Nyhetsbrev små avlopp 4 juli 2023

Hitta på sidan

Nyhetsbrev för små avlopp, juli 2023

I detta nyhetsbrev hittar du bland annat länk till några nya rapporter och en inbjudan till ett webbinarium om småskalig reningsteknik.

Bild av små avlopp

Foto: Bodil Forsberg/Havs-och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten har fått ett nytt tillsynsvägledningsansvar

Från och med den 1 juli ska Havs- och vattenmyndigheten ge länsstyrelserna tillsynsvägledning i frågor om tillämpningen av 6 § lag om allmänna vattentjänster. Länsstyrelserna utövar tillsynen över att kommunen fullgör skyldigheten enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster, alltså att kommunerna uppfyller sin skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang där så behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Rapport om markretention

Formas har gjort en kartläggning av all forskning som tittat på markens förmåga att hålla kvar fosfor från enskilda avlopp på naturlig väg, den så kallade markretentionen.

Projektet har resulterat i två rapporter:

Två klipp ur den populärvetenskapliga rapporten:

Nr.1 - ”Sammanfattningsvis är bedömningen att befintlig empirisk forskning inte kan ligga till grund för svar på frågan om hur effektiv markretentionen av fosfor från enskilda avlopp är. Det är alltså inte möjligt att ta fram vetenskapligt grundade schablonvärden på markretentionen, till exempel kopplat till olika marktyper.

Detta ska inte tolkas som att det inte finns någon markretention, och att man därmed kan ifrågasätta om markbaserade system alls bör tillåtas. Att det sker processer i marken som håller tillbaka fosforn på dess väg från anläggning till ytvatten råder det inget tvivel om. Det är just hur effektiva dessa processer är som det för närvarande inte går att ta fram några generella mått på.

Bedömningen är också att forskningen inte kan ge detaljerade svar på under vilka förhållanden små avlopp bidrar med fosfor till ytvatten, och hur stor denna påverkan är. Detta ska inte tolkas som att ingen fosfor från enskilda avloppsanläggningar når sjöar, vattendrag och hav, och att det därför inte behövs någon rening efter slamavskiljningen. All fosfor som kommer från enskilda avloppsanläggningar når i sinom tid ett ytvatten.

Men återigen: hur effektiv markretentionen är, är av avgörande betydelse i sammanhanget. Det påverkar nämligen hur mycket fosfor som når ytvattnet per tidsenhet, och därmed hur stor påverkan fosforn får på vattenmiljön ur ett kortare tidsperspektiv.”

Nr.2 - ”Kravet på rening syftar dock inte bara till att begränsa fosforbelastningen. Också smittämnen, kväve, syreförbrukande ämnen och kemikalier tas omhand i anläggningarna. Detta behov skulle kvarstå även om det vore som så att marken tog hand om all fosfor. En annan missuppfattning är att markretentionen är så pass effektiv att fosfor överhuvudtaget inte är ett problem. Även om markretentionen har betydelse så belastar merparten av fosforn förr eller senare nedströms recipient.”

Rapport om läkemedelsrester och smittämnen i kommunala markbäddar

I en ny rapport från Svenskt Vatten med flera redovisas resultaten från ett projekt som har jämfört reduktion av läkemedelsrester och patogener mellan Sörfjärden avloppsanläggning i Nordanstigs kommun och Skatan avloppsanläggning i Sundsvalls kommun. En jämförelse av reduktion mellan två olika bäddmaterial i Sörfjärden avloppsanläggning har också ingått.

Projektets syfte har varit att få ett bättre underlag för att bedöma om markbäddar är ett hållbart och robust alternativ till konventionella avloppsreningsverk i landsbygdsområden, avseende miljö- och hälsoskydd med fokus på rening av läkemedel och patogener.

Fem nya rapporter om grundvattenförekomster i Skåne

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har kartlagt och beskrivit fem grundvattenmagasin i Kristianstads kommun. Grundvattenmagasinen är viktiga både för den kommunala vattenförsörjningen och för privata brunnar. Rapporterna ger en översiktlig bild av bland annat magasinens utbredning, hydrauliska egenskaper, kemi och grundvattnets strömningsriktning.

Webbinarium om ”Småskalig avloppsvattenrening med vassbäddar”

Den 22 augusti 2023, klockan 10-11, finns möjlighet att lyssna på ett Dag&Nät webbinarium, där Rasmus Klapp presenterar forskningsresultat om småskalig vattenrening med vassbäddar.

Anmäl dig här.

Vattenmyndigheterna har nya informativa kartor i VISS

Nu finns förbättrade möjligheter att visa statusklassningar och förslag till åtgärder för vattenförekomster i en karta. Informationen gäller förvaltningscykel 3 (från 2021 och framåt).

Mer information på VISS webbplats.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig? Då kan du anmäla dig till nyhetsbrevet här. På samma plats kan du avregistrera dig.

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev små avlopp 2024-04-15

    Nu är det dags för årets första nyhetsbrev.

  2. Nyhetsbrev små avlopp 2023-11-16

    I detta nyhetsbrev hittar du bland annat inbjudan till ett webbinarium om drift- och underhållsinstruktion samt länkar till nya rapporter om små avlopp.

  3. Nyhetsbrev små avlopp 2023-06-19

    I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om uppdateringar på vår webbplats, två nya domar från Mark- och miljödomstolen, fyra nya rapporter samt spaning på vad som händer på andra nationella myndigheter och i andra länder.

Publicerad: 2023-07-04
Sidansvarig: Webbredaktion