagare. Vid ansökan är det bra att ha någon kunnig som kan hjälpa till som exempelvis vattenrådets samordnare eller någon konsult som anlitas.
 8. Vid genomförandet behöver ni vara medvetna om de tillstånd som behövs exempelvis om det gäller vattenverksamhet, rör biotopskyddade miljöer, strandskydd eller är ett dikningsföretag.
 9. Ni behöver handla upp konsulter och entreprenörer som hjälper till med tillstånd och utför arbetet.
 10. Glöm inte att dokumentera arbetet.

Vad behövs?

 • Någon som tar ett lokalt ledarskap.
 • Samordnare på vattenrådsnivå, eller lokal samordnare inom ett delavrinningsområde som kan hålla kontakten med lokala vattengrupper.
 • Person som är kunnig vad gäller ansökningar, tillstånd och praktiskt genomförande, samt som har kunskap om agronomi och biologi och som är van att samarbeta med markägare.
 • Entreprenör vid eventuella åtgärder.

Att tänka på

 • En förutsättning för att det ska fungera bra är förstås att markägare inom området är positiva och medverkar.
 • Kommunikationen är som alltid avgörande. Var noga med öppen kommunikation.
 • Det är viktigt att samordnare och personer som gör fältarbete har kunskap om jordbruk och vana att arbeta tillsammans med jord- och skogsbrukare och markägare.
 • Var tydliga med vad som är vattengruppens och vattenrådets roller.
 • Start kan göras i samarbete med studieförbund. Sök på orden studieförbund och föreningsutveckling.

Läs mer

Publicerad: 2019-11-08
Sidansvarig: Webbredaktion