Nyhetsbrev små avlopp 9 december 2021

Nyhetsbrev små avloppsanläggningar december 2021

I årets sista nyhetsbrev kan du läsa om digitaliseringsprojektet för små avloppsanläggningar, dessutom får du en tillbakablick i toalettens historia.

Max 150 tecken i alternativtext.

Foto: Bodil Forsberg/HaV

Nytt om HaV:s digitaliseringsprojektet för små avloppsanläggningar

För att underlätta kommunernas prövning, tillsyn och rapportering av små avloppsanläggningar driver HaV ett digitaliseringsprojekt. Grundtanken är att arbetet med små avloppsanläggningar kan bli effektivare om alla aktörer på ett enklare och mer standardiserat sätt får tillgång till den information de behöver. De stora vinsterna blir bland annat mindre manuell hantering av uppgifter, möjlighet att använda en nationell modell för riskbaserad tillsyn och belastningsberäkningar som stämmer bättre överens med verkligheten.

Digitaliseringsprojektet går framåt och på denna sida finns nu en uppdaterad text som beskriver:

 • den gemensamma informationsmodellen
 • möjligheten för kommuner att använda sig av delade e-tjänst för ansökan
 • automatiserad rapportering av uppgifter från kommunernas register
 • riskklassning
 • behovet av uppdatering av kommunernas avloppsregister

På samma sida finns även frågor och svar om digitaliseringsprojektet som bland annat ger svar på hur man som kommun kan tänka om det saknas mycket uppgifter i avloppsregistret.

SLU söker avloppsanläggningar för studie av påverkan på grundvatten

SLU söker efter avloppsanläggningar som de kan inkludera i vårt forskningsprojekt ”Antimikrobiell resistens i grundvatten påverkat av enskilda avlopp" som finansieras av Formas. Det kommer att vara provtagningskampanjer i mars, juli och november 2022.

SLU söker anläggningar som uppfyller följande kriterier.

 • Anläggningen ligger i Sverige
 • Anläggningen har en kapacitet att ta emot avloppsvatten från minst 200 personekvivalenter (p.e.)
 • Anläggningen har låg eller ingen säsongsvariation, dvs ungefär samma belastning året om
 • Anläggningen består av slamavskiljning följt av infiltration eller otät markbädd
 • Om det är en markbädd: akvifären under bädden är omättad, grundvattennivån ligger en bit under anläggningen (i.e., jordlagret under markbädden är permeabelt så att avloppsvattnet kan sippra igenom ned mot grundvattennivån)

Ytterligare krav (om möjligt):

 • Det finns en tillgänglig grundvattenbrunn där man kan provta uppströms anläggningen
 • Det finns en tillgänglig grundvattenbrunn man kan provta nedströms anläggningen

Kontakt: foonyin.lai@slu.se (telefon nr 018-672233) eller karin.wiberg@slu.se på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Uppsala kommun har tagit fram en egen modell för riskbaserad tillsyn

Vattenmyndigheterna tar upp Uppsalas arbete med riskbaserad tillsyn, läs mer på Vattenmyndighternas hemsida.

HaV uppmärksammar internationella toalettdagen genom en tillbakablick

World Toilet Day, Internationella toalettdagen är en FN-dag instiftad 2013. Syftet är att uppmärksamma de 3,6 miljarder människor som lever utan toaletter och värdig hygien. I Sverige har alla idag tillgång till toalett men så har det inte alltid varit. Häng med på en resa genom toalettens historia i Sverige.

Översyn av vattenfrågor vid planläggning och byggande

En särskild utredare ska göra en översyn av de bestämmelser i plan- och bygglagen som avser vatten. Syftet med utredningen är för det första att förenkla och förtydliga på vilket sätt miljökvalitetsnormer för vatten ska få genomslag vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen på ett sätt som motsvarar kraven i EU-rätten och underlättar kommunernas tillämpning av dessa krav. För det andra är syftet att ge kommunerna de verktyg som behövs för att säkerställa att de krav på miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar för dag- och dricksvatten som ställs vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen kan genomföras i dag och vid ett förändrat klimat. Utredaren ska bland annat

 • analysera kommunernas förutsättningar att säkerställa att miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten följs vid planläggning och vid prövning enligt 9 och 10 kap. plan- och bygglagen
 • se över kommunernas möjligheter att hantera dagvatten på ett hållbart sätt vid detaljplaneläggning och vid prövning enligt 9 och 10 kap. plan- och bygglagen
 • analysera kommunernas förutsättningar att trygga dricksvattenförsörjning vid planläggning
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 juni 2023. Läs mer på regeringens hemsida.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig? Då kan du anmäla dig till nyhetsbrevet här. På samma plats kan du avregistrera dig.

Vinterlandskap vid liten av avloppsanläggning.

Vinterinspektion.

Fler nyheter

 1. Nyhetsbrev små avlopp 2022-07-04

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat senaste nytt från riksdag och regering, en ny dom från mark- och miljööverdomstolen, information om nya avloppsprojekt, information om en ny funktion i GIS-stödet för tillsyn och prövning av små avlopp och tips om var man kan läsa om grundvatten och små avlopp. Vi passar på att önska en skön sommar !

 2. Nyhetsbrev små avlopp 2022-03-04

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat länkar till fyra nya projektrapporter, en dom från Mark- och miljööverdomstolen, information om den nationella strategin för miljöbalkstillsyn och en efterlysning av hugade intervjupersoner till ett nytt projekt om utsläppskontroll av markbaserade anläggningar över 50 pe.

 3. Nyhetsbrev små avlopp 2021-09-01

  Jobbar du på miljöförvaltning? Hjälp oss gärna genom att svara på enkäten om teknikfördelning. Vi påminner också om att vi har tagit fram mallar för informationsblad till ansökan och det finns utbildningar både i GIS-stödet oh Vattenwebb att anmäla sig till. I detta nyhetsbrev kan du även läsa om de globala målen för vatten och sanitet och nya SGU-rapporter om grundvatten.

Publicerad: 2021-12-09
Sidansvarig: Webbredaktion