Nyhetsbrev små avlopp 16 november 2023

Nyhetsbrev för små avlopp, november 2023

I detta nyhetsbrev hittar du bland annat inbjudan till ett webbinarium om drift- och underhållsinstruktion samt länkar till nya rapporter om små avlopp.

Höstlöv. Foto: Bodil Aronsson Forsberg

Höstlöv. Foto: Bodil Aronsson Forsberg

Inbjudan till webbinarium om drift- och underhållsinstruktioner för markbaserade avloppsanläggningar

HaV bjuder tillsammans med Luleå tekniska universitet in till ett entimmes webbinarium om drift- och underhållsinstruktioner den 14 december kl. 14.00-15.00.

På webbinariet kommer Brenda Vidal från Luleå tekniska universitet att presentera resultatet av en studie där de undersökt i vilken utsträckning det finns drifts- och underhållsinstruktioner för markbaserade avloppsprodukter. Projektet har även i dialog med branschen utvärderat om det finns anledning att göra förändringar i vägledning, i drift- och underhållsinstruktioner för markbaserade avloppsprodukter och/eller i fysisk utformning av anläggningarna. Efter presentationen finns tid för frågor och diskussion.

Projektrapporten finns här.

Webbinariet riktar sig främst till kommuner och länsstyrelser samt tillverkare och leverantörer av markbaserade avloppsanläggningar.

Anmäl dig till webbinariet här.

Sista anmälningsdag är den 7 december och antalet platser är begränsat.

Vilka åtgärder är tillståndspliktiga och vilka är anmälningspliktiga?

Vilka åtgärder som är tillstånds- respektive anmälningspliktiga är frågor som vi ofta får. Vägledning i denna fråga finns i introduktionen till vägledningen för prövning och tillsyn under rubriken Vad är tillståndspliktigt respektive anmälningspliktigt? och på sidan för våra frågor och svar Vilka typer av åtgärder på befintliga små avlopps­anläggningar kräver ett nytt tillstånd eller en anmälan?.

Inspelade presentationer om prövning och tillsyn samt en teknikintroduktion

Tillsyn

Funderar du kring provtagning vid tillsyn eller vad som behöver finnas med i ett tillsynsbeslut? Svar finns i våra fem nyinspelade och textade presentationer om tillsyn. Webbinarierna anordnades under hösten och vintern 2022-2023 för att sprida den då nyligen framtagna vägledningen om tillsyn. Innehållet i presentationerna är:

 • Introduktion till vägledningen och handläggarens roll
 • Förberedelser för tillsyn
 • Utredning och bedömning av avloppsanläggningar
 • Grundvatten och provtagning
 • Tillsynsbeslut

Presentationerna finns här: Inspelade presentationer - Vägledning för tillsyn av små avlopp.

Prövning

På vår webbplats finns även åtta inspelade presentationer om prövning som bland annat beskriver vad en ansökan bör innehålla och hur man kan tänka kring kommunikation enligt förvaltningslagen:

 • Introduktion
 • Tillstånd och anmälan
 • Vad ska en ansökan/anmälan innehålla
 • Kommunikation och remiss
 • Bedömning
 • Avlopp och grundvattennivå
 • Grundvattennivåer och skydd av dricksvattentäkt
 • Beslut

Presentationerna finns här: Inspelade presentationer - Vägledning för prövning av små avlopp.

Teknikintroduktion

Är du ny inom avloppsområdet och behöver en introduktion till de vanligaste reningsteknikerna? Titta på vår inspelade teknikintroduktion Introduktion till vägledning för prövning och tillsyn.

Nya rapporter om små avlopp

Vi har publicerat två nya rapporter från Luleå tekniska universitet i vår rapportsamling.

Utvärdering av drifts- och underhållsinstruktioner för markbaserade avloppsprodukter - en analys av nuvarande praxis och möjliga förändringar

Luleå tekniska universitet har genomfört en studie där de undersökt i vilken utsträckning det finns drifts- och underhållsinstruktioner för markbaserade avloppsprodukter på marknaden som motsvarar Havs- och vattenmyndighetens vägledning. Projektet har även i dialog med branschen utvärderat om det finns anledning att göra förändringar i vägledning, i drift- och underhållsinstruktioner för markbaserade avloppsprodukter och/eller i fysisk utformning av anläggningarna.

Rapporten finns här: Utvärdering av drifts- och underhållsinstruktioner för markbaserade avloppsprodukter: En analys av nuvarande praxis och möjliga förändringar

Stickprovstagning från små avlopp - utsläpp, variabilitet och korrelationer av föroreningar

I detta projekt har Luleå tekniska universitet fördjupat sig i stickprovstagning av små avloppsanläggningar.

Vid funktionskontroll kan provtagning av utgående vatten utföras när anläggningen har ett definierat utlopp. För större avloppsanläggningar tar man ofta blandprov ut under en längre tid för att få ett rättvisande resultat. För små avloppsanläggningar är det inte en ekonomiskt försvarbar metod. Istället använder man stickprovstagning. För att bedöma reningseffektiviteten av en avloppsanläggning är det viktigt att ta ut ett representativt prov. Tidigare provtagningar visade att mätresultat från prover från samma anläggning varierade i olika grad. De specifika frågeställningar som undersöktes närmare i del 1 av denna studie var:

 • Påverkas stickprovet av säsongsvariationer det vill säga temperatur?
 • Påverkas stickprovet av vilken typ av reningsteknik som anläggningen har?
 • Hur kan stickprovstagning användas för indikativ kontroll?
 • Vilka parametrar är mest lämpade för indikativ kontroll?

För att bedöma funktionen av de små anläggningarna i relation till anläggningstyp, belastning, ålder och klimat/väderförhållanden gjordes en statistisk utvärdering. I del 2 utvärderas halter som uppmätts i utgående vatten från olika typer av anläggningar i tio tidigare studier från Sverige och Finland. För del 2 var frågeställningarna:

 • Hur höga är halterna i utgående vattnet i jämförelse med riktvärden?
 • Hur påverkas halterna i utgående vattnet av anläggningstyp?
 • Påverkas utgående halterna av anläggningens ålder, belastning och väderförhållanden?

Rapporten finns här: Stickprovtagning från små avlopp Utsläpp, variabilitet och korrelationer av föroreningar - Rapporter och dokument om små enskilda avlopp.

Förslag till nytt avloppsdirektiv

Europeiska unionens råd har i oktober nått en överenskommelse, en så kallad allmän riktlinje, om ett förslag till översyn av avloppsdirektivet. Direktivet handlar om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Förslaget föreslår en utökning av direktivets tillämpningsområde till alla tätorter med minst 1 250 personekvivalenter (pe), till skillnad från 2 000 pe i det nuvarande direktivet. På förslag är också att utöka direktivet till att utöver miljöskydd även omfatta skydd av människors hälsa och minskade växthusgasutsläpp.

Den allmänna riktlinjen kommer att fungera som rådets mandat för förhandlingarna med Europaparlamentet om lagstiftningens slutliga utformning. Resultatet av förhandlingarna antas formellt av rådet och Europaparlamentet.

Förslaget berör även så kallade ”individuella system”, som ligger inom tätbebyggelse men inte är anslutna till ett ledningsnät. I artikel 4 finns förslag på bestämmelser om bland annat

 • möjlighet till undantag från huvudprincipen om gemensamt ledningsnät,
 • krav på utformning, drift, underhåll, samt
 • krav på register och kontroll av individuella system inom tätbebyggelse.

Läs mer på Rådets webbplats

Prenumerera på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig? Då kan du anmäla dig till nyhetsbrevet här. På samma plats kan du avregistrera dig.

Fler nyheter

 1. Nyhetsbrev små avlopp 2023-07-04

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat länk till några nya rapporter och en inbjudan till ett webbinarium om småskalig reningsteknik.

 2. Nyhetsbrev små avlopp 2023-06-19

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om uppdateringar på vår webbplats, två nya domar från Mark- och miljödomstolen, fyra nya rapporter samt spaning på vad som händer på andra nationella myndigheter och i andra länder.

 3. Nyhetsbrev små avlopp 2023-02-23

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om uppdateringar av våra Frågor & Svar om små avlopp, nyheter från andra centrala myndigheter samt tips om kunskapshöjande webbinarier, en podd, en avhandling och en sammanställning av erfarenheter från 13 kommunala LOVA-projekt.

Publicerad: 2023-11-16
Sidansvarig: Webbredaktion