Anvisningar för grundvattenrör

Vid anläggande av infiltrationer bör sökande installera ett grundvattenrör eftersom avståndet till grundvattenytan under drift är ett viktigt kriterium för anläggningens funktion.

Placering och utformning av grundvattenröret bör finnas med i ansökan, exempelvis genom att grundvattenröret är markerat i situationsplanen och tydligt redovisat i profilritningen över anläggningen.

I undantagsfall, då man kan belägga att avståndet till grundvatten är så stort att det är helt uppenbart att infiltrationen inte riskerar att påverkas av höga nivåer, krävs inte något grundvattenrör. Det senare kan anses uppfyllt om avståndet mellan infiltrationsnivå och grundvattennivå är större än 5 meter i grus eller större än 8 meter i morän.

 • Rörets diameter bör vara minst 110 mm (ett ”vanligt avloppsrör” kan användas). Smalare rör gör att det är svårt att komma åt att mäta med klucklod eller tumstock och det är svårt att se (även med ficklampa) om röret är smalt och djupt.
 • Botten på röret bör ligga minst 140 cm under infiltrationsnivån, se figur nedan.
 • Röret bör vara åtkomligt och markerat året runt samt försett med tätt lock. Det bör i regel sticka upp minst 50 cm ovan mark. Om detta av olika skäl inte är önskvärt så kan man anlägga en brunn med lock i marknivå där man kan komma åt nivåröret, men det är då viktigt att brunnen markeras ut och kan hittas.
 • Filterdelen av röret (nedersta delen) bör vara ca 50 cm, omges av tvättad makadam, grövre grus eller singel och perforeras, se figur 30. Perforeringen kan lösas på flera sätt:
  a) Snitt med fogsvans/vinkelslip (gärna på tvären och inte allt för långa så att röret behåller sin formstabilitet).
  b) Borrmaskin. 6 mm hål är lämpligt
  c) Förperforerad dräneringsslang som skarvas på sista halvmetern
 • En geotextil läggs ovanpå singlet/gruset som omger filterdelen innan återfyllning görs.
 • Grundvattenröret bör anläggas inom en zon på 2-3 meter ifrån anläggningen. Röret ska inte placeras i avloppsanläggningen för att undvika att avloppsvatten som infiltreras letar sig ner orenat längs med rörkanten.
 • I en sluttning bör grundvattenröret helst placeras uppströms infiltrationsanläggningen. Anledningen är att i en sluttning står grundvattennivån närmare spridningsledningen i uppströmsdelen av anläggningen. Där ligger spridningsledningen också djupare i marken vilket till exempel ökar risken för att berget ligger för nära spridningsledningen i detta område. Är det relativt plan terräng spelar det mindre roll.
 • (SGU, 2017)

Ska grundvattenröret endast användas för tillfällig mätning av nivå i samband med bestämning av dimensionerande grundvattennivå, gradient eller flödesriktning gäller följande:

 • Läget anpassas efter mätningens syfte. För dimensionerande grundvattennnivå rekommenderas max 5 meters radie från planerad anläggning och botten på röret bör ligga minst 2,5 m under markytan.
 • Man kan avstå från geotextil om grundvattenröret inte byggs för permanent bruk och konstruktionen förväntas erbjuda god tillrinning till röret i samband med planerad avläsning.
Illustrationen visar hur ett grundvattenrör ska installeras i förhållande till bland annat infiltrationsanläggningens placering i terrängen, grundvattnets strömningsriktning och infiltrationsnivånFörstora bilden

Figur 30. Anvisning för grundvattenrör. Klicka på bilden för en större version.

Litteraturreferenser

Litteraturreferenser

Referens

Författare

E-post, underlag grundvattenrör

SGU. (den 22 11 2017).

Publicerad: 2019-10-02
Sidansvarig: Webbredaktion