Nyhetsbrev för små avlopp januari 2020

I årets första nyhetsbrev kan du bland annat läsa om vår dag om små avloppsanläggningar, nya referat av två domar, en ny rapport och om hur arbetet med en nationell e-tjänst fortsätter under 2020.

Dag om små avloppsanläggningar för bransch och andra intresserade

Undrar du hur den nya vägledningen för prövning kommer att påverka dig i ditt arbete med små avloppsanläggningar? Eller är du intresserad av markretention och modeller för beräkningar av fosfor- och kvävebelastning på recipienter? Då ska du anmäla dig till vår dag om små avloppsanläggningar den 5 mars på Havs- och vattenmyndigheten. Dagen riktar sig till bransch och andra intresserade.

Förmiddagen har ett allmänt perspektiv och du får bland annat ta del av föredrag om retention och belastningsberäkningar.

Eftermiddagen riktar sig framförallt till branschen och handlar om HaV:s nya vägledning för prövning av små avloppsanläggningar (upp t.o.m. 200 pe) som vi publicerade under hösten 2019. Den nya vägledningen kan innebära högre krav på vad som ska finnas med i ansökan om ett litet avlopp. Syftet är att säkerställa att nya anläggningar fungerar som avsett. Eftersom fastighetsägaren ofta tar hjälp av en entreprenör för att göra ansökan, så vill vi under eftermiddagen informera om vad vi anser en ansökan behöver innehålla för att tillstånd ska kunna ges. Vi vill också starta en diskussion om hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att ansökningarna ska bli så fullständiga som möjligt. Vi presenterar även metoder för att bedöma grundvattennivån och skyddsavstånd till dricksvattentäkt.

Dagen är kostnadsfri, lunch på egen bekostnad. Det finns maximalt 40 platser på för- och eftermiddagspassen. Du kan också anmäla dig till att delta via Skype, där är antalet platser inte begränsat. Sista anmälningsdag är den 27 februari.

Här anmäler du ditt deltagande till dagen om små avloppsanläggningar.

Ny FAQ – avstånd till grundvattenytan

På HaV:s hemsida finns nu en ny fråga:
”Vad ska det vara för avstånd till grundvattenytan för att en infiltration ska fungera som avsett?

Två nya referat av domar från Mark- och miljööverdomstolen

Det ena målet (M 9381-18) gäller tillsynsföreläggande avseende en liten avloppsanläggning. Nämnden hade ansett att anläggningen ska uppfylla kraven på hög skyddsnivå avseende miljö- och hälsoskydd med hänvisning till näraliggande sjö. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att enbart närheten till sjön inte kunde motivera hög skyddsnivå. Dessutom ansågs föreläggandet vara olämpligt utformat. Domstolen upphävde därför föreläggandet.

Här hittar du hela referatet för domen (M 9381-18).

I den andra domen (M 11835-18) som refereras har Mark- och miljööverdomstolen fastställt nämndens beslut att inte bevilja tillstånd för en liten avloppsanläggning (infiltrationsanläggning). Domstolen delar nämndens bedömning att det, med hänsyn till befintlig utredning om förhållan­dena på platsen, inte var visat att anläggningen, utan att förses med extra fosforreningssteg, uppfyllde rimliga krav för att hindra skada eller olägenhet för miljön.

Här hittar du hela referatet för domen (M 11835-18).

Arbetet med en nationell e-tjänst fortsätter

Projektet inom området små avlopp som är en del av Smartare Miljöinformation har fortgått under 2019. Arbetet bedrivs i samarbete med ett antal kommuner i en arbetsgrupp, med användarföreningar för de tre största verksamhetssystemen, med Länsstyrelsen och andra myndigheter.

Arbetet kommer fortsätta under 2020 och de huvudsakliga arbetspaketen är följande.

 • Anpassning av kommunernas verksamhetsstöd genom de tre största systemleverantörerna.
  Syftet är att skapa en gemensam informationsmodell, samt ge möjlighet att utbyta information elektroniskt för berörda aktörer. Samarbetsavtal har hittills tecknats med två kommuner och vi är på gång att teckna med en tredje.
 • Erbjuda en nationell e-tjänst för fastighetsägare avseende ansökan och anmälan om tillstånd.
  Målet är dels att förenkla ansökansprocessen för fastighetsägare och entreprenörer, dels att göra det enklare för kommunens handläggare genom mer kompletta ansökningar. Projektet är i slutfasen av arbetet med kraven för e-tjänsten och söker efter en samarbetspartner för utveckling och driftsättning.
 • Hantera regional/nationell informationsinsamling.
  Utveckling av gemensamt lösningsmönster för utbyte av information i samverkan med flera myndigheter och SKR/Inera pågår. Projektet bevakar detta arbete och kommer använda överenskomna principer i utveckling som genomförs.
 • Utveckling av GIS-stöd.
  Tjänst för beräkning av grundvattennivå där HaV har finansierat utveckling i samarbete med LST och SGU. Tjänsten utvecklades i slutet av förra året och kommer tillgängliggöras som en del av GIS-stödet. HaV avser också att finansiera utvecklingen av en tjänst för automatiserad bildanalys, planeras att genomföras under 2020.

Kontakta gärna Patrik Skyllerström (patrik.skyllerstrom@havochvatten.se) för mer information. Vi deltar gärna på konferenser, möten, informationsträffar och annat och pratar om projektet.

Ny rapport - Biokol i små avloppsanläggningar

Projektet syftade till att utveckla biokol som filtermaterial för att förbättra reningen av avloppsvatten. Biokol är pyrolyserat organiskt material som kännetecknas av hög porositet. Biokolets stora specifika yta möjliggör effektiv avskiljning av partiklar, adsorption av organiska och oorganiska ämnen och påväxt av biofilm för biologisk nedbrytning.

Projektet visade att kalk- och järnimpregnering av biokol förbättrade dess förmåga att binda fosfor, vilket innebär att det passar väl som filtermaterial i små avloppsanläggningar. För att inte mätta materialet bör impregnerat biokol användas som en separat filtermodul för fosforrening efter huvudreningen (där organiskt material och ammonium renas från avloppsvattnet).

Biokolsfilter i två steg med vertikalflöde följt av horisontallflöde var effektivt för att reducera organiskt material och hade lovande prestanda för reduktion av totalkväve. Filtersystemets utformning behöver dock undersökas och optimeras. Projektet har studerat möjligheten att använda simuleringar för att optimera filterdjup, identifiera bästa belastningsförhållanden, utvärdera risken för igensättning av biokolet vid kontinuerlig belastning och därmed biokolets effektiva funktionstid.

Utbildning om vatten för kommunpolitiker

De kommuner som är med i projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) har lyft behovet av en utbildning om kommunernas ansvar i vattenförvaltningen. Därför har MER samlat tjänstemän och politiker och tillsammans med Mälarens Vattenvårdsförbund och Vattenmyndigheten arbetat fram ett utbildningsmaterial till nya kommunpolitiker. Utbildningsmaterialet är på grundläggande nivå och går igenom kommunernas åtgärder i vattenförvaltningen. Materialet består av en powerpointpresentation med tillhörande manustext. Du som är politiker eller tjänsteman på en kommun och arbetar med vattenfrågor kan beställa hem utbildningen kostnadsfritt.

Du kan läsa mer och beställa utbildningen på Mälarens Vattenvårdsförbunds hemsida.

”Nyttan med bättre vatten” – ny skrift från vattenmyndigheterna

Alla vet att vatten är en grundläggande förutsättning för vårt samhälle och för själva livet. Ändå är det ibland svårt att motivera dyra åtgärder för bättre vatten. Då kan vattnets samhällsekonomiska värde vara en nyckel. Ofta ger en ekonomisk analys argumenten som krävs – att åtgärden kan ge mer tillbaka än vad den kostar. I den nya skriften ”Nyttan med bättre vatten” lyfter vattenmyndigheterna fram vattnets samhällsekonomiska värde. Genom att sätta ett pris på vattnet blir det enklare att prioritera så att rätt åtgärd görs på rätt plats – och att välja åtgärder som ger mervärden. Här finns exempel på hur stor nytta som åtgärder gör för vattnet – och för oss människor – och hur stora värden det faktiskt kan röra sig om. Mycket handlar om ekonomi, men det finns också andra värden som är svårare att sätta en prislapp på.

Här har Vattenmyndigheterna publicerat delar av skriftens innehåll.

Hela skriften finns att beställa gratis här.

Publicerad: 2020-01-29
Sidansvarig: Webbredaktion