När kan tillsyns­myndigheten ställa krav på en befintlig anläggning som har tillstånd enligt miljöbalken, men där kraven enligt tillståndet inte motsvarar de behov av skydd för miljö och hälsa som finns på den aktuella platsen?

Förutsättningarna för frågan är att anläggningen följer det tillstånd som gäller – det vill säga anläggningens alla delar finns och anläggningen verkar fungera som avsett - men enligt myndighetens bedömning motsvarar anläggningen ändå inte de behov av skydd för miljö och hälsa som finns på platsen. Det skulle till exempel kunna handla om risk för förorening av dricksvatten eller badvatten, eller att recipienten är påverkad av övergödning.

För att kunna ställa ytterligare krav på anläggningar som redan har miljöbalkstillstånd måste omprövningsreglerna i 24 kap 5 § miljöbalken tillämpas. Enligt dessa regler finns det möjlighet att ompröva ett tillstånd bland annat

  • om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm inte följs (24 kap. 5 § punkt 2)
  • om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts (24 kap. 5 § punkt 5)
  • om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt (24 kap. 5 § punkt 6).

Det blir troligen svårt att motivera att en påverkan på möjligheterna att följa en miljökvalitetsnorm (MKN) (p2) kan bli följden av utsläpp från enbart en liten anläggning och att detta skulle motivera en omprövning. Handlar det däremot om många små avloppsanläggningar som tillsammans bedöms påverka MKN negativt så kan det i dessa fall vara motiverat att ställa högre krav. Det är alltså i dessa fall mycket viktigt att försäkra sig om att det verkligen är de små avloppen som påverkar MKN i den aktuella vattenförekomsten.

P 5 och p 6 tar sikte på att det har uppkommit en olägenhet som inte kunde förutses vid prövningen och/eller genom att det skett en förändring i omgivningen. En omprövning av sådana skäl behöver vara väl motiverad och bedömas utifrån miljö/hälsonytta i förhållande till kostnaden för nya strängare krav.

Observera att tillståndsmyndigheten, med stöd av 24 kap. 5 § miljöbalken, inte får meddela så ingripande villkor eller andra bestämmelser att verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras.

Publicerad: 2017-01-30
Uppdaterad: 2019-05-10
Sidansvarig: Webbredaktion