Nyhetsbrev små avlopp 25 mars 2021

Hitta på sidan

Nyhetsbrev för små avlopp mars 2021

Denna gång kan du bland annat läsa om tre nya domar om små avlopp, Vattenmyndigheternas samråd om nytt åtgärdsprogram, CE-märkning, digitalisering av uppgifter om små avlopp och nyheter om standardarbete från SIS.

Tre nya domar från Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har i två domar meddelade den 18 november och en dom meddelad den 23 december 2020 fastställt en kommuns beslut om att förbjuda utsläpp från befintliga avloppsanläggningar med slamavskiljning och efterföljande infiltration eller markbädd.

Du hittar en sammanfattning här.

SGU satsar på grundvatten

I februari presenterade SGU nya underlag och verktyg som förbättrar och underlättar förvaltningen av Sveriges grundvattenresurser. Det är bland annat en ny kartvisare över grundvattentillgång i små magasin och en ny kartvisare för modellerad fyllnadsgrad i grundvattenmagasin som har tagits fram med hjälp av regeringens särskilda grundvattensatsning 2018–2020.

För dig som missade presentationerna finns chansen att se webbinariet i efterhand. För den avloppsintresserade rekommenderas i första hand avsnittet från ca 3.50 till ca 16 minuter in i filmen.

Nytt om digitalisering av uppgifter om små avloppsanläggningar

Det är svårt och tidskrävande för kommunerna att med tillräckligt bra kvalitet få fram den information om små avloppsanläggningar som HaV, Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna behöver för belastningsberäkningar, rapportering till EU och uppföljning av kommunernas tillsyn av små avloppsanläggningar.

HaV:s projekt “Digitalisering små avloppsanläggningar” vill underlätta för kommunerna att lämna denna information men också att underlätta tillgång till e-tjänst för ansökan/anmälan samt att förbättra möjligheten att bedriva riskbaserad tillsyn.

Läs mer här om du vill veta vad som händer i projektet.

Digitalt verktyg från Vattenmyndigheterna visar kommunernas åtgärder

bild på presentationsverktyget "Hur mår vattnet i din kommun"

Vattenmyndigheterna har till samrådet om nytt åtgärdsprogram för 2021-2027 utvecklat ett presentationsverktyg för att göra kommunernas åtgärder tydligare.

Verktyget ”Hur mår vattnet i din kommun?” tar användaren genom vattenförvaltningens arbetsmoment och bedömningar som leder till att åtgärder föreslås. Underlaget hämtas kontinuerligt från VISS, Vattenmyndigheternas databas med information om Sveriges vattenförekomster. En viktig information för den avloppsintresserade är vilka vatten som är i risk att inte nå god status avseende övergödning.

Här kan du läsa Vattenmyndigheternas beskrivning av verktyget Pdf, 801.7 kB. och hur man kan använda det.

För mer information

kontakta are.vallin@lansstyrelsen.se .

Nytt från riksdagen

Riksdagsdebatt

Den 3 mars 2021 hölls en riksdagsdebatt om vattenvård där små avloppsanläggningar berördes ca en timme in i debatten ( åttonde talare från slutet). I debatten deltog Liberalerna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.

Proposition om hållbara vattentjänster skjuten på framtiden

Utredningen ”Vägar till hållbara vattentjänster” (SOU 2018:34)" som innehåller flera förslag som berör små avloppsanläggningar skulle enligt planen tas upp i riksdagen den 2 mars, men propositionen har försenats. Det är oklart när den kommer att tas upp.

Utredningens huvudförslag handlade bland annat om:

 • Förändringar i 6 § vattentjänstlagen
 • Krav på plan för allmänna vattentjänster
 • Avloppsdeklaration
 • Avloppsrådgivning
 • Planering för skyfall

CE-märkning – hur mycket kan man ändra på avloppsprodukten ?

HaV får en hel del frågor som handlar om CE-märkning av prefabricerade avloppsprodukter. Boverket är den myndighet som specifikt vägleder om CE-märkning, men här har vi samarbetat kring en text som är anpassad för en målgrupp med specialintresse små avlopp och som tar upp de vanligaste frågorna om bland annat hur mycket man kan ändra på en produkt utan att CE-märkningen faller.

TILLVERKARENS ANSVAR

Det är tillverkaren som ansvarar för att upprätta prestandadeklaration och CE-märka byggprodukter när det är krav på det. Tillverkaren ansvarar för att alla nödvändiga tester är utförda och att den tillverkade produkten överensstämmer med den deklarerade prestandan.

Om tillverkaren själv gör förändringar i produkten och fortsatt CE-märker den även med förändringarna så är det tillverkarens ansvar. Genom att CE-märka produkten intygar tillverkaren att produktens prestanda överensstämmer med deklarerad prestanda. CE-märkningen på produkten (se nedan om märkning) innebär alltså att tillverkaren intygar att produkten har de egenskaper som anges i prestandadeklarationen/ CE-märkningen.

SÄLJARENS ANSVAR

Om någon köper produkter i ett annat land, tar in dem till Sverige och sedan säljer dem vidare så är denne antingen distributör eller importör beroende på om hen köper produkten inom EU (distributör) eller utanför EU (importör). En distributör/importör ansvarar för att produktens prestanda inte påverkas så länge som de ansvarar för produkten (till exempel vid lagring och transport)

Den som i slutänden säljer produkten ansvarar för att den produkt som levereras är CE-märkt och att all nödvändig dokumentation följer med.

Om en importör eller distributör säljer en produkt under eget namn eller om de ändrar något så att överensstämmelsen med deklarerad prestanda påverkas så anses de vara tillverkare och har då samma skyldigheter som en tillverkare, se ovan. Den som säljer produkten får alltså inte göra några ändringar som påverkar produktens prestanda. Om de gör det så tar de över tillverkaransvaret och ska upprätta egen prestandadeklaration och CE-märkning, annars får produkten inte säljas. För en del produkter, som till exempel minireningsverk, krävs då även att de utfört nödvändiga tester hos ett anmält organ.

Begreppet ”privatimport” finns inte i byggproduktförordningen. Om någon köper produkter i ett annat land, tar in dem till Sverige och sedan säljer dem vidare så har de samma skyldigheter som andra återförsäljare när det gäller att uppfylla kraven enligt byggproduktförordningen.

En privatperson som köper en produkt utomlands och tar in den i Sverige för eget bruk omfattas inte av samma regler. Kravet på att produkten ska vara CE-märkt gäller i detta fall fortfarande om produkten har sålts inom EU, men det finns t.ex. inget krav på att dokumentationen ska vara på svenska. Om produkten inte har sålts inom EU finns inte formella krav på CE-märkning. Det blir då upp till tillståndsmyndigheten att avgöra om produkten är tillräckligt väl dokumenterad för att tillstånd enligt miljöbalken ska kunna medges.

ANVÄNDARENS ANSVAR

Görs ändringarna i produkten efter att den är såld så gäller inte CE-märkningen längre och det blir upp till tillsynsmyndigheten att avgöra om ändringarna är av sådan omfattning att de ligger inom ramen för tillståndet eller inte. Detta ska ses i ljuset av att CE-märkning är krav för försäljning, inte för användning. För ändringar som sker av användaren kommer det bli upp till tillsynsmyndigheten att avgöra om produkten efter ändring fortsatt kan förväntas uppnå tillräcklig prestanda eller inte.

En användare kan alltså göra modifieringar av en CE-märkt produkt, men kan då inte längre självklart hävda att den prestanda som deklareras i prestandadeklarationen gäller. Bedömning av den modifierade produktens prestanda får i stället bedömas på annat sätt eftersom användarens eventuella ändringar av produkten inte regleras av byggproduktförordningen.

Det finns alltså inga generella förbud för en slutanvändare eller byggherre att ändra på en byggprodukt, men det kan bli svårare att avgöra lämpligheten och användaren tar en risk att produkten inte längre kan anses lämplig. Här är det viktigt att dokumentationen i samband med tillståndsprocessen är tillräckligt omfattande för att tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren ska veta vad tillståndet gäller för, eftersom bedömning av om ändringen är lämplig sålunda blir en tillsynsfråga för den kommunala myndigheten.

ÄNDRINGAR – NÄR BLIR DET EN NY PRODUKT?

Om prestandan påverkas genom förändringar eller om man byter ut vissa delar som har betydelse för produktens prestanda så bör detta leda till att det är ny produkttyp som behöver en ny testning, prestandadeklaration och CE-märkning. Alla relevanta egenskaper för minireningsverk som tillverkaren deklarerar prestanda för ska enligt den harmoniserade standarden vara testade av ett anmält organ. Tillverkaren ansvarar för att detta är gjort och att den levererade produkten överensstämmer med deklarerad prestanda. Utgångspunkten är att man ska lita på att CE-märkta produkter har den prestanda som deklareras. Om man misstänker att något inte stämmer så bör det göras en anmälan till Boverkets marknadskontroll.

Att sätta till en provtagningsbrunn eller flytta styrskåpet är kanske inte någon sådan åtgärd som påverkar prestandan för ett minireningsverk. Däremot så ingår behållaren (tanken/tankarna som reningsutrustningen sitter i) i det CE-märkta minireningsverket och om den byts ut så blir det en ny produkt. Detsamma gäller om man t.ex. modifierar minireningsverket genom komplettering med en kemfällningsenhet.

En CE-märkt reningsanläggning kan ingå som en del i en större anläggning. Den deklarerade prestandan för den CE-märkta delen gäller fortsatt, men den totala reningsprestandan för hela anläggningen måste bedömas på annat sätt

MÄRKNING

Huvudregeln är att CE-märkningen ska sitta på produkten och det bör inte finnas några tveksamheter om vad det är som är CE-märkt. Märket ska vara synligt, lättläst, outplånligt och bland annat innehålla

 • produkttypens unika identifikationskod samt
 • referens till den prestandadeklaration som gäller för produkten.

Se även Boverkets informationsblad om utformning av CE-märkning och prestandadeklaration för minireningsverk.

Här på Boverkets webbplats kan man läsa mer om tillverkare, importörer och distributörers ansvar.

Här finns mer information om miljönämndens roll.

Nyheter från Svenska Institutet för standarder, SIS

Inom området vatten och avloppssystem händer det en hel del inom standardiseringen. Arbete pågår på såväl nationell, europeisk som på global nivå.

På nationell nivå publicerades två nya svenska standarder under 2020:

Dessa två svenska standarder fungerar som komplement till den europeiska standardserien SS-EN 12566 som är harmoniserad mot EU:s byggproduktförordning där provning sker med blandat hushållsspillvatten (BDT+KL). Provning enligt SS-EN 12566-serien är en omfattande process, och det har funnits en efterfrågan att prova reningsanläggningar med enbart BDT-vatten. Behovet av en standard för provning med endast BDT-vatten beskrevs i en skrivelse från Havs och vattenmyndigheten redan 2015 (Dnr 1197-2015).

Den tekniska kommittén SIS TK 198 vatten och avloppssystem har därför tagit fram den nationella standarden SS 825640:2020 där provning sker enligt en förenklad och effektiviserad metod som säkerställer att rening av BDT-vatten efterföljs. Standarderna har tagits emot positivt även av tillverkare i Norden som säljer på den svenska marknaden.

På europeisk nivå pågår det en hel del inom standardiseringen. Bland annat pågår ett omfattande revideringsarbete med att skriva om standardserien SS-EN 12255 Avlopp-Reningsanläggning-del 1 till 16 för att motsvara dagens teknik och kunskapsutveckling.

Även inom området global standardisering sker mycket. Det pågår exempelvis ett arbete med ett nytt arbete för att beskriva en analysmetod för mikroplaster i dricksvatten och grundvatten. Det håller även på att starta upp en arbetsgrupp som heter Smart water management. Det pågår även arbete kopplat till vatten och spillvattenhantering för temporära bosättningar och kring återanvändning av spillvatten för bevattning. Dagvatten är också ett ämne som diskuteras alltmer inom standardiseringen.

För mer information

Om du vill delta inom standardiseringen, eller vill ha mer information så är du välkommen att kontakta emma.risen@sis.se.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig?

Då kan du anmäla dig till nyhetsbrevet här. På samma plats kan du avregistrera dig.

Fler nyheter

 1. Nyhetsbrev små avlopp 2023-11-16

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat inbjudan till ett webbinarium om drift- och underhållsinstruktion samt länkar till nya rapporter om små avlopp.

 2. Nyhetsbrev små avlopp 2023-07-04

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat länk till några nya rapporter och en inbjudan till ett webbinarium om småskalig reningsteknik.

 3. Nyhetsbrev små avlopp 2023-06-19

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om uppdateringar på vår webbplats, två nya domar från Mark- och miljödomstolen, fyra nya rapporter samt spaning på vad som händer på andra nationella myndigheter och i andra länder.

Publicerad: 2021-03-25
Sidansvarig: Webbredaktion