Nyhetsbrev små avlopp juli 2020

I juli månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om konsumenträtt, nytt material för att utveckla e-tjänst för ansökan och att få känner till att ROT-avdrag medges för enskilt avlopp.

Små avlopp och konsumenträtt

Ibland blir en avloppsanläggning inte riktigt som det var tänkt och det kan då vara bra att känna till vad som gäller i konsumenträttsliga processer mellan avloppsägare och entreprenör eller leverantör. Den kommunala miljöförvaltningen har inget ansvar för de konsumenträttsliga frågorna utan har enbart bemyndigande enligt Miljöbalken. Detta innebär att miljöförvaltningens ansvar är att se till att ansökan är fullständig och att avloppsanläggningen har potential att fungera på platsen, t.ex. att utredningen av grundvattennivåer eller markens genomsläpplighet är tillräcklig. (Se även avsnittet om handläggarens roll i vår vägledning om prövning.

Konsumenträttsliga tvister är civilrättsliga och måste drivas av köparen/ beställaren gentemot den som sålt varan eller utfört tjänsten. Det finns två lagstiftningar som är aktuella i sammanhanget – konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Vi har fått lite hjälp av Konsumentverket att reda ut vad som gäller, har ni frågor som rör området så går det bra att höra av sig till dem för mer information. Kontaktuppgifter hittar ni här: https://www.hallakonsument.se/.

Konsumentköplagen

Köp av en vara, till exempel en byggprodukt, omfattas av konsumentköplagen. Hit kan räknas prefabricerade små avloppsanläggningar som till exempel minireningsverk eller gråvattenfilter. Avloppsägaren ska alltid vända sig till det företag som hen har köpt produkten av om det finns synpunkter på den, det gäller även om avloppsanläggningen köpts via det företag som anlitats för att upprätta en ansökan eller för att anlägga avloppet, även om det finns en annan huvudleverantör.

Om det är fel på avloppsanläggningen kan köparen kräva att få anläggningen lagad eller utbytt mot en likvärdig anläggning, eller avdrag på priset eller pengar för att rätta till felet. Köparen har också rätt till pengar för kostnader som hen fått på grund av felet på varan, till exempel om fel på avloppsanläggningen orsakar översvämning i en källare.

En avloppsanläggning är felaktig om:

  • den inte stämmer överens med vad som avtalats om med företaget, till exempel om reningsresultatet eller kapaciteten inte överensstämmer med den information som getts, antingen på själva produkten eller av säljaren vid försäljningen
  • det inte finns någon bruksanvisning, eller om bruksanvisningen är bristfällig vad gäller information om installation, montering, användning, förvaring och skötsel
  • företaget inte har berättat vissa saker om anläggningen som köparen borde ha fått veta, till exempel om den kräver särskilt underhåll som skiljer den från övriga liknande anläggningar och informationen skulle ha haft inverkan på konsumentens beslut att köpa varan. Till exempel om reservdelar inte går att få tag på i Sverige på grund av att leverantören har sitt säte utomlands.
  • företaget har installerat anläggningen och gjort det fel. Här skulle det till exempel kunna handla om att installationsanvisningar anger att ett visst minireningsverk ska förankras, men att företaget inte gjort det. Ett annat exempel är om en slamavskiljare vänts åt fel håll så att inloppet sitter där utloppet ska sitta.

Företaget ansvarar för fel som fanns på varan när den köptes eller levererades. Ett fel som visar sig inom sex månader antas ha funnits där från början om inte företaget kan bevisa att felet inte fanns där från början. Efter sex månader är det köparen som ska bevisa att det varit fel på varan från början, något som kan vara svårt att hinna med då en avloppsanläggning ofta behöver en viss tid innan den når full funktion.

Köparen måste också klaga på den felaktiga anläggningen hos företaget inom viss tid efter att felet upptäckts. Klagar köparen inom två månader efter att felet upptäckts så är det alltid i rätt tid. Efter tre år från köpet har köparen förlorat sin rätt att klaga, om det inte finns en garanti som säger något annat.

Företaget är inte ansvarigt för fel som köparen har gjort, till exempel om hen inte har skött anläggningen på rätt sätt.

Lagen gäller alla varor. Även begagnade varor och varor som säljs till sänkt pris. Däremot gäller inte lagen köp mellan privatpersoner eller vid köp av fast egendom. Den som köper ett hus med en befintlig avloppsanläggning och sedan upptäcker att avloppsanläggningen inte fungerar som den ska, kan därför inte reklamera avloppsanläggningen till hussäljaren med stöd av konsumentköplagen. Föregående husägare kan dock, om reklamationsrätten fortfarande gäller, driva ärendet gentemot säljaren av avloppsanläggningen.

Konsumenttjänstlagen

Om avloppsanläggningen inte är prefabricerad utan ska grävas på plats, till exempel en infiltration, då är det Konsumenttjänstlagen som gäller. Om det skulle uppstå problem med anläggningen som har med själva anläggandet, tjänsten, att göra har köparen en så kallad reklamationsrätt i 10 år från att uppdraget slutfördes. Reklamation sker till den som utfört tjänsten som då får chans att rätta till felet. Fel som reklameras inom två månader från upptäckt är alltid reklamerade i tid. Har två månader passerat får man göra en skälighetsbedömning, det är inte säkert att konsumenten förstår att det är ett fel som kan läggas näringsidkaren till last. Det skulle till exempel kunna finnas behov av att ta in en utomstående person som kontrollerar vad som är fel.

Den som anlitas för en tjänst enligt ovan ska göra det fackmässigt. Denne ska också ta hänsyn till beställarens intressen och ge förslag baserat på vad som är bra för honom/henne och som möter beställarens önskemål.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om det är konsumenttjänstlagen eller konsumentköplagen är tillämplig. Det framgår av 2 § konsumenttjänstlagen att lagen inte gäller för installation, montering eller annat arbete som en näringsidkare utför för att fullgöra ett avtal om köp av en lös sak. Motsvarande lydelse finns i 2 § konsumentköplagen som säger att lagen inte gäller avtal som innebär att den som skall leverera en vara även ska utföra arbete eller annan tjänst, om tjänsten utgör den övervägande delen av hans förpliktelser. För att avgöra om det är konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen som blir tillämplig i vissa fall får man göra en bedömning av om det är köpet eller tjänsten som har utgjort den övervägande delen av avtalet.

Konsulttjänster som att mot ersättning göra förundersökningar och upprätta en ansökan omfattas troligtvis inte av konsumenttjänstlagen, då den förenklat kan sägas reglera huvudsakligen arbeten på eller kring egendom och inte immateriella tjänster. För konsulttjänster är det oftast istället avtalsvillkoren som styr.

Nya informationsblad för ansökan

Arbetet med att ta fram informationsblad som kan fungera som stöd fastighetsägare, entreprenörer och konsulter vid ansökan av ny avloppsanläggning pågår för fullt. Informationsbladen är exempel som miljöförvaltningen sedan får anpassa till lokala förhållanden.

De informationsblad som vi planerar att publicera i augusti är:

  1. Så går ansökan om en ny avloppsanläggning till
  2. Planera ditt avlopp
  3. Provgrop
  4. Grundvattenrör
  5. Skydd av dricksvatten
  6. Bestämning av högsta dimensionerande grundvattennivå för avloppsanläggningar ˂ 26 pe
  7. Bestämning av grundvattnets strömningsriktning
  8. Situationsplan
  9. Profilritning
  10. Drift- och underhållsinstruktion

Ta del av vägledningen för prövning genom inspelade presentationer

Nu finns alla delar av vår presentation av vägledningen för prövning upplagda på hemsidan under rubriken Handläggarträffar om vägledning för prövning av små avlopp. Här kan man bland annat höra David Eveborn från SGU berätta om förbättrade metoder för bedömning av grundvattennivå och skyddsavstånd till brunnar.

Material för att utveckla e-tjänst för ansökan finns tillgängligt

Hav har tagit fram specifikationer och annan dokumentation för att möjliggöra utveckling av en nationell e-tjänst för ansökan och anmälan av små avlopp. Det har däremot, som vi tidigare skrivit om i nyhetsbrevet, inte varit möjligt att hitta en samarbetspartner som är beredd att åta sig att utveckla och förvalta en e-tjänst inom överskådlig tid.

Verksamheten på HaV har därmed beslutat att det finns andra prioriteringar man behöver göra, och att avsatta medel kan användas effektivare i andra delar i organisationen. Projektet har därför lagt ut den dokumentation som har tagits fram för en nationell e-tjänst på HaV:s hemsida.

Dokumentationen är fri att använda och består av:

  • Användningsfall. (Ett användningsfall är ett sätt att inhämta krav på ett nytt system. Varje användningsfall består av ett eller flera scenarier som beskriver hur systemet interagerar med användare).
  • Beskrivning av aktörer och alternativa flöden i de olika processerna.
  • Skisser på användargränssnitt där informationen delas upp i olika sektioner eller sidor.
  • Kravspecifikation i form av en excelfil där flikarna korresponderar mot skisserna i användargränssnittet.

Dokumentationen har tagits fram i samband med den nya informationsmodellen som håller på att implementeras i verksamhetssystemen. Det finns mycket goda förutsättningar för olika aktörer att med hjälp av det framtagna materialet utveckla en smart e-tjänst.

Få känner till att ROT-avdrag medges för enskilt avlopp

En nyligen utförd undersökning av SIFO visar att det endast är 6 procent av befolkningen som känner till att det medges ROT-avdrag för att anlägga eller förnya små avloppsanläggningar. Ytterligare 16 procent angav att man hade en hyfsad uppfattning om möjligheten. Enkäten genomfördes av Kantar SIFO 15-19 juni, 2020 på uppdrag av Bygg och Installationssektorn inom Svenskt Näringsliv.

Sammanfattning av Skatteverkets regler avseende ROT och markarbeten på småhusfastigheter

Skattereduktion för ROT-arbete medges för markarbete som utförs på småhusfastighet som ägs och nyttjas av den som ansöker om skattereduktion. Markarbete som ger rätt till skattereduktion kan avse

  • el-, vatten och avloppsledningar,
  • dränering av husgrund,
  • ledningar för elektronisk kommunikation,
  • anläggning för värmeförsörjning,
  • borrning och grävning för berg- och jordvärme samt
  • arbete med borrning eller nedgrävning av brunn.

Allt under förutsättning att arbetet sker i nära anslutning till bostadshuset, på småhusets tomt, och att värme, vatten, avlopp, elektricitet och elektronisk kommunikation ska tillföras bostadshuset eller komplementhuset. Skattereduktion kan inte medges för markarbete som utförs till byggnad på ofri grund. Skattereduktion för markarbete som utförs på tomt som innehas med tomträtt kan medges förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

Skattereduktion medges även för arbete med att återställa det uppgrävda området förutsatt att återställningsarbetet utförs så snart det kan ske, dock senast inom sex månader från det att det markarbete som gav rätt till skattereduktion utfördes.

Med återställningsarbete avses sådant arbete som är nödvändigt för att återställa det uppgrävda området i ursprungligt skick. Skattereduktion medges inte för sådant återställningsarbete som innebär en förbättring eller förändring (nyanläggning) av det uppgrävda området.

Skattereduktion för husarbete medges endast för arbetskostnaden. Det innebär att skattereduktion bara kan medges för arbetskostnaden för den eller de personer som utför grävarbetet. Maskinkostnaden, som vid markarbete oftast utgör den största delen av kostnaden, ger inte rätt till skattereduktion.

Mer information om skattereduktion för markarbete - arbetskostnad och återställningsarbete finns på Skatteverkets webbplats.

Föreläsning om små avloppsanläggningar från Luleå tekniska universitet

Forskaren Inga Herrmann vid Luleå tekniska universitet ger under föreläsningen en överblick över de vanligaste avloppslösningarna och hur hållbara de är men berättar även om hur man på både nya och konventionella sätt kan återvinna näring, vatten och värme från sitt av avloppsvatten och vilka fördelar det ger. Föreläsning finns här på LTU:s webbplats.

Dags att börja planera för nya LOVA-projekt

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar. Nu går det att söka, i vissa fall upp till 90 procent, bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har också ökat men övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Länsstyrelsen bestämmer vilket datum som är sista ansökningsdag och där handläggs också ansökan. Vänd dig direkt till länsstyrelsen för råd och tips om ansökan. Ansökningshandlingar finns på HaV:s hemsida. I projektkatalogen finns goda exempel på projekt som har fått bidrag tidigare år.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig? Då kan du anmäla dig till nyhetsbrevet här. På samma plats kan du avregistrera dig.

Publicerad: 2020-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion