Nyhetsbrev för små avlopp maj 2020

Här kommer maj månads nyhetsbrev som handlar om projektet Smartare miljöinformation, webbutbildning i GIS-stöd och en ny rapport.

HaV fortsätter inte att utveckla en nationell e-tjänst för ansökan

Projektet Smartare miljöinformation - Små avlopp består av ett antal arbetspaket.

A. Anpassning av kommunernas verksamhetssystem för att implementera en nationellt gemensam informationsmodell.
B. Möjliggöra automatiskt uttag av information ur verksamhetssystemen för sammanställning av nationell statistik och rapportering.
C. Utveckling av tjänster för GIS-stöd tillsammans med Länsstyrelsen, till exempel den nya tjänsten för beräkning av dimensionerande grundvattennivå.
D. Utveckling av nationell e-tjänst för ansökan/anmälan av små avlopp.

Projektet kommer att leverera delarna A-C, men den sista, D. Utveckling av en nationell e-tjänst för ansökan och anmälan, kommer inte att fullföljas.

Projektet har tagit fram specifikationer och annan dokumentation för att möjliggöra utveckling av en nationell e-tjänst för ansökan och anmälan av små avlopp. Det har däremot inte varit möjligt att hitta en samarbetspartner som är beredd att åta sig att utveckla och förvalta en e-tjänst inom överskådlig tid.

Verksamheten på HaV har därmed beslutat att det finns andra prioriteringar man behöver göra, och att avsatta medel kan användas effektivare i andra delar i organisationen. Projektet kommer därför så snart som möjligt att på HaV:s hemsida tillgängliggöra den dokumentation som har tagits fram för en nationell e-tjänst.

Dokumentationen är fri att använda och består av:

  • Användningsfall. (Ett användningsfall är ett sätt att inhämta krav på ett nytt system. Varje användningsfall består av ett eller flera scenarier som beskriver hur systemet interagerar med användare).
  • Beskrivning av aktörer och alternativa flöden i de olika processerna.
  • Skisser på användargränssnitt där informationen delas upp i olika sektioner eller sidor.
  • Kravspecifikation i form av en excelfil där flikarna korresponderar mot skisserna i användargränssnittet.

Dokumentationen har tagits fram i samband med den nya informationsmodellen och är anpassat till det som håller på att implementeras i verksamhetssystemen. Det finns mycket goda förutsättningar för olika aktörer att med hjälp av det framtagna materialet utveckla en smart e-tjänst.

HaV har även beslutat att förvalta informationsmodellen som håller på att implementeras i verksamhetssystemen. Det betyder att vi säkrar möjligheten att förändringar i till exempel vägledning eller krav på rapportering kommer införas i informationsmodellen och även i verksamhetssystemen över tid.

Kontakta gärna Patrik Skyllerström patrik.skyllerstrom@havochvatten.se, eller Åsa Gunnarsson, asa.gunnarsson@havochvatten.se, om ni har några frågor.

Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp

GIS-stödet består av kartor som beskriver risk för påverkan från belastning från fosfor, kväve och hälsoskydd från ett tillkommande enskilt avlopp och ett verktyg för att bedöma högsta grundvattennivån. För alla tre kartorna fosfor, kväve, hälsoskydd finns ett antal bakomliggande kartskikt som kan användas för att tolka utfallet av den sammanvägda riskbedömningen.

Målgrupp är de handläggare på kommunerna som jobbar med tillsyn av små avloppsanläggningar och handläggare på Länsstyrelsen som jobbar med tillsynsvägledning av små avloppsanläggningar.

Webbutbildningen erbjuds vid fler tillfällen i år:

  • 13 maj, klockan 10.00–12.00 Observera att sista anmälningsdag är imorgon 8 maj!
  • 8 september, klockan 13.00–15.00
  • 16 oktober, klockan 10.00–12.00


Presentation från SKR:s webbmöte ”Prövning och tillsyn av små avlopp”

Den 6 maj deltog vi på ett webbmöte med temat ”Prövning och tillsyn av små avlopp” som SKR anordnade.

Bebyggda områden med eventuellt behov av allmänna vattentjänster, ny rapport från Länsstyrelsen i Dalarnas län

Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med att utveckla strategiska vatten- och avloppsplaner. Som en del av uppdraget har Länsstyrelsen i Dalarnas län under 2019 genomfört ett projekt med syftet att öka förståelsen för allmänna vattentjänster och ta fram underlag som kan underlätta

  • kommunernas långsiktiga VA-planering
  • kommunernas tillsyn
  • Länsstyrelsens tillsyn och tillsynsvägledning.
Publicerad: 2020-05-07
Sidansvarig: Webbredaktion