Nyhetsbrev små avlopp 13 november 2020

Hitta på sidan

Nyhetsbrev för små avlopp november 2020

Denna månad kan du läsa om nya rapporter och vägledningar, samt informationsblad som HaV tagit fram för att göra ansökan och anmälan om avlopp lättare för till exempel fastighetsägare.

Informationsblad för ansökan

HaV har tagit fram förslag till informationsblad vars syfte är tydliggöra vad som behöver finnas med i en ansökan eller anmälan och att ge exempel hur uppgifterna kan redovisas. Som kommun sätter man på sin logotyp och kontaktuppgifter samt anpassar informationsbladen till lokala förhållanden för att sedan göra dem tillgängliga för fastighetsägare, entreprenörer och konsulter.

De nya informationsbladen är:

  1. Så ansöker du om ny avloppsanläggning
  2. Planera ditt avlopp
  3. Undersökning av mark- och grundvattennivå
  4. Grundvattenrör
  5. Skydd av dricksvatten, avloppsanläggning <26 pe
  6. Bestämning av högsta dimensionerande grundvattennivå för avloppsanläggningar ˂26 pe
  7. Bestämning av grundvattnets strömningsriktning och lutning
  8. Situationsplan
  9. Profilritning
  10. Drift- och underhållsinstruktion

Informationsbladen finns här.

Nya rapporter om små avloppsanläggningar

Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd

Rapporten från Ecoloop sammanfattar resultaten av sju LOVA-projekt som har genomförts under 2019-2020.

Syftet med projekten har varit att kommunerna skulle utvärdera sin egen prövningsprocess för små avlopp för att säkerställa att nyanlagda avloppsanläggningar uppnår god funktion.

Som en del av utvärderingen har kommunerna utfört tillsyn på nyanlagda anläggningar och tittat på om alla villkor gått att följa upp, om något saknas eller om något behöver formuleras om. För en enhetlig tillsyn så har gemensamma rutiner och checklistor tagits fram. Projektdeltagarna har även fått möjligheten att testa ny utrustning som inte använts tidigare vid tillsyn. Utrustningen har bidragit med ny kunskap och gett deltagarna insikter om vad som går att kontrollera och vad som inte går att kontrollera och därigenom fundera över vad som är viktigt att säkerställa i tillståndsprocessen.

Projektet har identifierat flera områden där det finns förbättringsmöjligheter. Ett område för förbättringar är i ansökningsskedet där det framförallt har identifierats ett behov av mera information och dialog med fastighetsägaren samt att kommunerna behöver kräva in mer underlag i samband med ansökan. Ett annat område är vilka villkor som är viktiga att ha med i tillståndet och hur de ska formuleras. Ett ytterligare exempel på vad som kan förbättras är att flera av kommunerna uppmärksammat att fotodokumentationen inte gav tillräckligt med information och att de därför behöver ställa tydligare krav på vad som ska dokumenteras.

Kommunerna som deltog i projekten är eniga om att uppföljande besök på nyanlagda avloppsanläggningar är värdefullt utifrån flera perspektiv och att det är något att sträva mot. De uppföljande besöken bör genomföras ca 1-2 år efter anläggningarna anlagts.

Markbaserade avloppsanläggningar för över 50 personekvivalenter

Svenskt Vatten har publicerat en ny rapport om markbäddar och infiltrationsanläggningar som är dimensionerade för fler än 50 personekvivalenter (pe).

Rapporten presenterar ett förslag till utsläppskontroll och sammanfattar rekommendationer för projektering, dimensionering, skötsel och underhåll.

Yttrande över remiss om handläggarstöd för anmälningspliktiga avloppsreningsverk 200-2000 pe

HaV har lämnat synpunkter på en remiss från Miljösamverkan Jönköping om handläggarstöd med riktlinjer för utsläpp från anmälningspliktiga avloppsreningsverk 200-2000 pe.

Hållbara vattentjänster tas upp riksdagen i december

Utredningen ”Vägar till hållbara vattentjänster” (SOU 2018:34) som innehåller flera förslag som berör små avloppsanläggningar kommer enligt propositionsförteckningen att tas upp i riksdagen i december.

Poddcast om bergskross som ersättningsmaterial för naturgrus

Nu finns ett poddavsnitt från VA-guiden där Elin Ulinder från RISE berättar om resultaten av sin forskning om bergkrossmaterial för avloppsrening. Elin berättar om vilka krav som bör ställas på bergkross när det ska användas i avloppsanläggningar istället för naturgrus.

Poddavsnittet om bergkross finns här.

Fördjupning finns i RISE:s rapport ”Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar” som bland annat beskriver vad RISE anser krävs för att kunna använda bergkross som filtermaterial i markbäddar för avloppsvattenrening.

Naturvårdsverket ger ut ny vägledning om miljöbalkens hänsynsregler

Syftet med vägledningen är att samla kunskap och vägledningar om olika delar av 2 kapitlet i miljöbalken för att underlätta tillämpningen i både prövning och tillsyn. I vägledningen redogörs bland annat för uttalanden i förarbeten, hur bestämmelserna förhåller sig till annan lagstiftning, samt tillämpning i beslut och domar. Dessutom hänvisas till vägledning om bestämmelserna i 2 kapitlet i andra vägledningar från Naturvårdsverket och andra myndigheter.

Ny vägledning om miljöbalkens hänsynsregler.

Överblick över arbetet med Agenda 2030

SCB:s rapport ”Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige - Statistisk lägesbild 2019” ger en bra överblick över arbetet med Agenda 2030. Små avloppsanläggningar hör hemma under Mål 6 Rent vatten och sanitet. I SKR:s webbtjänst Kolada finns alla nyckeltal som är framtagna för att mäta målen, dock inget specifikt mål för små avloppsanläggningar. Här kan kommuner och regioner se hur man ligger till i förhållande till övriga kommuner/regioner i landet samt hur utvecklingen har sett ut över tid på nyckeltalsnivå.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig? Då kan du anmäla dig till nyhetsbrevet här. På samma plats kan du avregistrera dig.

Publicerad: 2020-11-13
Sidansvarig: Webbredaktion