Inget tillstånd för en liten avloppsanläggning utan extra fosforreningssteg

Sammanfattning av dom den 19 juni 2019 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 11835-18.

M 11835-18

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens beslut att inte bevilja tillstånd för en liten avloppsanläggning (infiltrationsanläggning). Domstolen delar nämndens bedömning att det, med hänsyn till befintlig utredning om förhållan­dena på platsen, inte var visat att anläggningen, utan att förses med extra fosforreningssteg, uppfyllde rimliga krav för att hindra skada eller olägenhet för miljön.

Frågan i målet handlade om det kunde anses visat att den sökta anläggningen kan uppnå normal skyddsnivå på den aktuella fastigheten. Med hänsyn till att jorden på platsen för infiltrationsanläggningen sannolikt inte har någon större mäktighet utgick domstolen från att det kan vara svårt att få till en väl fungerande infiltration på denna plats. Det förhållandet att det nedströms anläggningen finns en våtmark ger även anledning till särskild försiktighet. Anläggningen skulle vidare belastas med avloppsvatten från två hushåll. Domstolen ansåg att utifrån dessa förhållanden var det inte visat att anlägg­ningen uppfyller de krav som bör ställas för att förhindra skada eller olägenhet för miljön. Det kan inte heller anses att de aktuella kraven för att uppnå rätt skyddsnivå är teknisk komplicerade eller särskilt kostsamma (enligt uppgift från nämnden kostar en kemfällningsenhet och kemikalier under 6 000 kr). Domstolen anser därför inte att det kan anses orimligt att uppfylla de krav som nämnden ställt. 

Publicerad: 2020-01-27
Sidansvarig: Webbredaktion