Vad kan tillsyns­myndigheten göra när ett tillstånd enligt miljöbalken för en befintlig anläggning inte följs?

Handlar det om mindre brister som bedöms vara möjliga att rätta till utan att hela anläggningen byts ut så är föreläggande om att följa tillståndet lämpligt att använda. För att det ska finnas ett tillförlitligt beslutsunderlag för tillsynsmyndigheten kan det, beroende på omständigheterna i det enskilda ärendet, finnas behov av att först förelägga om att låta undersöka vad de definierade bristerna i anläggningen beror på och hur de eventuellt kan åtgärdas.

En sådan utredning skulle kunna visa att det finns förutsättningar för att tillståndet ska kunna följas om vissa åtgärder vidtas. För att verksamhetsutövaren ska kunna föreläggas att åtgärda bristerna i anläggningen måste det även framgå att kostnaden för dessa åtgärder är rimlig i förhållande till kostnaden för en ny anläggning.

Om villkor istället behöver ändras, upphävas eller nya meddelas ska omprövning enligt 24 kap 5 § miljöbalken användas. Omprövning används vid avvikelse av ringa betydelse. Skäl för en sådan omprövning kan vara att tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts ( 24 kap 3 5 § 4 p miljöbalken).

Miljöbalkstillstånd får även återkallas och fortsatt verksamhet förbjudas om någon av omständigheterna som anges i 24 kap. 3 § miljöbalken föreligger. För små avloppsanläggningar är det förmodligen främst aktuellt att tillämpa punkten 2 – när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts och avvikelsen inte är av ringa betydelse. Ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen behöver då normalt sett ske samtidigt med ett återkallande av tillståndet, eftersom förbudet annars strider mot tillståndets rättskraft, se 26 kap 9 §.

Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsynsmyndighet från att meddela sådana förelägganden eller förbud som är brådskande och nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer. Skulle en akut fara ha uppkommit för människors hälsa och miljön genom att anläggningen avviker från givet tillstånd kan ett förbud enligt 26 kap 9 § miljöbalken vara nödvändigt. Finns det förutsättningar för att verksamheten kan vara kvar, bara den följer sitt tillstånd, behöver den akuta bristen i anläggningen dock inte leda till att tillståndet återkallas. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten kan avse tiden fram tills att anläggningen är åtgärdad i enlighet med tillståndet.

Eftersom kommunen är tillståndsmyndighet när det gäller små avlopp får frågor om omprövning eller återkallelse självmant tas upp av kommunen, se 24 kap. 11 § första stycket miljöbalken.

Det krävs naturligtvis väldigt starka skäl för att återkalla eller ompröva ett tillstånd och vid både återkallande och omprövning så bör sådana avvikelser från tillstånd och villkor som saknar inverkan på miljö eller hälsa inte leda till återkallande och omprövning .

Se även avsnittet Tillsynsbeslut i vägledningen för tillsyn.

Publicerad: 2019-05-10
Uppdaterad: 2022-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion