Nyhetsbrev små avlopp 23 februari 2023

Hitta på sidan

Nyhetsbrev för små avlopp februari 2023

I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om uppdateringar av våra Frågor & Svar om små avlopp, nyheter från andra centrala myndigheter samt tips om kunskapshöjande webbinarier, en podd, en avhandling och en sammanställning av erfarenheter från 13 kommunala LOVA-projekt.

Vinterbild av avloppssystem

Vinterinspektion. Foto: Bodil Forsberg

Uppdaterade och nya frågor och svar om smittskydd och bedömning av små avloppsanläggningar

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida finns många vanliga Frågor & Svar om små avloppsanläggningar.

Uppdaterad fråga

Nya frågor

Ännu finns möjlighet att anmäla sig till webbinarier om ”Tillsyn av små avlopp”

I september 2022 publicerade Havs- och vattenmyndigheten en uppdaterad vägledning om tillsyn av små avlopp. I samband med detta erbjöd vi ett antal kostnadsfria webbinarier på fem olika teman som knyter an till den uppdaterade vägledningen. Webbinarierna vänder sig till kommunernas handläggare och länsstyrelsernas tillsynsvägledare inom tillsynsområdet små avlopp.

Vi har hunnit halvvägs genom webbinarieserien men det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till de webbinarier som går senare i vår.

Länk till webbinariet skickas med e-post efter att anmälningstiden har gått ut.

Webbinarium om spridning av mikroföroreningar från en infiltrationsanläggning

Den 28 mars finns möjlighet att lyssna på Rasmus Klapp från Luleå Tekniska Universitet. Han kommer att berätta om sin forskning om mikroföroreningar i grundvatten nedströms en avloppsanläggning, och hur markens egenskaper påverkar spridningen.

Nytt om grundvatten

 • Sveriges geologiska undersökning, SGU, har fastställt nya föreskrifter om förvaltning av grundvatten. Det är Sveriges fem vattenmyndigheter som leder det systematiska arbetet för bättre grundvatten på regional nivå. SGU:s nya föreskrifter klargör hur EU:s vattendirektiv och grundvattendirektiv ska tillämpas i praktiken. Bland annat har de nya föreskrifterna en större tyngdpunkt på riskbedömningar, vilket förbättrar möjligheten att fånga upp de vattenförekomster där statusen riskerar att försämras. I förlängningen innebär även detta att vattenmyndigheterna kan föreslå mer träffsäkra åtgärder för att komma till rätta med eventuella problem.
 • SGU har publicerat rapporten Grundvatten av god kvalitet 2023. SGU anger att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer att kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Av rapporten framgår också att kunskapen om mänskliga föroreningar i grundvattnet ökar successivt, men att det är mycket svårt att bedöma vilka ämnen som kan komma att orsaka störst problem för grundvattnet i framtiden. SGU menar att hanteringen av växtskyddsmedel och gödsel behöver bli säkrare och enskilda avlopp förbättras. Då nedbrytningen av föroreningar generellt sett sker långsamt i mark och grundvatten så kan det ta mycket lång tid innan miljökvaliteten är uppnådd även om föroreningssituationen är känd och åtgärder utförts.

Uppdaterade åtgärdsbehov i VISS

I den tredje vattenförvaltningscykeln har Vattenmyndigheterna uppskattat hur mycket fosfor- och kvävebelastningen behöver minska för att vattenförekomster ska nå ekologisk god status.

Informationen finns sammanställd per vattenförekomst och du hittar den i modulerna Förbättringsbehov” och ”Åtgärdsbehov” under respektive vattenförekomst i VISS (Vatteninformationssystem Sverige):

modul förbättringsbehov viss

Det finns även en rapport som beskriver hur åtgärdsbehoven är beräknade: Metod för beräkning av åtgärdsbehovet för övergödning

Vill man se risk för påverkan på yt-och grundvatten från små avloppsanläggningar så finns den möjligheten i Vattenmyndigheternas digitala åtgärdsunderlag.

digitala åtgärdsunderlag

Källa: Digitala åtgärdsunderlag (lansstyrelsen.se)

Kartan visar Vattenmyndigheternas bedömning av vilka ytvattenförekomster som har en identifierad betydande påverkan från små avlopp och som i vattenförvaltningens riskbedömning klassats med risk att inte uppnå miljökvalitetsnormer till år 2027.

Betydande påverkan från små avlopp innebär här att den totala antropogena fosforbelastningen på vattenförekomsten överstiger 100% av bakgrundsbelastningen för vattendrag och 80% för sjöar. Små avlopp står för minst 5% av denna belastning.

Poddavsnitt om små avlopp och markkemi

VA-podden har publicerat ett nytt avsnitt om små avlopp och hur fosfor beter sig i marken. Jon-Petter Gustavsson, professor i markkemi vid SLU, pratar om grundmekanismerna för hur fosfor beter sig i marken. Han belyser svårigheterna i att veta vilken påverkan ett utsläpp från liten markbaserad avloppsanläggning kan ha på den sjö eller det vattendrag som finns i närheten.

Lyssna här på VA-podden.

Slutsatser och förbättringsområden efter uppföljning av nya små avlopp, 13 kommunala LOVA-projekt 2019-2022

Mellan 2019 och 2022 har tretton kommunala miljökontor utvärderat sin process för prövning av små avloppsanläggningar genom att följa upp nyanlagda små avloppsanläggningar. Totalt har tillsynen omfattat cirka 250 anläggningar. LOVA-projekten har skett i samverkan i tre omgångar med en gemensam projektledare. VA-guiden har sammanfattat resultaten i artikeln Slutsatser och förbättringsområden efter uppföljning av nya små avlopp, 2019-2022

I den tredje och sista projektomgången deltog miljökontoren i Kalmar, Vara, Umeå och Mölndal. Läs mer om deras erfarenheter:

Ny licentiatavhandling om rening av BDT-vatten

Mashreki Sami har nyligen publicerat sin licentiatavhandling vid Luleå Tekniska Universitet. Det övergripande målet med avhandlingen har varit att undersöka reningseffektiviteten hos fem olika typer av decentraliserade reningssystem för bad-, disk- och tvättvatten. Tre av systemen (A-C) var kommersiellt tillgängliga, ett var byggt på plats (D). Reningseffektiviteten varierade mellan reningssystemen, men till exempel uppnåddes en reningsgrad för BOD på över 96% för typ A och D som båda utgick från sandfilter.

Det femte systemet utgjordes av en så kallad ”grön vägg” som i sin tur konstruerades av fem olika filtermaterial (pimpsten, biokol, hampafiber, kaffesump och komposterad fiberjord). Reningseffektiviteten varierade stort med material och flödesbelastning.

Läs hela avhandlingen här.

Möjlighet för allmänna samlingslokaler att söka bidrag för avloppsåtgärder hos Boverket

Man kan få investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler för ”nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.” Det kan även gälla förbättringar av avloppsanläggningar uppger Boverket.

Allmänna samlingslokaler är lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas allsidigt, exempelvis bygdegårdar. De ska vara lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter.

Ansökan om bidrag görs i slutet av året och beslut om bidrag meddelas i maj året därpå.

Läs mer här hos Boverket.

Fördjupad utvärdering av miljömålen

Naturvårdsverket har nyligen publicerat en fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål. Det är den sjätte utvärderingen sedan riksdagen beslutade om miljömålen år 1999 och utgör en del i en systematisk och regelbunden uppföljning av miljöpolitiken och tillståndet i den svenska miljön. Den fördjupade utvärderingen ska redogöra för förutsättningarna att nå miljömålen och utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag för regeringens politik och prioriteringar.

Den fördjupade utvärderingen innehåller övergripande slutsatser om tillståndet i miljön och en översiktlig redovisning av utvecklingen för generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen.

Vattenrelaterade miljömål i sammanfattning

vattenrelaterade miljömål i sammanfattning

Här hittar man alla underlagsrapporter.

Remissyttranden över revidering av EU:s avloppsdirektiv

Den 26 oktober 2022 lade EU-kommissionen fram förslag till nytt avloppsdirektiv. Miljödepartementet skickade förslaget på remiss till ett stort antal myndigheter, organisationer och andra intressenter. Sista svarsdatum var den 12 februari 2023. Några remissvar direkt från de remitterade organisationernas webbplatser:

Remissyttranden kommer att finnas samlat på www.regeringen.se.

Regeringens fakta-PM om förslaget till förändringar.

Luleå Tekniska Universitet har beviljats projektmedel för att forska kring återanvändning av gråvatten

FORMAS har beviljat LTU medel för forskning kring återanvändning av gråvatten. Projektet heter GREW och mer information finns här.

Projektet MACRO har avslutats

MACRO står för Mat i Cirkulära Robusta system. Projektet, som finansierats av Vinnova, har bland annat dokumenterat processer för utveckling av källsorterande system i urban miljö.

Den 8 december 2022 presenterades MACRO:s erfarenheter och resultat på ett slutseminarium. Se presentationerna och hela seminariet här.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig? Då kan du anmäla dig till nyhetsbrevet här. På samma plats kan du avregistrera dig.

Fler nyheter

 1. Nyhetsbrev små avlopp 2024-04-15

  Nu är det dags för årets första nyhetsbrev.

 2. Nyhetsbrev små avlopp 2023-11-16

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat inbjudan till ett webbinarium om drift- och underhållsinstruktion samt länkar till nya rapporter om små avlopp.

 3. Nyhetsbrev små avlopp 2023-07-04

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat länk till några nya rapporter och en inbjudan till ett webbinarium om småskalig reningsteknik.

Publicerad: 2023-02-23
Sidansvarig: Webbredaktion