Bestämning av grundvattnets strömningsriktning

Hitta på sidan

Ibland kan en utökad undersökning av grundvattnets strömningsriktning behövas. Grundvattennivåerna bestäms då i minimum tre punkter inom recipientområdet nedanför den planerade infiltrationen. Dessa punkter väljs ut så att de är representativa för grundvattenmagasinet och bildar hörnen i en trekant, se figur 35.

Grundvattennivåerna kan fastställas på liknande sätt som vid grundvattenobservationer i provgrop. I detta fall rekommenderas dock att sökande ser till att tillfälliga grundvattenrör grävs ner. Avståndet mellan dem rekommenderas att vara runt 20 meter men bör inte understiga 10 meter och inte överstiga 50 meter. En punkt bör utgöras av grundvattennivån vid anläggningsplatsen medan övriga punkter placeras triangulärt i riktning mot skyddsobjektet, som kan vara en dricksvattentäkt.

Sökanden, eller sakkunnig som sökanden anlitar, fastställer grundvattennivåerna utifrån en gemensam referensnivå. För inmätningen av nivåer är det praktiskt med en planlaser. Avvägningen ska ske vid samma tidpunkt för alla mätpunkter.

Illustrationen visar tre punkter som binds samman av streck och bildar en triangel. Genom triangeln går ekvipotentiallinjer och i nittiograders vinkel från dem är grundvattnets strömningsriktning utmärkt.Förstora bilden

Figur 35. Grundvattnets strömningsriktning kan bestämmas med en så kallad ”hydraulisk trekant” där nivåerna mäts i tre punkter. Klicka på bilden för en större version.

Så kallade ekvipotentiallinjer förbinder punkter på grundvattenmagasinet som har samma nivå (höjd). För konstruktion av linjerna används ”den hydrauliska trekanten”, vilket innebär att de tre platserna där grundvattennivån är inmätt markeras på en karta. De relativa höjderna anges sedan i varje punkt. Varje sida i trekanten delas upp i hela meter eller decimeter genom interpolering. Förbindelselinjen mellan punkter med samma nivå utgör en ekvipotentiallinje. Grundvattnets strömningsriktning motsvaras av linjen vinkelrätt mot ekvipotentiallinjerna. Med kännedom om dricksvattentäkterna i närheten av den planerade avloppsanläggningen är det möjligt att avgöra om det finns risk för förorening eller ej. Eventuellt behöver den sökande genomföra noggrannare undersökningar för att risk slutligt ska kunna avgöras.

Dokumentationen av grundvattnets strömningsriktning bör finnas bifogad ansökan. Handläggaren bedömer om dokumentationen är tillräcklig för att ligga till grund för att behandla ansökan.

Ibland kan lutningen på grundvattenytan också vara viktig att undersöka, till exempel för att bedöma skyddsavstånd till vattentäkter. Lutningen (gradienten) är förändringen i höjd under en viss sträcka. Till exempel, om avståndet mellan första ekvipotentiallinjen (höjden 40 m i figur 35) och sista ekvipotentiallinjen (höjden 36 m i figur 35) är 40 meter och grundvattenytans nivå faller 4 meter över det avståndet, beräknas lutningen genom att dividera minskningen med avståndet, vilket ger 0,10 eller 10 procent (4/40= 0,10).

Illustrationen visar en infiltrationsanläggning sedd ovanifrån och den yta nedström som benämns recipientområde.Förstora bilden

Figur 22 Recipientområdet nedströms behöver ha förmåga att transportera bort det infiltrerade vattnet. Klicka på bilden för en större version. Bilden är inte skalenlig.

Publicerad: 2019-10-02
Uppdaterad: 2020-06-17
Sidansvarig: Webbredaktion