Nyhetsbrev små avlopp 16 december 2022

Hitta på sidan

Nyhetsbrev för små avlopp december 2022

I detta nyhetsbrev hittar du bland annat ett antal nya rapporter om avloppsanläggningar, information om förslaget till nytt Avloppsdirektiv och lite internationella utblickar. Vi passar på att önska God jul och Gott nytt år!

luftningsrör

Luftningsrör. Foto: Bodil Forsberg

Fler webbinarier på tema Tillsyn av små avlopp

I september 2022 publicerade Havs- och vattenmyndigheten en uppdaterad vägledning om tillsyn av små avlopp och i samband med detta erbjöd vi ett antal kostnadsfria webbinarier på fem olika teman som knyter an till den uppdaterade vägledningen. De teman som webbinarierna fokuserar på är:

 1. Introduktion till vägledningen och handläggarens roll
 2. Förberedelser inför tillsyn (riskklassning med mera)
 3. Utredning och bedömning av avloppsanläggningar
 4. Grundvatten & Provtagning
 5. Tillsynsbeslut

Vi har fått många anmälningar till webbinarierna och har därför utökat varje tema med ytterligare ett datum under våren 2023. Dessutom har vi lagt till två tillfällen med Teknikintroduktion för de handläggare som är nya inom tillsynsområdet.

Webbinarierna vänder sig till kommunernas handläggare och länsstyrelsernas tillsynsvägledare inom tillsynsområdet små avlopp. Länk till webbinariet får du med e-post efter att anmälningstiden har gått ut.

Uppdaterad FAQ om tillstånd i efterhand

Kan man få tillstånd till en avloppsanläggning i efterhand trots att man inte sökt tillstånd till den? Ja, praxis tillåter att myndigheten kan ge tillstånd i efterhand och det finns inte något juridiskt hinder mot att en verksamhetsutövare frivilligt ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning som redan är på plats. Det kan vara viktigt för den enskilde verksamhetsutövaren att få frågan om tillstånd prövad i efterhand. En anledning kan vara frågan om rättskraft. En förutsättning för att myndigheten ska kunna ge tillstånd i efterhand är att anläggningen och förhållandena på platsen kan bedömas och att denna bedömning utmynnar i att miljöbalkens krav är uppfyllda.

Läs mer här i vår uppdaterade FAQ om tillstånd i efterhand.

Ny rapport om kvalitetssäkring av prövningsprocessen kring små avlopp

Rapporten sammanfattar resultaten av fyra parallella LOVA-projekt i Vara kommun, Umeå kommun, Kalmar kommun och Mölndals stad under 2021-2022. Projekten har haft samma upplägg som de nio LOVA-projekt som genomförts tidigare, 2020-2021 av Halmstads kommun och Södertälje kommun samt 2019-2020 av Lund, Helsingborg, Hässleholm, Falkenberg, Uddevalla, Växjö kommun och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

I projekten har kommunerna utvärderat sina egna prövningsprocesser för små avlopp för att säkerställa att nyanlagda avloppsanläggningar uppnår god funktion. Som en del av utvärderingen har kommunerna utfört tillsyn på nyanlagda anläggningar och kontrollerat om alla villkor gått att följa upp, om något saknas eller om något behöver formuleras om. I projekten har kommunerna kontaktat teknikleverantörer och entreprenörer innan besöken och tillsammans genomfört de första besöken.

Totalt har det efter tre omgångar och 13 projekt blivit fler än 250 uppföljande besök på nyanlagda anläggningar. De gemensamma slutsatserna är att:

 • Det finns alltid något som kan förbättras i den egna prövningsprocessen. Vad som kan förändras har varierat mellan kommunerna men alla som deltagit i projekten har identifierat områden för förbättring.
 • Det är viktigt att kräva in allt underlag i samband med ansökan, det bidrar till bättre beslut och underlättar för uppföljande besök och även för framtida tillsyn.
 • Det finns flera nyttor med uppföljande besök. Man kan hitta större brister, något som var fallet för ca 10-20 % av anläggningarna, oavsett typ av anläggning. Såväl mindre som större brister kan uppdagas och åtgärdas inom garantitiden. Ett uppföljande besök är vidare ett väldigt bra tillfälle att gå igenom egenkontroll med fastighetsägaren.
 • Rätt utrustning underlättar tillsynen, i projekten har kommunerna som besökt markbaserade anläggningar uppskattat rörkamera och även planlaser. De kommuner som besökt minireningsverk har använt sig av fältutrustning för surrogatparametrarna ortofosfat och turbiditet som har varit ett bra komplement till den okulära besiktningen.

Den nya rapporten om kvalitetssäkring av prövningsprocessen kring små avlopp hittar du här.

Rapport från tidigare projekt hittar du här.

Den nationella strategin för miljöbalkstillsyn förlängs med ett år

Regeringen har beslutat att från och med årsskiftet ska varje nationell tillsynsstrategi omfatta en period om fyra istället för tre år, läs mer här på Naturvårdsverkets webbplats. Det innebär att det blir ett extra år för fokusområdet Små avlopp som handlar om att de kommunala tillsynsmyndigheterna uppdaterar sin register över små avlopp. Uppdaterade register öppnar möjligheter för att riskklassa alla anläggningar i syfte att uppnå större miljö- och hälsonytta med tillsynen.

Läs här om de fokusområden som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för och vilken vägledning det finns till tillsynsmyndigheterna.

Nytt informationsmaterial om klimatsäkring av små dricksvatten- och avloppsanläggningar

Miljösamverkan Sydost har tagit fram informationsmaterial om klimatsäkring av små dricksvatten- och avloppsanläggningar. Här finns allt material.

Förslag till nytt avloppsdirektiv från EU-kommissionen

Den 26 oktober 2022 lade EU-kommissionen fram förslag till nytt avloppsdirektiv. Miljödepartementet har skickat förslaget på remiss till ett stort antal myndigheter, organisationer och andra intressenter med sista svarsdatum den 12 februari 2023. Andra än de som är formella remissinstanser har också rätt att lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget innehåller många förändringar, bland annat föreslås begreppet agglomeration (tätbebyggelse) definieras utifrån föroreningsbelastning och områdets storlek så att direktivet tillämpas för avloppsvatten från områden där det bor fler än 10 invånare per hektar. Avgränsningen för det nya avloppsdirektivet föreslås också sänkas från att gälla bortledning och rening av avloppsvatten från tätbebyggelse med mer än 2000 personekvivalenter (pe) till tätbebyggelse med mer än 1 000 pe. Små avloppsanläggningar belägna inom tätbebyggelse enligt direktivets definition kan komma att omfattas av ökade krav på prestanda, utformning, drift, underhåll och tillsyn.

Här hittar du förslaget med bilaga:

Kommissionens förslag till nytt avloppsdirektiv

Nytt från Livsmedelsverket om små dricksvattenanläggningar för privat bruk

Livsmedelsverket ansvarar för att ge riktvärden, råd och information om hur små dricksvattenanläggningar för privat bruk ska skötas för att dricksvattnet ska ha bra kvalitet. En liten dricksvattenanläggning för privat bruk är det som tidigare benämndes ” enskild/egen brunn”, alltså en dricksvattenanläggning som enbart används för privat bruk (ej kommersiell eller offentlig verksamhet) och som i genomsnitt levererar mindre än 10 kbm dricksvatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer med dricksvatten.

Förutom att byta begreppet ”enskild brunn” till ”liten dricksvattenanläggning för privat bruk” i januari 2022 har Livsmedelsverket också sett över riktvärden och uppdaterat webbinformation som rör små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Bland annat har riktvärdet för Escherichia coli sänkts. Det nya riktvärdet för Otjänligt är 1 E.coli-bakterie (påvisad) per 100 ml. Ingång till Livsmedelsverkets webbsidor om små dricksvattenanläggningar för privat bruk hittar du här.

Ny statistik från SCB visar att utsläppen från kommunala reningsverk minskar

SCB:s senaste statistik visar att utsläppen av fosfor och kväve från kommunala reningsverk har minskat sedan 2018. De totala utsläppen av näringsämnen och syreförbrukande substanser från kommunala avloppsreningsverk i Sverige uppgick 2020 till cirka 250 ton fosfor, 15 000 ton kväve, 6 000 ton biokemiskt syreförbrukande material (BOD7) och 39 000 ton kemiskt syreförbrukande material (CODCr) vid avloppsreningsverken. Läs mer hos SCB.

Vad händer därute i världen?

Några nedslag i internationellt avloppsarbete:

 • FN förbereder för en vattenkonferens i New York i mars 2023. FNs generalsekreterare Antonio Guterres uttalar sig: ”Yet, today, 40 per cent of the world’s people are affected by water scarcity; 80 per cent of wastewater is discharged untreated into the environment, and more than 90 per cent of disasters are water-related”.
 • Norge erbjuder kurser i små avlopp.
 • I British Columbia, Canada, måste den som säljer ett hus med en avloppsanläggning anlagd före 2005 redovisa eventuella problem med anläggningen samt att det finns ett gällande tillstånd.
 • I USA kan fastighetsägare titta på Septic Smart Quick Tip Videos om hur man tar hand om sin avloppsanläggning
 • I Danmark får avloppsarbeten endast utföras av auktoriserad kloakmester.
 • På Åland finns principbeslut kring krav på avloppsanläggningar > 25 pe.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig? Då kan du anmäla dig till nyhetsbrevet här. På samma plats kan du avregistrera dig.

Fler nyheter

 1. Nyhetsbrev små avlopp 2023-11-16

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat inbjudan till ett webbinarium om drift- och underhållsinstruktion samt länkar till nya rapporter om små avlopp.

 2. Nyhetsbrev små avlopp 2023-07-04

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat länk till några nya rapporter och en inbjudan till ett webbinarium om småskalig reningsteknik.

 3. Nyhetsbrev små avlopp 2023-06-19

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om uppdateringar på vår webbplats, två nya domar från Mark- och miljödomstolen, fyra nya rapporter samt spaning på vad som händer på andra nationella myndigheter och i andra länder.

Publicerad: 2022-12-16
Uppdaterad: 2023-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion