Bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla för en avloppsanläggning ska grundas på förhållandena i det enskilda fallet

Sammanfattning av dom den 18 juni 2019 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 9381-18.

Målet gäller tillsynsföreläggande avseende en liten avloppsanläggning. Nämnden hade ansett att anläggning ska uppfylla kraven på hög skyddsnivå avseende miljö- och hälsoskydd med hänvisning till näraliggande sjö. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att enbart närheten till sjön inte kunde motivera hög skyddsnivå. Dessutom ansågs föreläggandet vara olämpligt utformat. Domstolen upphävde därför föreläggandet

Av domen framgår att bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla för en avloppsanläggning ska grundas på förhållandena i det enskilda fallet. Avståndet från anläggningen till närmaste sjö eller vattendrag är en av flera omständig­heter som ska beaktas. Även förhållandena på den fastighet där en avloppsan­läggning är belägen bör ingå i denna bedömning. Eftersom det i detta ärende saknas uppgifter om förhållandena på fastigheten har domstolen ansett att nämnden inte haft tillräckligt underlag för att bedöma vilken skyddsnivå som ska gälla för avloppsanläggningen. Föreläggandet, som bl.a. anger att fastighets­ägaren ska åtgärda sin avloppsanläggning så att utsläpp av avloppsvatten inte ska ”medverka till väsentlig ökad risk för smitta eller annan olägenhet t.ex. lukt”, har vidare ansetts otydligt och olämpligt formulerat.

Publicerad: 2020-01-27
Sidansvarig: Webbredaktion