Att göra åtgärder

Det finns många olika typer av åtgärder att göra allt från mycket enkla vardagliga utan större ansträngning till betydligt mer komplicerade. Många åtgärder kan ni som privatpersoner, markägare och företagare göra direkt.

Andra kan krävas mer samarbete för att lyckas med. Vissa åtgärder kräver även olika typer av tillstånd som ni behöver ta reda på. Att sammanställa alla åtgärder blir väldigt omfattande. Vi listar bara några exempel och så får ni söka er vidare på nätet inom respektive område.

illustration för verktyget åtgärdspalett

Foto: Peter Nolbrant

Hur

 1. Utgå från visionerna, målen eller åtgärdsplanen om ni har sådan.
 2. Vilka är huvudåtgärderna som ni vill genomföra?
 3. Kan du genomföra det själv eller krävs det kontakter med exempelvis markägare och myndigheter?
 4. Krävs det exempelvis: a. Tillstånd för vattenverksamhet? b. Kontroll av kulturhistoriska lämningar? c. Undantag från strandskydd? d. Undantag från biotopskydd? e. Inventering av skyddade arter? f. Eller påverkar det vattendomar som dikningsföretag?
 5. Behövs det mer undersökning eller inventering?
 6. Vilka bidrag finns att söka (se nr. D7). Sökande kan exempelvis vara vattenråd, kommuner, föreningar, företag och markägare.
 7. Ta hjälp av din länsstyrelse för frågor kring åtgärder, tillstånd, bidrag etcetera.
 8. Om konsult eller entreprenör behöver anlitas: a. Behövs upphandling och i så fall vilken form? b. Skriv avtal så att alla vet vad som gäller när det gäller utförandet och ansvar.

Att tänka på

 • Försök hitta så många vinn-vinn situationer vid åtgärden som möjligt.
 • Fundera vilka ekosystemtjänster åtgärden gynnar.

Läs mer

Här är exempel på några typer av åtgärder som ni kan söka mer information om på nätet hos Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverken, Hushållningssällskapet med flera.

Jordbruk

 • Våtmarker i odlingslandskap.
 • Fosfordammar.
 • Strukturkalkning.
 • Skyddszoner.
 • Reglerbara dräneringsbrunnar.
 • Tvåstegsdiken.


Skogsbruk

 • Ekologiska kantzoner i skog.
 • Återställa våtmarker i skog.


Vattenkraft och dammar

 • Återställa fria vandringsvägar.
 • Ekologiskt anpassad reglering.


Allmänt

 • Återställa biotoper i vattendrag.
 • Återskapa svämplan.
 • Grön infrastruktur (där vattendraget ingår).
 • Biologiska erosionsskydd.


Dagvatten, vatten och avlopp

 • Lokal dagvattenhantering.
 • Se över eget avlopp.
 • Se över egen vattenförbrukning.

Övrig konsumtion

 • Se över egen energiförbrukning.
 • Se över egna inköp som påverkar miljö och vatten.
 • Se över egna transporter
Publicerad: 2019-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion