Nyhetsbrev små avlopp 15 april 2024

Hitta på sidan

Nyhetsbrev för små avlopp, april 2024

Nu är det dags för årets första nyhetsbrev.

Fördelningsbrunn. Foto: Bodil Aronsson Forsberg

Fördelningsbrunn. Foto: Bodil Aronsson Forsberg

I detta nyhetsbrev hittar du bland annat:

 • nya domar från Mark- och miljööverdomstolen
 • ny vägledning om vilka krav som kan ställas på befintliga anläggningar
 • information om HaV:s bemyndigande att skriva föreskrifter
 • tips på föreläsningar

Vägledningen på HaV:s webbsida

Nya domar från Mark- och miljööverdomstolen

Det har i början av året kommit två nya domar om små avloppsanläggningar från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Båda finns tillgängliga i vår rättsfallssammanställning.

P 10870–22 gäller en dom där MÖD ansåg att markförhållandena på platsen var sådana att den förslagna avloppslösningen inte var lämplig vid nybyggnation av permanent bebyggelse. Den sökande ville installera ett minireningsverk med en efterföljande markbädd i ett område med obefintliga jordlager och avsaknad av recipient. MÖD bedömde att avsaknaden av ett skyddande jordlager innebär att vatten som släpps ut från reningsanläggningen, oavsett reningsgrad, sannolikt transporteras vidare ner i berggrundens spricksystem, med risk för omkringliggande dricksvattentäkter. MÖD beviljade inte förhandsbesked.

I dom M 1450–23 hade en nämnd vid vite förbjudit utsläpp av avloppsvatten till en bristfällig avloppsanläggning. Av nämndens utredning framgick att en person bodde på fastigheten dagarna innan förbudet trädde i kraft och ännu inte vidtagit några åtgärder med anledning av den bristfälliga avloppsanläggningen. Under dessa förhållanden ska verksamhetsutövaren förklara hur man undvikit utsläpp av avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning. Verksamhetsutövaren hade inte lämnat någon sådan förklaring. MÖD ansåg därför att nämnden, genom sin utredning, hade visat att avloppsvatten har släppts ut till fastighetens avloppsanläggning i strid med förbudet.

En ny och en uppdaterad fråga och svar

Vi har en uppdaterad och en ny fråga och svar, båda handlar om vilka krav man kan ställa på befintliga avloppsanläggningar vid tillsyn.

Ny fråga: Måste en äldre markbädd uppfylla normal skyddsnivå med avseende på fosforrening?

Uppdaterade fråga: När kan tillsyns­myndigheten ställa krav på en befintlig anläggning som har tillstånd enligt miljöbalken, men där kraven enligt tillståndet inte motsvarar de behov av skydd för miljö och hälsa som finns på den aktuella platsen?

Uppdaterat informationsblad om Drift- och underhållsinstruktion

HaV har uppdaterat informationsbladet Drift- och underhållsinstruktion med bland annat information om vad man bör undvika vid användning av en liten avloppsanläggning. Detta samt övriga informationsblad finns på HaV:s webbplats.

Vilken lagstiftning är tillämpbar för små avloppsanläggningar?

Svårt att hålla reda på paragraferna och rättspraxis? I vår vägledning på webben hittar du tre olika ingångar till information:

Nyheter från regering och riksdag

Nytt bemyndigande för HaV avseende små avlopp

Havs-och vattenmyndigheten har den 11 mars 2024 fått föreskriftsrätt för små avlopp genom att förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har uppdaterats med 47 b §:

”Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka försiktighetsmått som ska gälla vid utsläpp av avloppsvatten från avloppsanläggningar som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar högst 200 personekvivalenter.”

Myndigheten kommer att analysera om vi ska ta bemyndigandet i anspråk.

Ny förordning om bevattning med renat avloppsvatten

Regeringen har beslutat om en ny förordning om minimikrav för återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket. De nya bestämmelserna är ett genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten.

EU-förordningen innehåller bestämmelser om krav på vattenkvalitet, övervakning och riskhantering och ska tillämpas när avloppsvatten från tätbebyggelse tillförs ett ledningsnät och blir föremål för rening i ett reningsverk. Förutom den nya förordningen har regeringen gjort följdändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i miljöprövningsförordningen.

Nyheter från Vattenmyndigheterna

Uppdaterad utbildning om vattenförvaltning

Vattenmyndigheterna har tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund förnyat det utbildningsmaterial om vattenförvaltning som erbjuds kommunpolitiker, miljöhandläggare, vattensamordnare eller andra som på något sätt jobbar med frågor som rör vatten. Det nya materialet är omarbetat och anpassat till förvaltningscykeln 2022–2027. Det består av en presentation i PowerPoint med tillhörande talmanus. Den finns i en version för varje vattendistrikt. Presentationen tar cirka en timme och du kan beställa den via Vattenmyndigheternas webbplats.

Nya vattenförekomstindelningen är klar

Vattenmyndigheterna har nu reviderat indelningen av vattenförekomster. Indelningen ligger till grund för mycket av det arbete som görs inom svensk vattenförvaltning inför nästa förvaltningscykel, 2027–2033. Mer information finns hos på Vattenmyndigheternas webbplats.

Reviderat avloppsdirektiv

Nu finns det en preliminär överenskommelse om EU:s reviderade avloppsdirektiv. Det slutliga beslutet blir troligen först efter parlamentsvalet. Därefter har Sverige 30 månader på sig att införliva bestämmelserna i svensk rätt.

Förslaget tar höjd för teknikutveckling och erfarenheter från det befintliga direktivet. Dels ingår skärpta krav på rening, med obligatoriska krav på långtgående rening av kväve och mikroföroreningar för alla reningsverk större än 150 000 personekvivalenter, pe, medan tätorter större än 10 000 pe får krav efter en riskbedömning. Reningen av mikroföroreningar ska finansieras av ett producentansvar för läkemedels- och kosmetikaproducenter. Dels utvidgas direktivets tillämpningsområde till mindre tätorter (från 1 000 pe) och med krav om att förebygga utsläpp via dagvatten och bräddningar.

Medlemsländerna ska även tillgodose allmänhetens tillgång till sanitet och miljöinformation. I linje med EU:s gröna giv, kommer nya krav om att minska utsläppen av växthusgaser, effektivare energianvändning och att bättre nyttja resurserna i avloppsvatten och slam. Dessutom tillkommer krav på att övervaka mikroföroreningar, mikroplast och så kallade folkhälsoparametrar. Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Om och i så fall hur det nya direktivet kommer att påverka små avloppsanläggningar ännu för tidigt att säga.

Tips på föreläsningar och projekt

Luleå Tekniska Universitet

Den 23 april, kl 10.00 - 11.00 anordnar LTU seminariet ”Gröna väggar för rening av BDT-vatten - hur fungerar de och vilken påverkan har vårt kalla klimat”. Läs mer på LTU:s webbplats.

Hos LTU finns även information om deras forskning inom resurseffektiva små avloppssystem. Läs mer på LTU:s webbplats.

RISE

Vilka material kan vara hållbara alternativ till naturgrus som filtermaterial i markbäddar och förstärkningslager i infiltrationsanläggningar? Detta har RISE undersökt i projektet ”Filtermaterial i markbaserade anläggningar – Hållbara alternativ till naturgrus” som Naturvårdsverket har finansierat via miljöforskningsanslaget.

Den 2 maj 2024 kl 13.00- 15.00 presenteras resultaten från projektet.

Seminariet sker online och RISE hälsar alla som är intresserade välkomna att delta utan kostnad. Förutom presentation av resultaten kommer det finnas möjlighet till diskussion. Slutrapport lämnas till Naturvårdsverket för granskning senare i maj.

Anmälan sker via e-post till Elin Ulinder, RISE

Sista anmälningsdag är 29 april.

Bakgrund

Inom projektet har sju material valts ut och djupstuderats:

 • ballast från tvättade schaktmassor
 • bark
 • biokol
 • bergkross
 • däckklipp
 • krossad betong
 • morän

Under djupstudien har forskningsgruppen bedömt hur pass bra de olika materialen fungerat jämfört med naturgrus inom olika kriterier som exempelvis reningseffektivitet, livslängd, hälso- och arbetsmiljörisker, risk för läckage av skadliga ämnen, tillgängliga volymer, kostnad, klimatpåverkan vid framställning, klimatpåverkan vid transport och användning av icke förnybara resurser. De olika kriterierna har sedan viktats samman för att få en bild av vilket eller vilka material som har högst potential som hållbart ersättningsmaterial till naturgrus. Projektets forskningsgrupp består av RISE, SLU, Chalmers tekniska universitet, SGU och VA-guiden.

Smått och gott världen runt

 • I Sjöbo kommun har den avfallsansvariga förvaltningen lanserat en webbtjänst för den som står i begrepp att ansöka om tillstånd till enskilt avlopp och behöver ett intyg om att det går att slamsuga.
 • Enligt Världshälsoorganisationen har fortfarande 1,5 miljard människor i världen inte tillgång till egen toalett.
 • 38% av hushållen på Hawaii har enskilt avloppssystem. Så kallade ”cesspools” är förbjudna och senast 2050 ska de vara ersatta av godkända system.
 • Nu har Salems kommun e-tjänst för tillståndsansökan för avlopp.
 • Söderhamns kommun deltar i Interreg-projektet NURSECOAST -II. Projektets mål är att hitta alternativa lösningar för avloppsvattenrening i turistområden med stora variationer i spillvattenflöden i syfte att minska tillförseln av näringsämnen till Östersjön. Projektet fokuserar på småskalig avloppsvattenrening i anläggningar för högst 2000 pe.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig? Då kan du anmäla dig till nyhetsbrevet här. På samma plats kan du avregistrera dig.

Fler nyheter

 1. Nyhetsbrev små avlopp 2023-11-16

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat inbjudan till ett webbinarium om drift- och underhållsinstruktion samt länkar till nya rapporter om små avlopp.

 2. Nyhetsbrev små avlopp 2023-07-04

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat länk till några nya rapporter och en inbjudan till ett webbinarium om småskalig reningsteknik.

 3. Nyhetsbrev små avlopp 2023-06-19

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om uppdateringar på vår webbplats, två nya domar från Mark- och miljödomstolen, fyra nya rapporter samt spaning på vad som händer på andra nationella myndigheter och i andra länder.

Publicerad: 2024-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion