Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Maj 2014

Utlysning av medel för projekt inom området små avlopp

Havs- och vattenmyndigheten utlyste den 13 mars 2014 medel för utvecklingsprojekt inom området små avlopp. Det kom in 39 intresseanmälningar varav de flesta uppfyllde kraven i utlysningen. Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att stödja de intresseanmälningar som bedömdes ha bäst förutsättningar för att uppfylla målen med utlysningen. Det som har premierats i urvalsprocessen är hög implementeringsmöjlighet, samverkan med andra aktörer samt annan medfinansiering. 11 projekt får stöd och det totala bidraget uppgår till 4 797 617 kr. Projekten rör bland annat tillsyn av minireningsverk, verktyg för mikrobiell riskanalys och förstudier för kartverktyg som ska underlätta prövningen.

Rättsfall

Vår ambition är att nyhetsbreven framöver ska innehålla en analys av en aktuell dom. Denna gång handlar referatetPDF om efterpolering till minireningsverk.

Nya frågor och svar

Hemsidan har kompletterats med några nya frågor och svar som behandlar frågorna:

Hur kan tillståndsmyndigheten hantera fastigheter med enkla vatteninstallationer och liten vattenförbrukning, är det t.ex. lämpligt att villkora vattenanvändningen i tillståndet?

Krävs efterpolering när man släpper ut renat avloppsvatten från en avloppsanläggning som inte reducerar smittämnen till någon högre grad? Kan ett slutet rör eller ett öppet dike räknas som efterpolering?

När behöver fastighetsägaren söka ett nytt tillstånd istället för att anmäla en ändring vid renovering av en befintlig avloppsanläggning med tillstånd före miljöbalken?

Hur ska tillsynsmyndigheten agera vid tillsyn om det på en plats där hög skyddsnivå krävs finns en äldre anläggning med tillstånd före eller enligt miljöbalken men där anläggningen bara når upp till normal skyddsnivå?

Hur ska tillsynsmyndigheten hantera nya avloppsanläggningar som bedöms fungera men inte har tillstånd?  Går det att skriva ett tillstånd i efterhand?

Tillsynskampanj för effektiv avloppstillsyn

Hav kommer under året att ta fram en handbok för effektiv avloppstillsyn. Om ni vill bidra med material eller goda idéer så kontaktar ni Bodil Forsberg på telefonnummer 0703-19 41 48 eller bodil.forsberg@havochvatten.se

Läkemedel i vatten

Under Havs- och vattenforum som ägde rum i Göteborg den 20-21 maj medverkade två forskare från Mostrapharma, Christina Rudén Stockholms Universitet och Berndt Björlenius KTH, på ett intressant seminarium om miljöeffekterPDF och reningsteknik för läkemedelPDF i vatten.

Två nya forskningsprojekt som handlar om reduktion av miljöfarliga ämnen i små avlopp har påbörjats, det ena är Formasprojektet RedMic som drivs av Umeå Universitet och det andra är projektet OPTITREAT som just har startats av IVL men som ännu inte har någon egen hemsida.

Rättelse angående anmälningsskyldighet vid ägarbyte - 32 § FMH

Vi skrev i vårt nyhetsbrev i februari att upplysningsskyldigheten vid ägarbyte enligt 32 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) även gäller de enskilda avloppen. Efter påpekande från några uppmärksamma personer så har vi undersökt frågan grundligt och har nu kommit fram till att bestämmelsen inte är tänkt att gälla vid ägarbyte av enskilda avlopp.

Den ursprungliga utformningen av 32 § FMH löd så här:

”Bedrivs miljöfarlig verksamhet, för vilken tillstånd enligt 5 § har meddelats eller som har anmälts enligt 21 §, av annan än den som har meddelats tillståndet eller gjort anmälan, skall den nye verksamhetsutövaren snarast upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållanden.”

Då var det glasklart vad som menades. Av 5 och 21 §§ framgick att det rörde sig om A,B och C-anläggningar. Redan då var ju inrättandet av avloppsanordningar tillståndspliktiga enligt 13 § - och dessa var det ju tydligt att lagstiftaren inte menade skulle omfattas.

Under åren har många ändringar gjorts i FMH och 32 § ändrades den 1 september 2010 (SFS 2010:953) till :

”Om en verksamhet som är tillstånds eller anmälningspliktig enligt denna förordning bedrivs av någon annan än den som fått tillstånd för verksamheten eller anmält den, ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet.”

FMH ändrades igen den 18 juni 2013 (SFS 2013:262),och då fick vi även en helt ny förordning, miljöprövningsförordningen, dit man flyttade de flesta prövningsbestämmelserna – bland annat 5 och 21 §§ FMH som nu återfinns i den nya förordningens 1 kap 3 § om tillståndsplikt och 1 kap 10 § om anmälningsplikt (A,B och C-anläggningar). Däremot finns fortfarande tillstånds/anmälningsplikten för enskilda avlopp och värmepumpar kvar i FMH. Nu lyder 32 § FMH så här:

”Om en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt denna förordning eller enligt miljöprövningsförordningen bedrivs av någon annan än den som har fått tillstånd för verksamheten eller anmält den, ska den nya verksamhetutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet.”

Lagstiftaren har ändrat formuleringen av 32 § så att upplysningsskyldigheten numera är kopplad till ”verksamhet som är tillstånds- och anmälningspliktig”, vilket innebär att man skulle kunna tolka in att skyldigheten att anmäla ägarbyte till att omfatta enskilda avloppsanordningar och värmepump-anläggningar. Något som talar emot en sådan tolkning är att det är ”verksamheten” som ska vara tillstånds och anmälningspliktig enligt förordningen – och eftersom det är inrättandet eller anslutandet som är tillstånds/anmälningspliktigt när det gäller enskilda avlopp och värmepumpar så skulle dessa falla utanför tillämpningen av 32 §. Enligt vår bedömning så finns det inget som tyder på att lagstiftaren haft för avsikt att utvidga upplysningsskyldigheten till att gälla även alla husförsäljningar där det finns ett enskilt avlopp. Vi tolkar därför 32 § FMH i förhållande till hur man ursprungligen utformat skyldigheten, genom hänvisning till A, B och C-anläggningar, och anser därför inte längre att enskilda avlopp och värmepumpar omfattas av upplysningsskyldigheten.

Syftet med 32 § är att ge tillsynsmyndigheten kunskap om att större miljöfarliga verksamheter drivs av en ny verksamhetsutövare. Detta kan vara indikation för myndigheten att göra ett tillsynsbesök för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt tillståndet. Om verksamheten är anmälningspliktig måste myndigheten dessutom vara uppmärksam på att de förelägganden/förbud som riktats mot den förre verksamhetsutövaren nu inte längre gäller. Det kan bli aktuellt att fatta nya tillsynsbeslut mot den nya utövaren.

Spola med rent samvete

På vår hemsida finns en informationsfilm om små avlopp som riktar sig till fastighetsägare. HaV har tagit fram den i samarbete med Norrtälje kommun, sprid den gärna!

Seminarieserie om vattenskyddsområden under hösten 2014

Under hösten 2014 kommer HaV att anordna en seminarieserier om myndighetssamverkan, prövning och tillsyn inom vattenskyddsområden, syftet är att stötta operativa myndigheter i arbetet inom vattenskyddsområden och på så sätt verka för kvalitetssäkring, likriktning och regelförenkling inom området.

Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse samt ändring av föreskrifter om miljörapport

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse och föreslår även ändringar i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:9). En konsekvensutredning har också tagits fram.

Naturvårdsverket planerar att skicka ut förslaget på remiss under vecka 26 med sista svarsdatum den 12 september 2014.

Med vänlig hälsning

Åsa Gunnarsson, Margareta Lundin Unger och Ann Dahlberg


Publicerad: 2014-05-28
Granskad: 2014-12-05

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen