Nyhetsbrev små avlopp juni 2018

I juni månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om en ny sida om GIS-stödet, en fråga och svar om miljösanktionsavgift och slutbetänkande från utredningen Hållbara vattentjänster.

HaV:s nyhetsbrev om små avloppsanläggningar

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna i uppdrag att tillsynsvägleda inom området små avloppsanläggningar.

Mycket av HaV:s tillsynsvägledning sker genom vår hemsida, där vi har skriftliga vägledningar, frågor och svar, referat av domar och intressanta rapporter men även information till fastighetsägare.

I nyhetsbrevet som skickas ut cirka 6 gånger per år uppmärksammar vi bland annat nyheter på hemsidan. Denna gång skickas nyhetsbrevet till alla kommuner för att påminna om att man genom vår hemsida kan prenumerera på det.

Ny sida för GIS-stödet

GIS-stödet som är länsstyrelsens och Havs- och vattenmyndighetens vägledning för bedömning av skyddsnivå har nu fått en egen sida hos Länsstyrelsen. På sidan hittar man länkar till GIS-stödet, handledningen och bakgrundsrapporterna som beskriver konceptmodellerna som ligger till grund för modellen och metodiken bakom framtagandet.

HaV har också gjort en egen sida för GIS-stödet med länk till länsstyrelsen och en kort sammanfattning av hur GIS-stödet ska användas och vad man behöver tänka på när man använder det.

Ny fråga och svar om miljösanktionsavgift

På hemsidan har vi en ny fråga och ett nytt svar som med stöd i några domar besvarar frågan om miljösanktionsavgiften kan ställas till entreprenören vid inrättande av ett litet avlopp.

Utredningen Hållbara vattentjänster

Utredningen presenterade sitt slutbetänkande Vägar till hållbara vattentjänster den 28 maj. En utgångspunkt för utredningen var att det ska vara enkelt för den enskilda fastighetsägaren att göra rätt genom korrekt tillgänglig information om lämplig va-lösning utifrån de lokala förutsättningarna.

Utredaren skulle också föreslå en central tillsynsvägledande myndighet för tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster samt föreslå kostnadseffektiva styrmedel som ökar åtgärdstakten för små avlopp och återvinning av näringsämnen.

Utredningen föreslår bland annat:

  • en obligatorisk avloppsdeklaration vart sjunde år. Kontrollen är tänkt att öka fastighetsägarnas incitament för att själva åtgärda sina avlopp men också att få bättre information och kontroll hos miljömyndigheterna.
  • att HaV får föreskriftsrätt för små avloppsanläggningar, samt blir den myndighet som ska föreskriva om hur avloppsdeklarationen ska utformas och om vad som krävs för att ackrediteras för att göra kontrollen på avloppsanläggningarna.
  • att HaV får i uppdrag att utreda och tillsammans med Konsumentverket etablera en organisation för va-rådgivning samt ansvara för att ett kunskapsunderlag om anläggningar tas fram.
  • att HaV blir tillsynsvägledande över 6 § LAV.
  • ett tillägg till 6 § LAV som säger att en behovsbedömning ska genomföras, samt att en plan för långsiktig försörjning av vattentjänster ska tas fram av kommunen.

Ny rapport om Biokol på hemsidan

Projektet syftade till att utveckla biokol som filtermaterial för att förbättra reningen av avloppsvatten. Biokol är pyrolyserat organiskt material som kännetecknas av hög porositet. Biokolets stora specifika yta möjliggör effektiv avskiljning av partiklar, adsorption av organiska och oorganiska ämnen och påväxt av biofilm för biologisk nedbrytning.

I rapporten, Biokol i små avloppsanläggningar: rening av övergödande ämnen‒ teknisk rapport, redovisas resultaten från studien (på engelska med svensk sammanfattning).

Publicerad: 2018-06-15
Sidansvarig: Webbredaktion