Krav på kväverening för ett reningsverk måste vara väl miljömässigt motiverat

Krav på skyddsåtgärder måste vara både miljömässigt väl motiverade och ekonomiskt rimliga. Att enbart ange att en anläggning är placerad inom 100 meter från öppet vatten är inte tillräckligt som skäl för att kräva kväverening vid ett avloppsreningsverk dimensionerat för 360 pe.

Mark- och miljödomstolen ansåg i likhet med vad som anges i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), att bedömningen måste göras utifrån naturgivna och andra förutsättningar för området i fråga. Krav på kväverening i anläggningar av den här storleken ska vara miljömässigt väl motiverade.

Åtgärden ska motverka en skadlig hälso- och miljöpåverkan och nyttan av åtgärden ska vara skälig jämfört med kostnaderna.

Referat av dom den 14 juli 2017 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 1382-17.PDF

HaV:s yttrande dnr 1501-2017 PDFöver överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut angående föreläggande att åtgärda bristfällig avloppsanläggning i Hällefors kommun

Dom i mål M 1382-17PDF 

Publicerad: 2018-01-31
Uppdaterad: 2018-08-03
Sidansvarig: Webbredaktion