Nyhetsbrev små avlopp mars 2018

I månadens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om nya referat och om att Länsstyrelsen tar över GIS-stödet.

Ny vägledning på hemsidan

Nytt referat, krav på kväverening för ett reningsverk måste vara väl miljömässigt motiverat

Vi har publicerat ett nytt referat som handlar om att krav på skyddsåtgärder måste vara både miljömässigt väl motiverade och ekonomiskt rimliga. Att enbart ange att en anläggning är placerad inom 100 meter från öppet vatten är inte tillräckligt som skäl för att kräva kväverening vid ett avloppsreningsverk dimensionerat för 360 pe.

Mark- och miljödomstolen ansåg i likhet med vad som anges i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), att bedömningen måste göras utifrån naturgivna och andra förutsättningar för området i fråga. Krav på kväverening i anläggningar av den här storleken ska vara miljömässigt väl motiverade. Åtgärden ska motverka en skadlig hälso- och miljöpåverkan och nyttan av åtgärden ska vara skälig jämfört med kostnaderna. Referat, dom och yttrande finns på HaV:s hemsida.

Nytt referat, prövning av tillstånd till minireningsverk i Österåker respektive Uddevalla kommun

Det andra referatet handlar om tillstånd till minireningsverk. Tillstånd till minireningsverk godtas för rening av avloppsvatten från fritidsfastighet på ö i Östersjön (Österåker kommun). Hög skyddsnivå gäller på platsen. Om villkor på gällande serviceavtal ställs upp bedömer domstolen anläggningen som tillräckligt robust för att erbjuda tillräcklig rening.

I ett område på västkusten i Ljungskile (Uddevalla kommun) gavs dock inte tillstånd till minireningsverk. Området bedömdes som särskilt känsligt och skyddsvärt och högre krav än de som gäller för hög skyddsnivå bör därför ställas. Den sökta anläggning ansågs som olämplig på platsen. Domstolen beaktade särskilt kommunens uppfattning i denna fråga samt vad följden skulle bli av en generell utbredning av avloppsanläggningar liknande den som prövats. I detta fall finns även alternativa lösningar som av samtliga instanser bedömts som rimliga. Hela referatet och domen finns på hemsidan.

Ny FAQ, kan man villkora ett tillstånd med krav på att serviceavtal ska finnas?

Nu finns en ny fråga och svar som handlar om serviceavtal på hemsidan. Det är möjligt att villkora ett tillstånd för en avloppsanläggning med krav på att giltigt serviceavtal ska finnas för anläggningen, detta slogs fast av Mark-och miljööverdomstolen den 2017-12-22 i mål nr. M 5060-16. Endast ett villkor som enbart anger att serviceavtal ska tecknas och finnas under anläggningens hela drifttid säger inte så mycket om vilken skötsel anläggningen behöver för att fungera. Som komplement kan det därför vara bra att man i villkoren delar upp vilken kontroll och underhåll som fastighetsägaren själv ansvarar för att göra och vad som kräver kvalificerad personal med särskild sakkunskap på området. En beskrivning av denna uppdelning bör framgå av skötselinstruktionerna för anläggningen som tillverkaren ska upprätta. Vilka villkor som ska ställas upp får bedömas från fall till fall bl.a. med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Det är viktigt att villkoren är tydliga och väl motiverade.

Rapporten "Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor" publiceras inte

Havs- och vattenmyndigheten lämnade 2014 bidrag till VA-guiden för ett projekt som skulle resultera i ett enkelt och i det enskilda fallet tillämpbart verktyg för att bedöma självrening från små avlopp. Verktyget skulle inriktas på att bedöma fosforretention men även smittskydd skulle beaktas i modellen. Slutrapportering skulle ha skett den 28 februari 2015 men då ändringar behövde göras i fler omgångar så blev den slutgiltiga versionen inte klar förrän sommaren 2017.

HaV bedömde att det fortfarande kvarstod osäkerheter om de slutsatser kring kvantifiering av fosforretentionen i mark och grundvatten som görs i rapporten har stöd i den forskning som finns inom ämnet. Rapporten skickades därför på remiss i november 2017, sista svarsdatum var den 14 januari. Remissen skickades till 16 instanser. Bland remissinstanserna fanns myndigheter, forskningsinstitut och universitet.

Remissinstanserna ställer sig frågande inför den alltför enkla och generella tillämpning av markretentionen som föreslås i rapporten. HaV gör därför bedömningen att författarnas slutsatser om kvantifiering av retention inte är tillräckligt väl underbyggda. Rapporten kan inte användas som en del av tillsynsvägledningen och den kommer därför inte att publiceras av HaV. Rapporten väcker dock flera intressanta frågor kring markretention och presenterar ett intressant kunskapsunderlag för vidare studier av framförallt belastningsberäkningar. Rapporten, remissen och remissvaren är allmän handling som alla kan ta del av.

De beslut om tillstånd för små avloppsanläggningar som kommunerna tar gäller reningskrav i det enskilda fallet. Det är viktigt att komma ihåg att de allmänna råden för små avloppsanläggningar är råd och inte krav. Utifrån de förutsättningar som finns i det enskilda fallet är det möjligt att ställa både lägre och högre krav, men det är alltid viktigt att motivera de krav som ställs. I tillståndsbeslut ingår att göra en bedömning av markretentionen baserat på bland annat markförhållanden och närheten till vattentäkter samt till yt- och grundvatten. Bedömningen behöver göras utifrån de lokala förutsättningarna. Därför blir det svårt att översätta bedömningen i det enskilda fallet till generella tumregler som ska kunna tillämpas överallt. Vår erfarenhet är att det finns stora variationer i landskapet, och det är stor skillnad om det på platsen finns många avloppsanläggningar som riskerar att påverka omgivningen eller få.

I HaV:s vägledning för att uppskatta retention används ett GIS-stöd (geografiskt informationssystem). I GIS-stödet kvantifieras inte retentionen utan det ger ett underlag för att bedöma risk för påverkan på närliggande vatten till följd av belastningen från en tillkommande avloppsanläggning. Länk till GIS-stödet finns längre ner i nyhetsbrevet.

Ingen utlysning för projekt inom små avlopp 2018

HaV har genom en årlig utlysning från 2014 till 2017 gett medel till projekt för att öka kunskapen inom området små avloppsanläggningar. Utlysningen har resulterat i många kunskapshöjande projekt men i år kommer vi inte att ha någon utlysning. Om det blir fler utlysningar framöver så återkommer vi med information i nyhetsbrev och på hemsidan. På våra sidor för utlysningarna finns resultat från alla de projekt som fått medel samlade, vi vill särskilt tipsa om:

Länsstyrelsen tar över GIS-stödet

Länsstyrelsen har tagit över GIS-stödet för bedömning av skyddsnivåer och de gamla länkarna som finns i handledningen fungerar därför inte längre. Kontaktperson på länsstyrelsen är Henrik Lundqvist (Henrik.lundqvist@lansstyrelsen.se) som är GIS-samordnare. Länsstyrelsens kommer att sätta upp en ny informationswebbsida för GIS-stödet, sidan beräknas vara färdig i maj. Tills informationswebbsidan och en uppdaterad handledning med nya länkar finns på plats kan man använda sig av informationen här nedan för att nå GIS-stödet.

Vill man få en översikt över alla karttjänster och webbGIS så är det följande länk som gäller: https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/?query=901451114_GeodataKatalogen_AdvancedUser_urlparam&site=AdvancedUser&loc=sv

Där finns en egen karttjänst som visar alla lager: https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=526cda0ab54e4563b0b7d54c2b33e7d9

I katalogen finns information om varje enskilt skikt samt länkar till karttjänster om man vill importera dessa i egna GIS (WMS-tjänst eller MapService REST-tjänst).

Klickar man på WMS-ikonen så får man en visning av skiktet i kartlösningen i geodatakatalogen. 

Skärmdump.

För att visa karttjänsterna i VISS gamla kartlösning så kan man lägga till dem via WMS-dialogen under skruvmejseln och skiftnyckeln.

Skärmdump.

Man får då kopiera WMS-länken från skiktet i geodatakatalogen i nedanstående bild.

Skärmdump.

Väl tillagt i VISS så kan man reglera transparensen med hjälp av dragreglaget för skiktet.

Skärmdump.
Publicerad: 2018-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion