Nyhetsbrev små avlopp februari 2019

I detta utskick kan du bland annat läsa om vägledning på remiss, ny fråga och svar, nytt referat på dom, ny rapport och utbildningar i Gis-stödet.

Remiss av Vägledning för prövning av små avloppsanläggningar

Nu är äntligen vår nya vägledning för prövning ute på remiss. På remissidan finns missiv, vägledning, sändlista och svarsenkät. Vi hoppas att så många som möjligt vill lämna synpunkter på vägledningen senast den 15 april.

Läs remissen här.

Uppdatering och utbildningar i användningen av GIS-stödet

Länsstyrelsen har uppdaterat handledningen till GIS-stödet vilket innebär att

  • en allmän översyn och uppdatering av handledningen har genomförts
  • bilaga 3 är uppdaterad med nya exempel
  • bilaga 6 har tillkommit som hjälp för att jobba i GIS-stödet.

Länk till Gis-stödet hos länsstyrelsen.

Även själva stödet har uppdaterats, det finns nu möjlighet att se stora delar av bakgrundsinformationen som ingår i analyserna, bland annat skyddade områden, badplatser, jordarter och avrinningsområden. Även de senaste statusklassningarna från Vattenmyndigheterna finns med som tändbara skikt.

Vill du lägga till egna kartskikt eller karttjänster så är det fullt möjligt via knappen ”Lägg till data”, . Man kan också enkelt rita i kartan för att inte tappa bort positioner när man bläddrar mellan olika kartskikt. Ritad grafik lägger sig över alla andra kartskikt. Har du inloggningsuppgifter till Artsök (artfynd från Artportalen och ArtDatabankens Observationsdatabas) så går det numera att åskådliggöra dessa i kartan.

Länsstyrelsen kommer under våren att erbjuda nationella webbutbildningar, 4 tillfällen är inplanerade.

  • 21 mars: mellan kl 13.30-15.30
  • 10 april: mellan kl 13.00-15.00
  • 16 maj: mellan kl 9.00-11.00
  • 5 juni: mellan kl 9.30-11.30


Under utbildningen kommer man bland annat gå igenom hur stödet är uppbyggt samt visa hur stödet och kartskikten fungerar.

Ny fråga och svar om vad som menas med begreppet ”vattenområde”

I 12 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges att det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Definitionen på vattenområde återfinns i 11 kap 4 § miljöbalken: ”Med vattenområde avses ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.” I förarbetena till miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 2 s. 128) ges följande exempel på vattenområden:” sjöar, vattendrag, diken och kärr, liksom vissa konstgjorda vattensamlingar, bl.a. regleringsmagasin och bevattningsdammar.” De exempel på vattenområde som lämnas i propositionen avser endast ytvattenområden. Grundvatten avses alltså inte, vilket betyder att infiltration som når grundvattnet inte omfattas av 12 § FMH.

Oavsett om ett orenat avloppsvatten släpps ut till ett vattenområde eller ej så omfattas alltid utsläpp av avloppsvatten av 9 kap. 7 § MB: ” Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.”

Alla våra frågor och svar finns här.

Nytt referat av dom från MÖD, begäran om egenkontroll

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen och länsstyrelsen, bedömt att det saknats skäl att förelägga en fastighetsägare att årligen lämna in egen­kontroll­dokumentation för ett minireningsverk.

Läs referatet i sin helhet.

HaV deltar på VAK

HaV kommer att delta på konferensen Vatten, avlopp och kretslopp i Halmstad den 13-14 mars. Generaldirektör Jakob Granit kommer att berätta om hur HaV arbetar med vatten i ett avrinningsområdesperspektiv. Andra områden som presenteras är

  • den nya vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar som nu är ute på remiss
  • hur arbetet med ”Smart miljöinformation om små avlopp” fortskrider
  • den vägledning om regionala vattenförsörjningsplaner som håller på att tas fram.


Formas gör systematisk översyn om markretention av fosfor från små avloppsanläggningar

Formas har efter förslag från HaV beslutat att genomföra en systematisk översikt om markretention av fosfor från små avloppsanläggningar. Det finns ännu ingen detaljerad tidsplan men översikten beräknas ta upp till två år att genomföra.Tre externa ämnesexperter är rekryterade till projektet: Jon Petter Gustafsson (SLU), Lena Johansson Westholm (Mälardalens högskola) och Fritjof Fagerlund (Uppsala universitet).

Ny rapport, Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner – en kunskapssammanställning

Syftet med projektet var att samla den kunskap som finns och den forskning som pågår relaterad till läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner i Sverige och internationellt, för att identifiera prioriterade frågeställningar framåt. Projektet syftade även till att beskriva hur behandling av avloppsfraktioner från källsorterande avloppssystem (urin, klosettvatten och latrin) påverkar halterna av läkemedelsrester i slutprodukten. Resultatet bygger på insamlad och sammanställd data och information från studier inom området.

Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner är ett komplext område där flera kunskapsluckor finns och där mer forskning behövs. Sammanställningen bidrar till en översiktlig bild av hur det kan se ut, vilken kunskap som finns inom området och till en prioritering av framtida forskning.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Låna en geolog, grundvattennivåer och små avlopp

SGU har som en del av tjänsten ”Låna en geolog” lagt upp flera korta och intressanta filmer från träffar som arrangerats, bland annat finns en föreläsning om grundvattennivåer och små avlopp.

Här kan du se filmerna från Sveriges geologiska undersökning.

Publicerad: 2019-02-19
Sidansvarig: Webbredaktion