Nyhetsbrev små avlopp 4 juli 2022

Hitta på sidan

Nyhetsbrev för små avlopp juni 2022

I detta nyhetsbrev hittar du bland annat senaste nytt från riksdag och regering, en ny dom från mark- och miljööverdomstolen, information om nya avloppsprojekt, information om en ny funktion i GIS-stödet för tillsyn och prövning av små avlopp och tips om var man kan läsa om grundvatten och små avlopp.

Vi passar på att önska en skön sommar !

Avlopp med blommor

Foto: Bodil Forsberg/HaV

Uppdaterad FAQ på HaVs webbplats

Nu finns en uppdaterad FAQ om vad tillsynsmyndigheten kan göra när ett tillstånd enligt miljöbalken för en befintlig anläggning inte följs. Uppdateringen handlar om ett tillägg i avsikt att göra svaret tydligare:

”Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsynsmyndighet från att meddela sådana förelägganden eller förbud som är brådskande och nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer. Skulle en akut fara ha uppkommit för människors hälsa och miljön genom att anläggningen avviker från givet tillstånd kan ett förbud enligt 26 kap 9 § miljöbalken vara nödvändigt.

Finns det förutsättningar för att verksamheten kan vara kvar, bara den följer sitt tillstånd, behöver den akuta bristen i anläggningen dock inte leda till att tillståndet återkallas. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten kan avse tiden fram tills att anläggningen är åtgärdad i enlighet med tillståndet.”

Ny dom från mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen fattade den 26 april 2022 beslut i mål nr M 14327-20 som gällde en äldre infiltration som saknade luftningsrör. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att det inte var oproportionerligt att förbjuda utsläpp av wc-avloppsvatten. Avloppsanläggningen var belägen i närheten av en känslig recipient och belastades av wc- och bdt-avloppsvatten från ett fritidshus.

Läs mer här.

Nytt verktyg för att beräkna riktning för grundvattenflöde

I GIS-stödet för små avlopp finns nu ett verktyg som kan användas för att beräkna riktning för grundvattenflöde. Genom att lägga in minst tre mätpunkter i kartan och ange observerade grundvattennivå i dessa beräknar verktyget riktningen. I verktyget är det möjligt att använda olika koordinatsystem. Beräkningarna görs utifrån Havs- och vattenmyndighetens vägledning för prövning och tillsyn av små avlopp. Efter att beräkningen gjorts är det möjligt att skriva ut en rapport med resultatet som kan bifogas ansökan.

Du hittar verktyget under ikonen med tre vattendropparna i menyraden högst upp till höger i GIS-stödet.

Kontakt: smaavlopp@lansstyrelsen.se

Beräkna riktning för nivåplanFörstora bilden

GIS-stödet

Vägledning om grundvatten och små avlopp

HaV får en hel del frågor om grundvattenrör, grundvattennivåer och angränsande ämnen. Vi vill därför tipsa om att det finns mycket att läsa på vår webbplats:

Det finns även en video presentation med David Eveborn från SGU som introducerar till ämnet Avlopp och grundvatten. Den ligger här.

Proposition om Hållbara vattentjänster behandlad i riksdagen den 22 juni

Utredningen överlämnade sitt betänkande ”Vägar till hållbara vattentjänster” (SOU 2018:34) till regeringen i maj 2018. Utredningens huvuduppdrag var att se över lagstiftningen om kommuners skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster och att utreda hur man kan öka åtgärdstakten för små avlopp tillsammans med ett senare tilläggsdirektiv om dagvatten och anpassningsåtgärder i ett förändrat klimat.

Propositionen behandlades i riksdagen den 22 juni 2022. Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i bland annat lagen om allmänna vattentjänster. De lagändringar som riksdagen sa ja till innebär bland annat att kommunernas bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel. Dessutom ska varje kommun ha en aktuell vattentjänstplan.

Riksdagen sa nej till en lagändring om små enskilda avloppsanläggningar. Regeringen får inte rätt att besluta om nya föreskrifter om kontroll av anläggningarna. Riksdagen anser att det finns en risk för att nya föreskrifterna skulle kunna medföra omotiverade kostnader för fastighetsägare som inte vägs upp av en motsvarande positiv nytta för miljön.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen: Regeringen bör ta de fortsatta initiativ som krävs för att få till stånd en ordning som innebär att en fastighetsägare som har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav som utgångspunkt inte ska kunna påtvingas ett kommunalt avlopp.

Riksdagen sa nej till övriga motionsyrkanden.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023.

Regeringen har beslutat att Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2022-2027 ska fastställas

På Havs- och vattenmyndighetens samt 43 kommuners begäran gav vattenmyndigheterna i maj 2021 regeringen möjlighet att pröva förslagen till åtgärdsprogram för vatten för perioden 2021–2027. Regeringen har nu beslutat att vattenmyndigheterna ska fastställa åtgärdsprogrammen för vatten för perioden 2022–2027. Regeringens prövning leder alltså inte till någon ändring av åtgärdsprogrammen.

Rapport om genomförda åtgärder enligt vattendirektivet 2021

Vattenmyndigheterna har sammanställt de genomförda åtgärder som rapporterats in från kommuner och övriga myndigheter för år 2021. Vattenmyndigheternas bedömning är att de allra flesta kommuner på något sätt, men i olika omfattning, arbetar med tillsyn av enskilda avlopp. I många fall sker prioriteringar av tillsynen utifrån miljökvalitetsnormer för vatten. Variationerna mellan kommuner är stora, men generellt är tillsynstakten för låg, vilket drar ned betyget på totalen. För 2021 var genomförd tillsyn bara 44 procent av det rapporterade tillsynsbehovet. 87 procent av de kommuner som har svarat anger att de tar hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av enskilda avlopp. 13 procent har svarat att de inte gör det.

Sammanställningen finns här. Specifikt om små avlopp på sid 25 ff.

Projekt om hållbara alternativ till naturgrus nu igång

Inom ramen för miljöforskningsanslaget har RISE tilldelats medel för en syntes om hållbara alternativ till naturgrus som är en ändlig resurs. Projektet – som förutom RISE utförs av SLU, Chalmers, SGU och VA-guiden – är nu igång och en första scanning av potentiella ersättare till naturgrus har listats.

Möjliga filter material

Inledande lista över material möjliga som ersättare till naturgrus. RISE tar gärna emot tips på material. ( Källa: RISE)

Forskarna kommer att djupstudera de sex till åtta filtermaterial som bedöms mest lovande med hänsyn till reningseffektivitet, reningsmekanismer, fysiska och kemiska egenskaper, inneboende risker samt socioekonomisk och miljömässig hållbarhet. Bland de hållbarhetsfrågor som studeras ingår praktisk användbarhet. Syntesen kommer att ranka de alternativa filtermaterialen baserat på resultaten från djupstudien. Arbetet baseras på litteraturstudier och utvecklad utvärderingsmetodik samt kunskap och erfarenhet från experter inom bland annat industrin, myndigheter och akademin. Projektet ska vara klart i början på 2024.

Kontakt: elin.ulinder@ri.se

Två projekt om återvinning av avloppsvatten har fått medel

Miljöforskningsanslaget har beviljat medel till två projekt som handlar om återvinning av resurser som finns i avloppsvatten. Båda projekten ska vara klara i början på 2024.

Det första projektet heter ”Återvinning och återanvändning av resurser från avloppsströmmar – bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet från praktiken” och drivs av IVL. Syftet med syntesen är att hjälpa nyckelaktörer i Sverige mot en gemensam vision kring hållbara processer för resursåterföring från avlopp. Forskarna kommer bland annat att använda resultat från vetenskapliga kartläggningar samt statistik för att beskriva nuvarande situation och göra prognoser av framtida behov kring resursåterföring från avlopp. Syntesen kommer att innehålla en beskrivning av risker och nyttor förknippade med tekniker och produkter för resursutvinning från avlopp. Projektledare: Christian Baresel, IVL.

Det andra projektet heter ”Att återanvända eller inte: Är renat avloppsvatten en giftfri och hållbar resurs för framtiden? (REASSURE)” och drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet. Syftet med syntesen är att förbättra kunskapen om potential och hållbarhet för användning av renat hushållsavloppsvatten såväl i Sverige som internationellt. Projektet kommer att identifiera faktorer som förklarar skillnader mellan praxis i olika länder. Forskarna kommer också att beskriva nuvarande tillstånd för återanvändning av avloppsvatten i Sverige och förekomst av farliga föroreningar som hinder för återanvändning, samt utvärdera möjligheter med avancerad reningsteknik för farliga föroreningar. I syntesen ingår även en bedömning av hälsorisker för människa och miljö när det gäller exponering för skadliga föroreningar vid återanvändning av avloppsvatten. Projektledare: Foon Yin Lai, SLU.

Ny rapport om små avloppsanläggningar i Finland, Sverige och Norge

Finnish Environment Institute har givit ut en rapport som samlar erfarenheter kring reglering och hantering av små avlopp i Finland, Sverige och Norge. Några av rapportens slutsatser är att ett övergripande nationellt regelverk är viktigt, att det behövs stödmekanismer på såväl nationell, regional som lokal nivå samt att gemensamma plattformar är viktiga för att presentera resultat från projekt relaterade till små avloppsanläggningar, dela goda exempel och god praxis samt lära från varandra på nationell och internationell nivå.

Läs hela rapporten här.

Handbok om kommunal vattenplanering

Det EU-finansierade projektet LIFE IP Riche Waters om drivs av länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en handbok som stöd för kommunal vattenplanering. Handboken är ett verktyg för kommuner som vill komma igång med eller utveckla sitt vattenarbete mot ett mer integrerat och sammanhållet arbetssätt för kommunens olika ansvar och roller. Handboken ger förslag på en stegvis arbetsmodell som baserar sig på kommunala erfarenheter.

I förordet till handboken skriver länsstyrelsen:

”Strategisk vattenplanering handlar om att balansera olika intressen och krav, och att få planeringen att fungera nu och på längre sikt. Det handlar om att skapa ett sammanhållet arbetssätt för kommunens vattenfrågor och beslutsunderlag för skydd, utveckling och nyttjande kommunens vatten nu och i framtiden. Det handlar om en effektivare styrning mot ett gemensamt mål. Genom en plan för kommunens vattenarbete skapas bättre förutsättningar för att använda resurser mer effektivt. Tänk dig ett arbetssätt där samhällsplanerare, miljöstrateger, klimatanpassare, miljöinspektörer och vattensamordnare med flera, samarbetar med god kännedom om varandras uppdrag, och med en politisk organisation som beslutat om ett gemensamt mål!”

Prenumerera på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig? Då kan du anmäla dig till nyhetsbrevet här. På samma plats kan du avregistrera dig.

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev små avlopp 2023-07-04

    I detta nyhetsbrev hittar du bland annat länk till några nya rapporter och en inbjudan till ett webbinarium om småskalig reningsteknik.

  2. Nyhetsbrev små avlopp 2023-06-19

    I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om uppdateringar på vår webbplats, två nya domar från Mark- och miljödomstolen, fyra nya rapporter samt spaning på vad som händer på andra nationella myndigheter och i andra länder.

  3. Nyhetsbrev små avlopp 2023-02-23

    I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om uppdateringar av våra Frågor & Svar om små avlopp, nyheter från andra centrala myndigheter samt tips om kunskapshöjande webbinarier, en podd, en avhandling och en sammanställning av erfarenheter från 13 kommunala LOVA-projekt.

Publicerad: 2022-07-04
Sidansvarig: Webbredaktion